Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-04-25
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcia dla osób niesamodzielnych.

KOMUNIKAT

W związku z licznymi zapytaniami, pojawiającymi się podczas spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020, dotyczącymi zagadnień zachowania trwałości usług po zakończeniu realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 wystosowała zapytanie do Ministerstwa Rozwoju (MR) w przedmiotowej sprawie.  W związku z otrzymaniem odpowiedzi, IZ RPO WO 201-2020 załącza pismo ze stanowiskiem MR.

Pismo Ministerstwa Rozwoju z dnia 28 czerwca 2016 roku


WYNIKI NABORU

26 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 2435/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższych tabelach:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020


 Komunikat w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu – wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2016r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, nabór II. W związku z powyższym zmianie uległa treść załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu (wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami).

W załącznikach do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję Załącznika nr 6.


WYNIKI NABORU

21 lipca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Z zakresu usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami 6 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Z zakresu usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych 5 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Poniżej prezentujemy listy projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych  z zakresu usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów do Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, z zakresu usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


Etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych) zakończyliśmy 7 lipca 2016 r.

Etap oceny formalnej przeszło 15 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną tj. zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych).


W dniach 18 kwietnia – 25 kwietnia 2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych) RPO WO 2014-2020. Weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów zakończyliśmy 10 czerwca 2016r. W jej wyniku 23 wnioski o dofinansowanie projektu przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych).


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi VIII  Integracja społeczna dla Działania 8.1  Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych) w ramach RPO WO 2014-2020.

W związku z zaistniałym błędem technicznym Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dokonał zmiany Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu ogłoszonego dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych, w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór II.

W załączniku nr 7 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, dodano wskaźnik rezultatu bezpośredniego nr 13 pn. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.

W załącznikach do Regulaminu Konkursu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu.


KOMUNIKAT

Zalecenia dotyczące uzyskiwania kwalifikacji i nabywania kompetencji w zakresie projektów złożonych w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór II

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji i nabywania kompetencji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Definiuje on pojęcie kwalifikacji występujące w  Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznych horyzontalnych. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca zaleca stosowanie ww. dokumentu w ramach typów projektów dla działania 8.1 dotyczących:

1. Usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami:

a) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:

- podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[1],

2. Usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych:

a) Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych[2] nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej[3].

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

[1] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[2] Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej a także w ramach opieki środowiskowej.

[3] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu  dotyczącego usług asystenckich lub opiekuńczych.


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej;

- papierowej

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

UWAGA!

CO DO ZASADY NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OBU ZAKRESÓW WSPARCIA:

- USŁUG ZDROWOTNYCH – OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,

- USŁUG SPOŁECZNYCH – WSPARCIA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU PROJEKTOWEGO. DLA KAŻDEGO Z NICH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I ODRĘBNA ALOKACJA.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.

W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, możliwe jest finansowanie usług zdrowotnych, stanowiących maksymalnie 20 % wartości projektu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy usługi zdrowotne są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się w zakresie:

1.usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami:

1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej1,

2) podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne2,

3) podmioty ekonomii społecznej,

4) organizacje pozarządowe.


O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się w zakresie:

2. usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych:

1) podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej1,

2) podmioty ekonomii społecznej,

3) organizacje pozarządowe,

4) podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi3.


Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu  i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

1 Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności  w obszarze pomocy i integracji społecznej.

2 Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

3 Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami niesamodzielnymi i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności  w obszarze opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie:

UWAGA!

CO DO ZASADY NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OBU ZAKRESÓW WSPARCIA:

- USŁUG ZDROWOTNYCH – OPIEKI NAD OSOBAM STARSZYMI, W TYM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,

- USŁUG SPOŁECZNYCH – WSPARCIA DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU PROJEKTOWEGO.  DLA KAŻDEGO Z NICH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW I ODRĘBNA ALOKACJA.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.

W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych, możliwe jest finansowanie usług zdrowotnych, stanowiących maksymalnie 20 % wartości projektu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy usługi zdrowotne są niezbędne do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami:  

1. Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach POWER lub innych form opieki,

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych[1],

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

e) teleopieki medycznej,

f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,

g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[2].

2. Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym[3]:

a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,

b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

2. Usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych:  

1) Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych[4] nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami/ rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami,

c) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,

d) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej[5].

2) Poprawa dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania chronione/treningowe/wspierane)[6].

3) Rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym[7]:

a) działania wspierające ich aktywność edukacyjną, społeczną i kulturalną,

b) działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego ich samodzielność, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).

4) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:

a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń,

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,

c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego[8].

[1] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu.

[2] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[3] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.

[4] Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, zarówno w formie opieki dziennej, jak i całodobowej a także w ramach opieki środowiskowej.

[5] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług asystenckich lub opiekuńczych.

[6] Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych (treningowych/wspieranym/chronionym) polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych.

[7] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego usług asystenckich lub opiekuńczych.

[8] Ze względu na przyjętą przez IZRPO WO linię demarkacyjną, aktywizacja społeczno-zawodowa opiekunów faktycznych jest możliwa do realizacji w ramach działania 8.2.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  94,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie:

1. usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami wynosi łącznie 3 057 352,94 Euro1, w tym 2 750 000,00 Euro pochodzące z EFS, natomiast 307 352,94 Euro pochodzące z Budżetu Państwa.

1 Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 13 339 536,61 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.


2. usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych wynosi łącznie 7 226 470,59 Euro2, w tym 6 500 000,00 Euro pochodzące z EFS, natomiast 726 470,59 Euro pochodzące z Budżetu Państwa.

2 Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 31 529 813,83 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

Niezbędne dokumenty

 

Regulamin konkursu

Załączniki:

1. Etapy konkursu (EFS).

2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS).

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS).

5a Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020.

5b Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych w ramach RPO WO 2014-2020.

6. Wzór umowy/decyzja o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Umowa

Umowa - wersja nieaktualna

Umowa ryczałt

Umowa-ryczałt - wersja nieaktualna

Decyzja

Decyzja - wersja nieaktualna

Decyzja - ryczałt

Decyzja - ryczałt - wersja nieaktualna

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - wersja aktualna.

Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - wersja archiwalna (nieaktualna).

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. Analiza sytuacji regionalnej w zakresie rozwoju usług publicznych (opiekuńczych i aktywizacyjno-wspierających) skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych.


Inne dokumenty obowiązujące w naborze

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 9.

2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 2.

4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego na lata 2014-2020.

5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

9. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów   w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem  i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień  w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytanie na stronie: RPO WO

- E – maila: info@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Strona RPO WO

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2016-03-18