Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Kategoria pytań Nabory

 • Działanie 8.2 Włączenie Społeczne – nabór 24-31 marca 2017 r.

  Pytanie

  Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie sposobu klasyfikacji kategorii kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyż Instrukcja wypełniania wniosku nie zawiera na ten temat informacji.
  1. Czy przypisanie wydatkom związanym z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji kategorii kosztu „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową" będzie prawidłowe?
  2. Czy przypisanie wydatkowi związanemu ze zwrotem kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach ich udziału szkoleniach zawodowych powinnam przypisać kategorię kosztu „koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy" czy też „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową"?

  Odpowiedź

  W przypadku pierwszego przykładu, przyporządkowanie wydatków: związanych z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji do kategorii kosztu:  inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową jest prawidłowe. W drugim przypadku dotyczącym: zwrotu kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach udziału w szkoleniach zawodowych, oba rozwiązania mogą być prawidłowe w zależności od przyjętej konstrukcji budżetu. Czyli można je przyporządkować do kategorii kosztów: koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy lub do kategorii: inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja należy do podmiotu przygotowującego wniosek, a projekt na etapie oceny merytorycznej będzie oceniany przez Komisję Oceny Projektów m. in. pod względem spełnienia 2 kryteriów odnoszących się do budżetu projektu, tj.:
  • Kwalifikowalność wydatków projektu (kryterium szczegółowe uniwersalne bezwzględne).
  • Poprawność sporządzenia budżetu projektu (kryterium merytoryczne punktowane).
  W związku z powyższym ostateczna ocena dot. prawidłowości sporządzenia budżetu należy do ekspertów oceniających projekty na etapie oceny merytorycznej.
   
 • Działanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

  Pytanie

  We wcześniejszych dokumentach (przeglądanych w 2016 roku) opisujących planowane zakresy działań w ramach poddziałania 10.1.1 znalazłam informacje, że typy projektów mają dotyczyć opieki paliatywnej i geriatrycznej w zakresie infrastruktury. W aktualnie ogłoszonym naborze takiej informacji nie ma. Czy planowane są kolejne nabory dla tego poddziałania ale w zakresie medycyny paliatywnej? Czy może zmieniły się plany i medycyna paliatywna nie zostanie w ogóle nigdzie ujęta? Jeżeli zaszły takie zmiany to uprzejmie proszę o uzasadnienie takich kroków (co wpłynęło na zmiany).

  Odpowiedź

  Aktualny konkurs do poddziałania 10.1.1 RPO WO 2014-2020 przewiduje wsparcie m.in. dla projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że dany projekt wpisuje się w jedną z map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego wskazaną w Regulaminie konkursu (tj. w zakresie onkologii, kardiologii lub leczenia szpitalnego), a Wnioskodawca wpisuje się w typ beneficjenta wymieniony w Regulaminie konkursu.

  W kwestii uzasadnienia ogłoszenia konkursu na zakres trzech map potrzeb zdrowotnych proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

  1. Do dnia ogłoszenia konkursu do poddziałania 10.1.1 Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 zatwierdził kryteria merytoryczne oceny projektów na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a, które opierały się na mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, kardiologii oraz leczenia szpitalnego.
  2. Rekomendacje w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób nie zostały jeszcze uchwalone przez Komitet Sterujący, dlatego Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 nie ma możliwości zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla tych map.
  3. W związku z tym, ogłoszony nabór nie objął ww. map potrzeb zdrowotnych, na podstawie których podmioty niebędące szpitalami mogą realizować inwestycje w ramach typu projektu nr 2 – inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami.
  4. Ponadto należy zauważyć, że na I nabór wniosków do poddziałania 10.1.1 RPO WO 2014-2020 nie została przeznaczona cała alokacja przewidziana na to poddziałanie.
  5. Jednocześnie zachęcam do regularnego monitorowania aktualizacji harmonogramu naborów wniosków RPO WO 2014-2020, który dostępny jest na stronie: rpo.opolskie.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

  Dodatkowo informuję, że wśród opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób dla województwa opolskiego znajduje się mapa w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku podeszłego), która obejmuje m.in. opiekę długoterminową i paliatywno-hospicyjną. Z omawianą mapą można zapoznać się pod tym adresem.


   
 • Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – os. niesamodzielne – nabór I kw. 2017 r.

  Pytanie

  W sekcji „Kto może składać wnioski?” jest: „- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],(…) [1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się: (…) - podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie” nasze pytanie odnosi się do tego, czy taki wpis w statucie musi być dosłowny czy może być tak, że w statucie będzie zapis podobny, odnoszący się do realizacji celów społecznych/ pomocy społecznej.

  Odpowiedź

  Zapis w statucie nie musi być dosłownie taki sam jak w Regulaminie konkursu, jednak powinien jednoznacznie wskazywać, że podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu prowadzi działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Do powyższego należy odnieść się m.in. w sekcji XI wniosku o dofinansowanie projektu, w punkcie 11.2 Kryteria wyboru projektów. W tym miejscu należy wskazać w jaki sposób projekt spełnia poszczególne kryteria wyboru projektów, w tym kryterium „Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku”.

  Pytanie

  Czy osoba niesamodzielna, będąca jednocześnie osobą niepełnosprawną, może skorzystać w ramach projektu zarówno z usług asystenckich, jak i usług opiekuńczych (dot. zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz zaleconej przez lekarza pielęgnacji)?

