Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-03-22

9 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5773/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020. Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i znajduje się na ww. liście został wybrany do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020


4 lipca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


21 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Złożony projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury konkursowej, tj. oceny merytorycznej.


22 marca 2018 r. zakończył się  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o  naborze wniosków, przeprowadzonym od 15 do 22 marca 2018 r., w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  RPO WO 2014-2020 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR.

Lista projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej II

Konkurencyjna gospodarka

nabór wniosków o dofinansowanie projektów  

określonych dla poddziałania

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)*

*W przypadku zmiany miejsca składania wniosków, przed rozpoczęciem naboru, IZ na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zamieści stosowny komunikat.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze województwa opolskiego za wyjątkiem obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz OSI Obszary Przygraniczne tj. Powiatu Głubczyckiego, Nyskiego i Prudnickiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020, tj.:

 1. inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
 2. rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
 3. rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % - projekty nieobjęte pomocą publiczną;

70 % - projekty objęte pomocą de minimis.

Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208).

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

55 % - mikro i małe przedsiębiorstwa;

45 % - średnie przedsiębiorstwa;

35 % - pozostałe przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 17 200 000,00 PLN. W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020
 9. Metodologia obliczania poziomu dofinansowania infrastruktury tranzytowej dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.1377 z późn.zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.poz. 1208).
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 18. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-02-09