Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-04-16
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Konkurs nr RPOP.05.03.03-IP.03-16-001/18

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6399/2018, zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w związku ze zwiększeniem alokacji dostępnej w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów. Informacja o składzie komisji oceny projektów dokonującej oceny w ramach II naboru wniosków do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

29.10.2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6314/2018, dokonał rozstrzygnięcia konkursu poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów złożonych  w trybie konkursowym, w ramach II naboru do poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania. Informacja o składzie komisji oceny projektów dokonującej oceny w ramach II naboru wniosków do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, że 6 września 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej. 10 października br., Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, potwierdziła kwalifikowalność ocenionych projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

 W dniach od 17 kwietnia do 13 lipca 2018 r., przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę 3 projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 12 marca do 16 kwietnia 2018 r. przeprowadziliśmy II nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.  

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu 6 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 5149/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5027/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ww. Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:  
 • W regulaminie konkursu:
 1. Punkt 13 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów na s. 13, w części dotyczącej terminu naboru wniosków otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 12.03.2018 r. do dnia 16.04.2018 r.”
 2. Punkt 16 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na s. 22 otrzymuje brzmienie: „październik 2018 r.”
 3. W punkcie 21 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia na s. 26 dodaje się zapisy w brzmieniu: „Każdy projekt zostanie oceniony wg kryteriów dla typu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy w projekcie występują różne typy projektów ocena będzie prowadzona na podstawie kryteriów dla dominującego typu projektu. Wnioskodawca wskazuje dominujący typ projektu na podstawie kosztów ujętych we wniosku o dofinansowanie.”
 • W ogłoszeniu o konkursie:
 1. Wiersz Termin naboru otrzymuje brzmienie: „12.03.2018 r. – 16.04.2018 r.”
 2. Wiersz Termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymuje brzmienie: „październik 2018 r.”
Powyższe zmiany wprowadzono w celu doprecyzowania zapisów odnośnie oceny projektów. W związku z powyższym wprowadzono zmiany do regulaminu konkursu oraz wydłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania: 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie: oraz
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).
Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR), stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • przedsiębiorstwa[1].
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.). Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwa opolskiego, powiat, gmina. Miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. Przebudowa[2], remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu;
 4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;
 5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych;
 6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu;
 7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.
[2] Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).    

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych - 100 %
 • Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 52).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na drugi nabór wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie  1 200 000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Załączniki:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 26).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 10).
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 52).
 16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1023 z późn. zm.).
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.
Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020Aglomeracji Opolskiej oraz  portalu Funduszy Europejskich.
ARCHIWUM:
Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 61 406, +48 77 54 17 933
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki

 

Zamieszczono w dniu: 2018-02-09