  Odpowiedź

  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, rozdział 3 pkt 30, podrozdział 6.2, pkt 11 oraz Załącznik nr 1, usługi asystenckie to rodzaj usług społecznych, które świadczone są dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Jednocześnie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. Wytycznych usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Z kolei odbiorcami usług opiekuńczychosoby niesamodzielne (zgodnie z podrozdziałem 6.2, pkt 1 i Załącznikiem nr 1 do ww. Wytycznych), które definiowane są jako osoby wymagające opieki lub wsparcia ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (rozdział 3, pkt 14 ww. Wytycznych). Na podstawie przytoczonych wyżej zapisów można wnioskować, że – w zależności od zidentyfikowanych potrzeb – osoba z niepełnosprawnością może być odbiorcą zarówno usług asystenckich, jak i opiekuńczych. Warunki realizacji usług asystenckich i opiekuńczych (w tym odbiorcy poszczególnych rodzajów usług) zostały opisane w przytoczonych wyżej Wytycznych, zwłaszcza w Załączniku nr 1. Zaplanowane przez Państwa działania powinny być zgodne z zapisami tych Wytycznych, a także Regulaminu konkursu wraz z załącznikami oraz odpowiednio uzasadnione w kontekście potrzeb grupy docelowej. Jednocześnie informuję, że trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu (w tym adekwatność zaplanowanych działań do potrzeb grupy docelowej) jest jednym z kryteriów merytorycznych punktowanych, które będzie oceniane przez Komisję Oceny Projektów na podstawie analizy zapisów całego wniosku o dofinansowanie.

  Pytanie

  W dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” w punkcie 5. 5. Zawarto informacje, o tym że „Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej,  w tym o jej mienie)”. W związku z powyższym zadajemy pytanie czy istnieją jakieś wytyczne dot. wyżej wskazanego 8-godzinnego przeszkolenia?

  Odpowiedź

  Dokumentacja konkursowa (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) nie zawiera dodatkowych zapisów precyzujących zasady prowadzenia ww. minimum 8-godzinnego przygotowania z zakresu realizacji sąsiedzkiej usługi opiekuńczej. Ważne jest jednak, aby szkolenie dotyczyło zakresu realizowanej usługi, a więc oprócz przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej,  w tym o jej mienie, powinno ono zawierać elementy przygotowujące do wykonywania czynności związanych z świadczeniem sąsiedzkich usług opiekuńczych. Należy również każdorazowo wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby osoby niesamodzielnej, gdyż świadczenie ww. usług na rzecz takiej osoby, powinno przyczyniać się przede wszystkim zapobieganiu negatywnym skutkom jej niesamodzielności poprzez wsparcie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, udzielanych przez osobę blisko zamieszkującą.
   
 • Działanie 10.3 E-usługi publiczne

  Pytanie
  Dla projektu nieinfrastrukturalnego, polegającego na budowie systemu informatycznego i dostarczeniu sprzętu – w rozporządzeniu przedsięwzięcie nie zostało określone jako znacząco lub potencjalnie oddziałujące na środowisko.
  1.  Czy wypełniać formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, a jeśli tak, to w jakim zakresie (które punkty)?
  2. Czy należy dostarczyć postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOŚ? Jeśli tak, to czy wszyscy partnerzy projektu mają dostarczyć takie postanowienie, czy wystarczy jedno?
  3. Czy należy dostarczyć oświadczenie o niezaleganiu z opłatami za środowisko?
  Odpowiedź

  AD 1.

  Formularz  OOŚ stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku i nawet w przypadku projektów nie infrastrukturalnych musi zostać wypełniony. Formularz oraz instrukcja wypełniania załączników określa, które punkty formularza powinny zostać wypełnione w przypadku projektów nieinwestycyjnych.

  AD 2.

  Zgodnie z instrukcją wypełnia załączników do wniosku dołączanie do wniosku decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (bądź postanowienia uprawnionego organu o odstąpieniu od wydania decyzji) jest obligatoryjne dla projektów inwestycyjnych. W przypadku nieinwestycyjnych dostarczenie decyzji nie jest wymagane.

  AD 3.

  Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami jest załącznikiem obligatoryjnym i powinno zostać przygotowane przez każdego z partnerów wniosku.


  Pytanie
  Proszę o udzielenie informacji, jaki jest maksymalny czas realizacji projektu. Regulamin i załączniki nie określają terminu zakończenia realizacji projektu.
  Odpowiedź

  Dokumentacja konkursowa (Regulamin konkursu wraz z załącznikami) nie określa maksymalnego czasu trwania projektu ani terminu, przed upływem którego projekt powinien się zakończyć. Powyższe Wnioskodawca określa sam we wniosku o dofinansowanie swojego projektu, biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie zasady.

  Okres realizacji projektu musi być zgodny przede wszystkim z punktem 28 Kwalifikowalność wydatków Regulaminu konkursu oraz zapisami podrozdziału 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Należy mieć na uwadze, że końcową (tj. maksymalną możliwą do przyjęcia) datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

  Jednocześnie, zgodnie z § 3 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu):

  1. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.
  2. Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu. Za końcową datę kwalifikowalności wydatków uznaje się datę zakończenia finansowego, wskazaną we Wniosku.

  Pytanie

  W związku z ogłoszonym konkursem w ramach RPO WO działanie 10.3 E - usługi publiczne proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób przyznawane będą punkty Wnioskodawcom, ubiegającym się o dofinansowanie projektów związanych z Digitalizacją zasobów kulturowych. Czy np. ilość zdigitalizowanych zbiorów będzie miała jakiekolwiek znaczenie punktowe?

  Pragniemy zauważyć, iż dokumentacja konkursowa, a w szczególności obecna treść dokumentu Kryteria wyboru projektów dla działania 10.3 E – usługi publiczne RPO WO 2014-2020 dyskryminuje potencjalnych Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach typu projektów Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

  Z treści dokumentu ZAŁĄCZNIK NR 8 Kryteria wyboru projektów dla działania 10.3 E – usługi publiczne RPO WO 2014-2020 wynika, że punkty będą przyznawane w szczególności za ilość wdrożonych e-usług na 4 lub 5 poziomie e-dojrzałości.

  Powyższe kryterium skierowane jest do wnioskodawców w szczególności takich jak Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujących typ projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, którzy to Wnioskodawcy z racji prowadzonej działalności mają możliwość utworzenia co najmniej kilkunastu punktowanych typów e-usług i uzyskania znaczącej przewagi punktowej nad Wnioskodawcami, którzy ubiegają się o dofinansowanie projektu związanego z Digitalizacją zasobów kulturowych.

