Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-12-18

14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5450/2018 podjął decyzję o rozstrzygnięciu konkursu nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie).

Lista projektów wybranych do dofinansowanie w ramach konkursu dot. naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.


7 maja 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie kursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu


14 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie kursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury konkursowej, tj. oceny merytorycznej.


18 grudnia 2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020, przeprowadzonym w terminie od 11 do 18 grudnia 2017 r., do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie projektów.

Złożone wnioski zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. do oceny formalnej.

Lista projektów złożonych w ramach konkursu nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/17 do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi wojewódzkie) RPO WO 2014-2020.


KOMUNIKAT

Informujemy, że wskutek przeoczenia nie zmieniono zapisów Instrukcji wypełniania załączników dot. załącznika nr 9 do wniosku o dofinansowanie tj. Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia, jednakże w zakresie procedury naboru będą stosowane przepisy ustawy wdrożeniowej po nowelizacji czyli w wersji obowiązującej od 2 września 2017 r.

W opinii  IZ RPO WO 2014-2020, biorąc pod uwagę termin składania wniosków powyższe przeoczenie nie wymaga zmiany terminu (wydłużenia). Nabór nie dotyczy pomocy publicznej, a więc ewentualne ograniczenia zawierania umów partnerstwa nie mają tu zastosowania. Ponadto zmiana art. 33 ust. 2 będzie skutkowała oceną projektu złożonego w ramach partnerstwa dopiero po jego złożeniu, a więc nie można uznać, że brak aktualizacji Instrukcji miał jakikolwiek wpływ na ocenę projektu w szczególności na nierówne traktowanie danego wnioskodawcy w porównaniu do innych wnioskodawców w analogicznej sytuacji w ramach tego naboru.

Podkreślić należy, że termin składania wniosków zgodnie z ogłoszeniem jest terminem wystarczającym aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom dostosowanie się do wyjaśnienia IOK w zakresie stosowania obowiązujących zapisów ustawowych, a nie nieaktualnych zapisów Instrukcji.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

6.1 Infrastruktura drogowa w zakresie: Drogi regionalne (tj. Drogi wojewódzkie)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Przedmiotowy konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem objęte mogą być wyłącznie projekty wpisujące się w typy projektów określone dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 • budowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie;
 • przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi wojewódzkie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 wynosi 44 200 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5 200 000,00 PLN pochodzące ze środków Budżetu Państwa, co ogółem wynosi 49 400 000,00 PLN.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Decyzje/Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 6.1

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór decyzji/umowy o dofinansowaniu projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Niebieska Księga dla projektów Infrastruktury

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
  Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1460 ze zm.), Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-11-10