Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-10-02

21 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5503/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5356/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (aktualizacja):

1. dla Typu II Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami,

2. dla Typu III Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych,

3. dla Typu IV Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.


23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5356/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych typów projektów.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020:

1. dla Typu I Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,

2. dla Typu II Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami,

3. dla Typu III Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych,

4. dla Typu IV Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.


18 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

27 projektów pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do IV etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017 r. Uchwałą nr 5174/2018 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 w zakresie terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 13 marca 2018 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 do dnia 27 kwietnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty na miesiąc maj 2018 r.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie, wymagana była zmiana regulaminu konkursu, przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5174/2018 w dniu 13 marca 2018 r.


19 stycznia 2018 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

29 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. oceny formalnej projektów złożonych w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 19 stycznia 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


Informujemy, że w terminie od 22 września do 2 października 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 września 2017 r. Uchwałą nr 4407/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 w zakresie terminu naboru.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


KOMUNIKAT ws. zmiany Regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi X Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 z dnia 18.08.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu w zakresie terminu naboru z 22.09-29.09.2017 r. na 22.09-02.10.2017 r.

Powyższa zmiana jest wynikiem awarii technicznej systemu informatycznego SYZYF RPO WO 2014-2020.

W związku z powyższym IZ RPO WO 2014-2020 postanowiła wydłużyć termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu do dnia 2 października 2017 r. w celu umożliwienia wszystkim potencjalnym Wnioskodawcom prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych[1] udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:

- jednostki wykonujące działalność leczniczą,

- jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem tych, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne);

2) w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,

- przedsiębiorcy,

- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej

(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów realizujących projekt w ramach jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[2]

w zakresie:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego,
 • 30 grup chorób (tj. 15 grup w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS oraz 15 grup chorób w zakresie wyłącznie lecznictwa zamkniętego).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), art.4.

[2] http://www.mpz.mz.gov.pl/

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020 tj.:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie[1]:

 1. w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
 2. w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami;
 3. podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych[2], w tym nowotworów złośliwych;
 4. podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty w obszarach wsparcia wpisujących się w ww. typy projektów oraz ujętych w jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[3] w zakresie:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego,
 • 30 grup chorób (tj. 15 grup w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS oraz 15 grup chorób w zakresie wyłącznie lecznictwa zamkniętego).

[1] Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mogą być związane m.in. z reformą w ramach tak zwanego pakietu kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycję lekarza pierwszego kontaktu (m.in. poprzez rozszerzenie listy możliwych badań zleconych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej). Ponadto inwestycje realizowane w ramach POZ mogą być ukierunkowane na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddziałaniem 10.1.1, przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem form opieki środowiskowej. W ramach poddziałania na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

[2] Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategią Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyjętą uchwałą nr 4487/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., Załącznik nr 1 Diagnoza stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14.

[3] http://www.mpz.mz.gov.pl/

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 85 %;

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie 21 653 498,00 PLN.

Podział alokacji na obszary wsparcia:

 • Opieka nad matką i dzieckiem – 4 005 897,00 PLN
 • Opieka nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami – 4 265 739,00 PLN
 • Leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych – 7 414 158,00 PLN
 • Anestezjologia oraz intensywna terapia – 5 967 704,00 PLN

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Decyzje/umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 3)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 22).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty  w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja 8)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne
 15. Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia
 16. Strategia Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 4. Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.
Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-08-18