Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-08-23

Dnia 21 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 146/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/18 do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014 – 2020

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle)  RPO WO 2014-2020


14 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014–2020.

2 projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały przekazane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów przekazanych do rozstrzygnięcia konkursu


W dniu 13 listopada 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/18 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014-2020. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej


W terminie od 16 do 23 sierpnia 2018 r. do Instytucji Organizującej Konkurs w trybie konkursowym wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej

X Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

mapa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1];
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Programie Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle (z perspektywą do roku 2030), znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji została opublikowana na stronie www.rpo.opolskie.pl i jest na bieżąco aktualizowana – do dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.:

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

 1. odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne. Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji;
 2. przebudowa, remont i adaptacja[1] zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie  życia mieszkańców;
 3. tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników);
 4. realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[2] oraz wspierania dostępu do usług;
 5. inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji[3] ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami;
 6. przebudowa, rozbudowa i adaptacja[4] obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych lub wspomaganych polegająca jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych[5].

[1] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[2] Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[4] J. w.

[5] Dotyczy zachowania demarkacji pomiędzy PI 9a oraz 9b. Zgodnie z zapisami UP w odniesieniu do wspierania rozwoju mieszkań chronionych lub wspomaganych, w ramach PI 9a możliwa jest interwencja EFRR wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych (co nie jest możliwe w ramach PI 9b oraz CT4).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 %,

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208).

W ramach pomocy de minimis  - 70%.

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:

dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  dla Gminy Kędzierzyn-Koźle wynosi 8 000 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 500 000,00 PLN pochodzące ze środków Budżetu Państwa, co ogółem wynosi 9 500 000,00 PLN.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 29)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 9. Wytyczne  Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 13)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488)
 16. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowaw art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

- Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202

- Faksu: +48 77 44 04 721

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę),

45-075 Opole

Często zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-07-13