  W przypadku projektu związanego z Digitalizacją zbiorów kulturowych nie jest możliwe utworzenie e-usług umożliwiających uzyskanie znacznej ilości punktów, gdyż projekt taki ma inny przedmiotowy charakter, inny cel, w związku z czym nie jest możliwe rzetelne dokonanie oceny projektów i przyznanie punktów tylko za ilość wdrożonych e-usług tak bardzo różniących się od siebie projektów.

  Odpowiedź

  Zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (załączonego do ogłoszenia o konkursie jako dokument pomocniczy dla Wnioskodawców – pozycja nr 13) na pierwszym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów (KOP) Przewodniczący/Przedstawiciel Przewodniczącego KOP przedstawia zasady obowiązujące członka Zespołu oceniającego przy dokonywaniu oceny merytorycznej projektów oraz zasady i kryteria wyboru projektów, które merytorycznie odpowiadają danemu naborowi w obecności wszystkich członków KOP. W związku z powyższym, na swoim pierwszym posiedzeniu KOP podejmie decyzję odnośnie sposobu postępowania w sytuacji gdy dane kryterium nie ma zastosowania do danego typu projektu.

  Ostateczne decyzje odnośnie metodologii oceny projektów podejmuje KOP mając na uwadze, żeby żaden z typów projektów nie był dyskryminowany na etapie oceny projektów.

  Jednocześnie, nawiązując do Pana pytania, informuję, że typ projektu „Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów” będzie oceniany pod względem spełnienia:

  • wszystkich kryteriów formalnych,
  • wszystkich kryteriów merytorycznych uniwersalnych,
  • kryteriów merytorycznych szczegółowych z adnotacją „Dla wszystkich typów projektów”,

  za wyjątkiem kryteriów, z treści których wynika, że nie dotyczą danego typu projektu oraz z uwzględnieniem informacji przedstawionych wyżej (o kompetencjach KOP w zakresie ustalania metodologii oceny projektów).

  Wśród kryteriów wyboru projektów do omawianego działania nie ma wprost kryterium odnoszącego się do liczby zdigitalizowanych zbiorów, jednak proszę pamiętać, że projekt oceniany jest przez KOP całościowo i kwestia, o którą Pan pyta może mieć wpływ na spełnienie innych kryteriów, takich jak np.:

  • „Wykonalność i efektywność projektu”,
  • „W projekcie będą realizowane potrzeby wskazane w dokumencie strategicznym dla danego obszaru tematycznego”,
  • „Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów i korzyści”,
  • „Nakład jednostkowy: koszt kwalifikowany projektu/ilość usług wdrażanych na 4 lub 5 poziomie e-dojrzałości”.
 • Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

  Pytanie

  Jak rozumieć zapis kryterium merytorycznego „Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) - Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające z programów rewitalizacji inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”?

  Odpowiedź

  Przytoczony wyżej zapis z kryterium bezwzględnego nie oznacza, że z terenu danego miasta może zostać złożony tylko jeden projekt prowadzony przez Gminę. Celem wprowadzenia niniejszego kryterium było, aby wszystkie projekty realizowane w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 odpowiadały na zdiagnozowane problemy społeczne i kompleksowo je rozwiązywały. Inicjowanie i koordynowanie tych projektów przez władze samorządowe jest zapewnione poprzez opracowywanie Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji. W/w programy powstają na drodze konsultacji z lokalną społecznością, w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne występujące w danej społeczności.


   Pytanie

  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, jaki będzie poziom dofinansowania i wkładu własnego w przypadku szkoły wyższej ubiegającej się o dofinansowanie projektu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (dla Gminy Opole) RPO WO 2014-2020.

  Zgodnie z Regulaminem Konkursu minimalny wkład własny projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 5%, maksymalny poziom dofinasowania UE – 85%, natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

  Proszę o informację w jakich przypadkach wnioskodawca (szkołą wyższa) otrzyma 95% dofinansowania i w jaki sposób należy się o nie ubiegać?

  Odpowiedź

  Wszyscy wnioskodawcy wpisujący się w typy beneficjentów określone w pkt 3 Regulaminu konkursu (w tym szkoły wyższe) mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów na poziomie wynikającym z zapisów pkt 10 Regulaminu konkursu.

  Decyzja o ewentualnym dodaniu współfinansowania ze środków budżetu państwa podejmowana jest na poziomie danej osi priorytetowej/danego działania, a nie na poziomie poszczególnych projektów.

  W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną maksymalny możliwy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w omawianym konkursie może wynieść 95%. Uwzględniony w tych 95% udział budżetu państwa (10%) został zagwarantowany już na poziomie działania. Zatem dla Wnioskodawcy znaczenie ma fakt, że całkowite dofinansowanie (środki UE + środki budżetu państwa) wydatków kwalifikowalnych w jego projekcie może wynieść do 95%. Wnioskodawca nie musi "dodatkowo" ubiegać się o otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa (10%).


  Pytanie

  Chcemy przystąpić do naboru 10.2 z projektem wpisanym do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy X.  W ramach projektu przewidujemy następujący zakres zadań: termomodernizację i remont elewacji budynków Zespołu Szkół Budowlanych w X oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz stworzenie na terenie Zespołu Ochotniczego Hufca Pracy. Na dzień dzisiejszy szkoła pełni funkcję edukacyjną, ale w ograniczonym wymiarze, gdyż uczniowie (z racji braku odpowiednich pracowni zawodowych, które wcześniej były) na zajęcia zawodowe wysyłani są do innych placówek. W związku z zapisami w regulaminie konkursu (mowa o 2 typie projektów), czy przywrócenie tej funkcji – możliwość pełnego kształcenia zawodowego (kiedyś była ta funkcja pełniona w całości, a obecnie wyłączone są niektóre formy kształcenia zawodowego z racji degradacji obiektów) – proszę o odpowiedź, czy takie zadanie kwalifikuje się do dofinansowania? Nową funkcją będą zadania przypisane dla Ochotniczego Hufca Pracy, ale na pozostałych częściach budynków będą przywracane funkcje w ramach kształcenia zawodowego. Bardzo proszę o wyjaśnienie  kwestii przywrócenia funkcji w ramach rewitalizacji tego obiektu.

