Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-03-02
16 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5788/2018, 5789/2018 oraz 5790/2018 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektów zidentyfikowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Poprawa Dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa.

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe-droga wojewódzka nr 454.

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


4 lipca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną  i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu procedury pozakonkursowej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa


14 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naborów nr: RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W dniu 2 marca 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naborów trwających od 26 lutego do 2 marca 2018 r. o numerach RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/18,  RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/18 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/18 wpłynęły w trybie pozakonkursowym cztery wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: