Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-09-27

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

11 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4781/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-002/17 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020

 

Informujemy, iż 4 grudnia 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach naboru nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-002/17 do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Projekt złożony w ramach ww. naboru przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do IV etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu


Informujemy, iż 3 listopada 2017 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach III naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Projekt złożony w ramach ww. naboru przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


W terminie od 20 do 27 września 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej

III Gospodarka niskoemisyjna

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

dla subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankieti zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
 3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
 4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
 7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 85 %;
 • W przypadku wystąpienia pomocy publicznej - w odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego – zgodnie z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w transporcie zbiorowym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych wynosi 8 900 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020
 9. Warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią zintegrowanych projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego w ramach PI 4e określone w dokumencie uzgodnionym przez MR z KE i przekazane do stosowania przez Instytucje Zarządzające

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja 8)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 15. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
 16. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-08-18