Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-05-15
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 28.03.2017r. w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji II nabór wniosku o dofinansowanie projektu określonego dla Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.
 

WYNIKI NABORU

Wybór do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu zidentyfikowanego Samorządu Województwa Opolskiego / Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, pn. „Wspieramy najlepszych II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, iż 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, podjął uchwałę nr 4178/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu zidentyfikowanego pn. „Wspieramy najlepszych II" złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.


Zestawienie podjętych decyzji o dofinansowaniu projektów trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.1.5 Wsparcie kształcenia ogólnego Programy pomocy stypendialnej (nabór pozakonkursowy: RPOP.09.01.05-IP.02-16-001/17).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu, Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

  Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do Pozakonkursowej procedury.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym mogą występować instytucje, które zostały jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zidentyfikowanego.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W trybie pozakonkursowym dofinansowanie uzyska wyłącznie projekt, który został wcześniej zidentyfikowany i ujęty w tzw. Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP.

Niniejsza Procedura dotyczy projektu Samorządu Województwa Opolskiego /  Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, pn. „Wspieramy najlepszych II” w zakresie typu projektu określonego dla Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi priorytetowej IX  Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, tj.:

Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów:

 • przyrodniczych,
 • informatycznych,
 • języków obcych nowożytnych,
 • matematyki,
 • przedsiębiorczości.

Niezbędne dokumenty


Szanowni Państwo,

Ocena wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach II naboru dla Poddziałania 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej zostanie dokonywana w oparciu o poniższe Wzory list sprawdzających

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi na zastosowanie takiego trybu jego wyboru, (o którym mowa w art. 38 ust 2 ustawy wdrożeniowej) nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 tej ustawy. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru oraz pomocy w interpretacji postanowień Pozakonkursowej procedury, Instytucja Pośrednicząca udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania można składać za pomocą:

 • Zakładki często zadawane pytanie na stronie: rpo.opolskie.pl
 • E – maila: punktefs@wup.opole.pl
 • Faksu: 77 44 16 599
 • Telefonu: 77 44 16 754
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14

Linki

 • www.rpo.wup.opole.pl
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-03-28