  Odpowiedź

  O kwalifikowalności projektu decyduje przede wszystkim to, czy wpisuje się on w typy projektów podlegających dofinansowaniu oraz kryteria wyboru projektów obowiązujące w danym konkursie (w tym kryterium bezwzględne dotyczące zgodności założeń projektu z celami działania/typem projektu). Analizy w tym zakresie powinien dokonać Wnioskodawca, zaś ostateczna decyzja o kwalifikowalności projektu będzie należeć do Komisji Oceny Projektów, która zweryfikuje zapisy pełnej dokumentacji projektowej. Jednocześnie należy pamiętać, że w działaniu 10.2 RPO WO 2014-2020 wsparciem może być objęty wyłącznie projekt ujęty w Lokalnym/Gminnym Programie Rewitalizacji (LPR/GPR), pozytywnie zweryfikowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 i znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków. Odnosząc się do przedstawionych przez Państwa informacji, należy zauważyć, że zgodnie z Umową Partnerstwa podejmowane w ramach rewitalizacji działania mają mieć na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru. Przyczynić się to ma ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach. Realizacja działań infrastrukturalnych jest narzędziem niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru; przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Działania w obszarze rewitalizacji w Priorytecie Inwestycyjnym 9b finansowane z EFRR mogą dotyczyć między innymi przebudowy lub adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Jednocześnie, zgodnie z kryterium merytorycznym bezwzględnym „Aktywizacja środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020 dofinansowane mogą być tylko projekty, które przyczyniać się będą do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto, zgodnie z kolejnym kryterium merytorycznym bezwzględnym  („Przedsięwzięcia w infrastrukturę jako integralny element działań społecznych”), inwestycje w infrastrukturę muszą odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne. Zgodnie z brzmieniem drugiego typu projektu, zdegradowane budynki, obiekty, tereny i przestrzenie to takie, które utraciły swoje funkcje użytkowe, a realizacja projektu pozwoli na ich przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji użytkowych. Przywrócenie funkcji użytkowych oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji obiekt zacznie ponownie pełnić funkcję, którą już kiedyś pełnił. Z kolei nadanie nowych funkcji użytkowych oznacza, że w wyniku realizacji inwestycji obiekt zacznie pełnić funkcję, której wcześniej nie pełnił. W Państwa przypadku wydaje się, że o przywróceniu funkcji edukacyjnej będzie można mówić tylko w przypadku tych części obiektu, które są zdegradowane i w wyniku realizacji projektu zaczną ponownie pełnić funkcję edukacyjną, którą już kiedyś pełniły. W przypadku części obiektu, która obecnie jest użytkowana na cele edukacyjne, a po realizacji inwestycji nadal byłaby użytkowana na cele edukacyjne, trudno jest mówić o przywróceniu funkcji użytkowych, gdyż funkcje te nie zostały nigdy utracone. Jeśli z kolei obiekt do tej pory nie pełnił funkcji Ochotniczego Hufca Pracy, a zamierzają Państwo którąś z degradowanych części obiektu przeznaczyć właśnie na OHP, to będzie to można uznać za nadanie nowej funkcji użytkowej. Niemniej, określenie zakresu rzeczowego projektu, a także odniesienie się do tego czy i w jaki sposób projekt spełnia poszczególne kryteria wyboru projektów należy do Wnioskodawcy i będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów. Podczas konstruowania założeń projektu zachęcam do zapoznania się przede wszystkim z zapisami odpowiedniego LPR/GPR, Regulaminu konkursu wraz z załącznikami, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
   
 • Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej

  Pytanie
  Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach konkursu można składać projekty, które w ogóle nie przewidują wymiany źródła ciepła, dotyczą jedynie pozostałych prac termomodernizacyjnych?
  Odpowiedź
  Zgodnie z Regulaminem konkursu pkt 2 zakres przedsięwzięcia polegający na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Z powyższego wynika, iż istnieje możliwość złożenia wniosku nie przewidującego wymiany źródła ciepła pod warunkiem jego zgodności z przeprowadzonym audytem energetycznym.
  Pytanie
  Proszę o informacje na temat kosztów zarządzania projektem, jak należy ująć takie koszty we wniosku o dofinansowanie ( czy stanowią koszty bezpośrednie czy koszty pośrednie) i jak w związku z tym należy je rozliczyć?
  Odpowiedź
  Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych koszty koordynatora lub kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem należą do kategorii kosztów pośrednich. W ramach powyższego naboru zgodnie z Regulaminem Konkursu  (pkt 7) koszty pośrednie dotyczące projektów objętych pomocą publiczną są niekwalifikowalne. W przypadku zaś projektów nieobjętych pomocą publiczną, możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń kreślonej w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
  Pytanie
  Proszę o interpretację zapisu załącznika nr 8 pn. Kryteria wyboru projektów do Regulaminu Konkursu 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym nr 10: "Dofinansowanie otrzymają:
  1. Projekty, w wyniku realizacji których osiągnięto co najmniej poziom oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. (w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością od 1 stycznia 2019 r.), określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)".
  W przywołanym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nie pojawia się pojęcie "poziomu oszczędności energii". Wobec tego proszę podanie interpretacji pojęcia "poziom oszczędności energii" oraz jego dopuszczalnych zakresów w kontekście ww. Rozporządzenia.
  Odpowiedź
  Do pojęcia oszczędności energii i izolacyjności cieplnej odnosi się przede wszystkim dział X rozporządzenia, o którym mowa w przytoczonym kryterium oraz załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.
  Pytanie

  Proszę o odpowiedź na następujące pytanie (…). Dokładnie chodzi o poziom izolacyjności cieplnej obowiązujący od 01.01.2021r. Pytanie jest następujące: czy ma on być spełniony dla każdej przegrody (ściany i okien). Z moich informacji wynika, iż zastosowanie okien o współczynniku zgodnym z warunkami technicznymi dla 2021 będzie skutkowało koniecznością budowy instalacji wentylacji mechanicznej, co będzie miało wpływ na dodatkowe zużycie energii i oczywiście zwiększy w rankingu ocenianych wniosków stosunek: oszczędność / cena. Czy zastosowanie współczynnika dla 2021 dla przegrody ściany pełnej wypełni warunek? 

  Odpowiedź
  Dane dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej powinny wynikać z zapisów dokumentacji projektowej (w tym zwłaszcza z audytu energetycznego) i będą podlegały ocenie prowadzonej przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Realizowane przedsięwzięcia powinny cechować się kompleksowością i zgodnością z odpowiednimi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.).
  Pytanie
  Prosimy o wyjaśnienie zapisów Regulaminu w punkcie 4. Szczegółowe warunki konkursu: Czy zapis: „maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie może przekroczyć (…) 1 200 000 zł na jeden projekt realizowany na obszarze gminy Nysa", oznacza, że:
  1. 1 200 000 zł jest kwotą dotacji przeznaczoną na cały obszar gminy i w przypadku, gdy wnioski projektowe złoży kilka podmiotów z terenu gminy (odrębnie), łączna kwota otrzymanego przez nie dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 200 000 zł?
  2. 1 200 000 zł jest kwotą dotacji przeznaczoną na jeden podmiot z terenu gminy, czyli że kilka podmiotów z terenu gminy może jednocześnie uzyskać dotację w maksymalnej wysokości 1 200 000 zł?
  Jeśli właściwa jest odpowiedź z punktu a to w jaki sposób dokonany zostanie podział tej puli - czy jeśli podmiot znajdujący się wyżej na liście rankingowej złoży wniosek o dofinansowanie na kwotę 1 200 000 zł, to czy wyczerpie wówczas całą kwotę alokacji, czy też kwota 1 200 000 zł zostanie w jakiś sposób podzielona pomiędzy wnioskodawców z gminy Nysa?
  Odpowiedź
  Przytoczony limit kwotowy odnosi się do jednego projektu (który może objąć jeden lub więcej budynków) realizowanego przez jednego beneficjenta. Każdemu beneficjentowi przysługuje osobny limit kwotowy. W związku z powyższym może okazać się, że na obszarze gminy Nysa realizowane będą np. dwa projekty (każdy przez innego beneficjenta), z których każdy może uzyskać dofinansowanie EFRR do 1 200 000 zł.
   
 • Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki – nabory XII 2016 r.

  Pytanie
  W jaki sposób powinna zostać przygotowana inwentaryzacja istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych? Do jakiego obszaru powinna się odnosić? Czy w inwentaryzacji powinny zostać wskazane wszystkie tereny, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego mogą być przeznaczone na inwestycje?
  Odpowiedź
  Inwentaryzacja terenów inwestycyjnych powinna w sposób ogólny nawiązywać do sytuacji na poziomie regionalnym i lokalnym a w konsekwencji wykazać zapotrzebowanie na uzbrojenie terenu objętego projektem (popartego przeprowadzoną analizą popytu). Jednakże zgodnie z zapisami zał. nr 6 do Regulaminu konkursu analizę dostępności terenów inwestycyjnych należy  przeprowadzić w odniesieniu do obszaru realizacji projektu.  IZ, nie narzuca jakie elementy powinna ona zawierać. Inwentaryzacja powinna odnosić się do kwestii dot. wskaźników, kryteriów wyboru projektów czy szczegółowych warunków konkursu określonych dla przedmiotowego naboru. Przykładowe elementy inwentaryzacji terenu inwestycyjnego objętego projektem:
  • powierzchnia terenu inwestycyjnego,
  • właściciel/właściciele terenu inwestycyjnego,
  • numery geodezyjne działek terenu inwestycyjnego,
  • kwestia zapewnienia drogi dojazdowej do terenu,
  • odległość sieci komunikacyjnej,
  • kwestia infrastruktury technicznej (m.in. energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej).

  Pytanie
  W jaki sposób i w jakich terminach IZ będzie dochodzić od beneficjenta zwrotu środków w przypadku gdy na dofinansowanym terenie zainwestuje duży przedsiębiorca?
  Odpowiedź
  IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, będzie dochodzić zwrotu środków związanego z wykorzystaniem przygotowanych terenów inwestycyjnych przez duże przedsiębiorstwo, nazwanego w umowie „uchybieniem”, od momentu wykorzystania tego terenu przez duże przedsiębiorstwo (zgodnie z definicją wskaźnika  Powierzchnia wykorzystanych przez duże przedsiębiorstwa przygotowanych terenów inwestycyjnych wykorzystanie terenu oznacza, że nie można go zaoferować jako terenu wolnego innym przedsiębiorstwom i jest to potwierdzone stosownymi dokumentami np. umową).
  Pytanie
  W jaki sposób infrastruktura wspólna na uzbrajanym terenie inwestycyjnym będzie wliczana do wskaźnika Powierzchnia wykorzystanych przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych?
  Odpowiedź
  Zgodnie z definicją wskaźnika Powierzchnia wykorzystanych przez MŚP przygotowanych terenów inwestycyjnych za wykorzystane tereny inwestycyjne uznaje się te tereny, których nie można zaoferować jako terenu wolnego dla przedsiębiorstw. Zatem tereny przeznaczone pod tzw. części wspólne, czyli zajęte przez infrastrukturę, a w związku z tym wyłączone z możliwości zagospodarowania przez przedsiębiorców (np. drogi wewnętrze) traktowane są jako tereny zagospodarowane (wykorzystane) i są wliczane do stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych.
 • Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

  Pytanie

  W odniesieniu do warunku szczegółowego:

  „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.”

  Jak będzie się to miało do typów projektów nr 2,3,4, które są typowo infrastrukturalne? Do czego wówczas mają stanowić element uzupełniający? Czy infrastruktura będąca elementem uzupełniającym projektu będzie w jakiś sposób ograniczona (kwotowo/procentowo)?

   Odpowiedź

  Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównego przedmiotu projektu w żadnym z typów projektu.

  Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić.

  Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane oraz stanowić większość w projekcie.


  Pytanie

   Co będzie infrastrukturą towarzyszącą? Czy jest jakaś definicja? Czy infrastruktura towarzysząca będzie miała jakiś limit kosztów?

   Odpowiedź

  Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na ww. infrastrukturę. Należy mieć jednak na uwadze, że do wydatków kwalifikowanych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 10.04.2015r.


  Pytanie

  Jaka jest definicja kampanii ogólnopolskich? Czy jest jakiś wykaz kampanii ogólnopolskich? W jaki sposób weryfikowany będzie warunek dot. komplementarności działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w projekcie do kampanii ogólnopolskich? Co w przypadku gdy realizowana będzie kampania europejska/światowa, w której uczestniczyć będzie Polska czy w projekcie może być odniesienie do niej (np. Światowy Dzień Ziemii, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej itp.)?

  Odpowiedź

  IZ  RPO 2014 – 2020 nie określa definicji kampanii ogólnopolskich. Informacje ogólne dotyczące komplementarności oraz sposoby Identyfikacji projektów komplementarnych zostały przedstawione w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.  Wnioskodawca ma obowiązek wskazać we wniosku projekt komplementarny do realizowanego projektu dotyczący kampanii ogólnopolskiej.

 • Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem)

  Pytanie

  Czy Wnioskodawca musi objąć wsparciem w całości jeden z trzech wskazanych obszarów np. środkowy?

  Odpowiedź

  Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu realizacja danego projektu może odbywać się na terytorium jednego z trzech obszarów:

  • obszaru północnego (powiat: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski) lub
  • obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki) lub
  • obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki).

  Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca musi objąć wsparciem terytorium całego obszaru tj. wszystkie powiaty z tego obszaru. Może ograniczyć wsparcie  np. do 2 powiatów z danego obszaru.

  Jednocześnie nie jest możliwe objęcie wsparciem w ramach jednego projektu powiatów wchodzących w skład 2 lub 3 różnych obszarów, gdyż każdy obszar posiada wydzieloną alokację i określone do osiągnięcia wskaźniki. 

  Pytanie

  Czy w ramach projektu realizowanego np. w obszarze południowym, który obejmuje wsparciem kobiety i/lub dzieci np.  z 2 powiatów  tj. krapkowickiego i strzeleckiego, może uzyskać wsparcie kobieta i/lub dziecko  np. z terenu powiatu głubczyckiego?

  Odpowiedź

  Nie jest to możliwe, gdyż wnioskodawca określa we wniosku projektowym obszar realizacji projektu i tylko osoby zamieszkujące na tym obszarze mogą uzyskać wsparcie, a wydatki z tym związane będą kwalifikowalne.

  Jednocześnie zwraca się uwagę, iż ostateczny odbiorca nie może korzystać z tego samego rodzaju wsparcia w różnych projektach realizowanych na danym obszarze w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”.

  Ponadto nie jest możliwe aby potencjalny odbiorca ostateczny zamieszkujący np. na terenie obszaru północnego wziął udział w projekcie realizowanym na terenie obszaru środkowego.

  Pytanie:

  Czy koszt jednostkowy dla pozycji „Usługa specjalisty zaangażowanego w niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” zawiera koszty przejazdu, czy wyłącznie usługę specjalisty?

  Odpowiedź:

  Koszt jednostkowy dla pozycji „Usługa specjalisty zaangażowanego w niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2” zawiera koszty osobowe (usługę specjalisty) wraz z kosztami dojazdu specjalisty do uczestnika projektu. Analogicznie sytuacja przedstawia się dla kosztu „Usługa specjalisty zaangażowanego w realizację mobilnej opieki okołoporodowej”.

 • Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

  Pytanie
  Czy możliwe jest uzupełnienie decyzji pozwolenie na budowę podczas oceny formalnej wniosku- tzn. decyzja byłaby z datą późniejszą niż 10 październik.
  Odpowiedź
  Zgodnie z pkt 3.1 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) w momencie składania wniosku o dofinansowanie przedstawienie kopii pozwolenia na budowę nie jest bezwzględne, jednakże Wnioskodawca będzie musiał ją dostarczyć do czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Uwaga! W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” dostarczenie pozwolenia na budowę przed podpisaniem umowy nie jest wymagane ze względu na specyfikę projektu. Wnioskodawcy takich projektów na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązani są dostarczyć jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 3.2, natomiast pozwolenie budowlane należy dostarczyć niezwłocznie po jego wystawieniu wraz z potwierdzeniem, iż decyzja stała się ostateczna.
  Pytanie
  Czy w przypadku aplikowania na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego  niezbędna jest decyzja lokalizacyjna (gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego)?
  Odpowiedź
  Zgodnie z pkt 3.2 ww. Instrukcji… w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć właściwe dokumenty opisane w pkt:
  • 2.1 (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • 2.2 (kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) – dokument ten jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych projektów, dla których jest on wymagany zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • 2.3 (kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
  w zależności od tego, które dokumenty mają zastosowanie do danej inwestycji.
  Pytanie
  Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (art.50) przewidziany do realizacji zakres robót nie wymaga decyzji lokalizacyjnej. W związku z tym nastąpi odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej z uwagi bezprzedmiotowość wniosku. Czy w takim wypadku można aplikować w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy i decyzję odmowną o wszczęciu postepowania?
  Odpowiedź
  Zgodnie z pkt 3.2 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć właściwe dokumenty opisane w pkt:
  • 2.1 (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
  • 2.2 (kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  • 2.3 (kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
  w zależności od tego, które dokumenty mają zastosowanie do danej inwestycji. Przy czym dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2 (kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), który jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest konieczny tylko dla tych projektów, dla których jest on wymagany zgodnie z przepisami art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym, jeśli w świetle przepisów ww. ustawy planowana przez Państwa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w omawianym naborze, przy czym należy odpowiednio uzasadnić dlaczego nie załączają Państwo tej decyzji (np. poprzez załączenie odmowy wszczęcia postępowania).
 • Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

   Pytanie
  W jaki sposób w zadaniu dotyczącym szkoleń TIK należy opisać koszty, jeśli daną kategorię kosztów można wybrać tylko raz?
  Odpowiedź
  Na obecną chwilę generator wniosków faktycznie pozwala tylko na wybór danej kategorii kosztów tylko raz. Ograniczenie to powoduje, że łatwiej jest skonstruować budżet, w którym zadania są traktowane całościowo – wystarczy wtedy tylko raz wybrać odpowiednią kategorię kosztów (nie dodawać kolejnych osobnych pozycji pod danym zadaniem), a w polu „opis kosztu” rozpisać jakie dokładnie koszty będą ponoszone (np. koszt wynajmu Sali, zatrudnienie trenera itp.). Łączny koszt zadania powinien zostać uśredniony dla przyjętej jednostki np. średni koszt na osobę. Podsumowując, mając na uwadze specyfikę omawianego konkursu, a także konstrukcję generatora wniosków (wraz z jego ograniczeniami) Wnioskodawca musi samodzielnie zdecydować jak skonstruuje budżet swojego projektu. Może przy tym kierować się wskazówkami Instytucji Ogłaszającej Konkurs, jednak musi pamiętać o tym, że poprawność sporządzenia budżetu projektu jest jednym z kryteriów wyboru projektów i może jej dokonać tylko Komisja Oceny Projektów na podstawie całościowej analizy zapisów wniosku o dofinansowanie.
  Pytanie
  Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
  • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
  nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?
  Odpowiedź
  Wskazane elementy należą do wskaźników horyzontalnych i zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie muszą być wskazane w projekcie nawet gdy nie są one w nim realizowane (w takim przypadku należy określić wartość jako „0”). Pozostałe wskaźniki wnioskodawca wybiera adekwatnie do realizowanych w projekcie zadań.
   Pytanie
  Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?
  Odpowiedź
  Przy opisywaniu potencjału kadrowego wnioskodawcy nie jest zasadne podawanie personaliów osób planowanych do zaangażowania w projekcie. W punkcie dotyczącym potencjału wnioskodawca powinien wskazać iż dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi o określonych kompetencjach.
  Pytanie
  Czy w ramach projektu można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku?
   Odpowiedź
  W ramach działania 9.3 koszty egzaminów poprawkowych nie będą uznawane za koszt kwalifikowany.
  Pytanie
  Czy oprócz 3 języków obcych objętych stawką jednostkową - angielski, niemiecki, francuski - w ramach projektu można założyć realizację innego języka obcego?
  Odpowiedź
  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 szkolenia językowe są realizowane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do wspomnianych Wytycznych i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku. Omawiany załącznik przewiduje szkolenia jedynie dla języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego w związku z czym w ramach projektu można założyć realizację kursów językowych tylko w tym zakresie.
  Pytanie
  Czy w przypadku szkoleń językowych budżet projektu trzeba konstruować tak, aby w ramach danego zadania uwzględnione były wyłącznie pozycje objęte stawką jednostkową, a w osobnym zadaniu pozostałe pozycje dot. szkoleń językowych rozliczane kosztami rzeczywistymi? Czy nie ma takiej konieczności i dopuszczalne jest zamieszczanie w budżecie zadania np. "Szkolenia z języka angielskiego" wszystkich kosztów - zarówno tych objętych stawką jednostkową, jak i tych rozliczanych kosztami rzeczywistymi?
   Odpowiedź
  Instytucja Zarządzająca nie wskazuje jednego rozwiązania w tym zakresie. Panel wnioskodawcy daje możliwość ujęcia wszystkich kosztów w jednym zadaniu (rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych i kosztami rzeczywistymi). Jednak z uwagi na zasadę konstruowania budżetu projektu w sposób jasny i przejrzysty sugeruje się, aby w ramach danego zadania uwzględnione były wyłącznie pozycje objęte stawką jednostkową, a w osobnym zadaniu pozostałe pozycje dot. szkoleń językowych rozliczane kosztami rzeczywistymi.
  Pytanie
  Czy w ramach projektu można przewidzieć wpłaty od uczestników przeznaczone na pokrycie wkładu własnego - zakup podręczników i koszt egzaminu zewnętrznego? Jakie są rekomendacje IOK w tym zakresie?
   Odpowiedź
  Co do zasady w ramach projektu można przewidzieć wpłaty od uczestników przeznaczone na pokrycie wkładu własnego. Należy jednak pamiętać, aby na etapie tworzenia budżetu projektu oszacować na realnym poziomie wysokość wpłaty od uczestników, gdyż wspomniana kwota nie może stworzyć bariery dostępu do projektu dla osób uboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym jeśli osoby takie wchodzą w skład grupy docelowej w projekcie.
  Pytanie
  Czy określony jest minimalny oraz maksymalny okres realizacji projektu w ramach Działania 9.3 RPO WO 2014-2020?
  Odpowiedz
  Nie ma określonego minimalnego/maksymalnego okresu realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Jednakże, zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020. Nabór I. Wersja nr 1.: Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest data rozpoczęcia okresu realizacji projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie jednak nie wcześniej niż 01.01.2016 r. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, o ile odnoszą się do okresu realizacji projektu, mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie do momentu podpisania umowy o dofinansowanie Projektodawca ponosi wydatki na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków jest wskazana w umowie dofinansowanie. Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Natomiast zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wersja z 10 kwietnia 2015 r.: Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
  Pytanie
  Zgodnie z brzmieniem Regulaminu konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty realizujące kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia:
  • działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub
  • prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada przedmiotowemu obszarowi i/lub
  • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w ww. obszarze i/lub
  • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w ww. obszarze. 

  Czy to oznacza, iż wnioskodawcy muszą być placówką kształcenia ustawicznego lub prowadzić pozaszkolne formy kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych? Czy też wystarczy, gdy jest on np. firmą szkoleniową, wpisaną do RIS, a przeważający numer PKD dotyczy obszaru edukacji?

  Odpowiedź
  O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia realizujące kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia. Zgodnie z przytoczonym przez Panią zapisem Regulaminu konkursu, aby być zakwalifikowanym jako „podmiot działający w obszarze kształcenia i szkolenia” Wnioskodawca musi spełniać przynajmniej jeden z warunków wymienionych w przypisie dolnym nr 2 (s. 7 Regulaminu konkursu). Dodatkowo, działalność w obszarze kształcenia i szkolenia musi być prowadzona przez Wnioskodawcę oraz – w przypadku projektu partnerskiego – również przez partnerów przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny formalnej badane będzie czy Wnioskodawca działa w obszarze szeroko pojętej edukacji, szkolenia osób dorosłych (tj. realizuje kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia). Warunkiem spełnienia wymogu będzie wpisanie się w jeden z czterech punktów wymienionych  w przypisie dolnym nr 2. W związku  z powyższym,  firma szkoleniowa, której przeważający numer PKD dotyczy obszaru edukacji kwalifikuje się do dofinansowania na podstawie zapisów Regulaminu konkursu, o ile jest to edukacja w zakresie powiązanym z typami przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu (nie może to być np. wychowanie przedszkolne, ale edukacja dla osób dorosłych). Dodatkowo, Wnioskodawca będący przedsiębiorcą musi prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego (s. 7 Regulaminu konkursu oraz przypis dolny nr 3). Jednocześnie należy pamiętać o tym, że ostateczna weryfikacja kwalifikowalności wnioskodawców dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) na etapie oceny formalnej w oparciu o zapisy pełnej dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby również rejestrowej. W związku z powyższym decyzja o uznaniu danego Wnioskodawcy jako kwalifikującego się do wsparcia należy do KOP.
  Pytanie
  Czy w przypadku wyboru całego powiatu, trzeba wybierać gminy i miejscowości wchodzące w skład powiatu czy nie ma takiej konieczności i wystarczy wybrać powiat?
  Odpowiedz
  Podczas konstruowania wniosku o dofinansowanie w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 w punkcie 3.7 Miejsce realizacji projektu należy obowiązkowo wybrać zarówno powiat (powiaty), jak i gminę (gminy). W sytuacji gdy projekt realizowany będzie na terenie całego powiatu należy wybrać wszystkie gminy tego powiatu. Z kolei nazwę miejscowości należy podać tylko w sytuacji, jeśli projekt będzie realizowany nie na terenie całej gminy, ale w wybranej miejscowości bądź miejscowościach. Jeśli projekt obejmie całą gminę, nie trzeba podawać miejscowości.
  Pytanie
  Konstruując budżet zauważyliśmy, że w ramach zadania rozliczanego ryczałtem, nie można wprowadzić dwóch kategorii wydatków, np. stawek jednostkowych za kurs osoby pełnosprawnej i niepełnosprawnej. W przypadku zadania rozliczanego ryczałtem (a do tego również należy stawka jednostkowa) nie ma możliwości dodawania, nie ma znaku +. Jak Państwo w takim razie sugerują, by skonstruować budżet? Jak technicznie można skonstruować budżet, by np. w Zadaniu nr 1 – Kursy j. angielskiego umieścić dwie pozycje – kurs dla osob pełnosprawnych i kurs dla osob niepełnosprawnych. Mamy na myśli to, by te wydatki znalazły się w jednym zadaniu. Wg naszego oglądu nie ma takiej technicznej możliwości, dlatego prosimy Państwa o wsparcie w tym zakresie.
  Odpowiedź
  Ze względu na konstrukcję Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 w punkcie 5.2 Zakres finansowy wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość wyboru tylko jednej stawki jednostkowej w danym zadaniu (można jednak wybrać np. stawkę jednostkową i jednocześnie kwotę ryczałtową – zgodnie z pkt 23 Regulaminu konkursu). Taki podział stawek jednostkowych wynika z zapisów załącznika nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, w którym wysokość stawek jednostkowych przedstawiono w podziale na kurs dla osób pełnosprawnych i kurs dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru dwóch różnych stawek jednostkowych w jednym zadaniu. Mając na uwadze powyższe ograniczenia, Wnioskodawca musi samodzielnie zdecydować jak skonstruuje budżet projektu (poprawność jego sporządzenia jest przedmiotem oceny). Jednocześnie informuję, że Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 cały czas pracuje nad udoskonaleniem Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020. Aktualnie trwają prace, które między innymi spowodują, że w przyszłości będzie możliwe stosowanie w ramach jednego zadania dwóch różnych stawek jednostkowych.
  Pytanie
  Jeżeli egzamin realizowany jest przez zewnętrzną instytucję w stosunku do Lidera i Partnera, czy należy uznać go za zadanie zlecone?
  Odpowiedź
  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podrozdział 8.5 Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS:

  „Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć: a) zakupu pojedynczych towarów lub usług (…), chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej (…)”.

  W związku z powyższym dopiero na podstawie całościowej analizy zakresu rzeczowego i finansowego projektu (dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów) można będzie ocenić czy dana usługa jest usługą pojedynczą czy też jest usługą zleconą. W związku z powyższym, Wnioskodawca – znając szczegółowo założenia swojego projektu – powinien zdecydować czy daną usługę uznaje za zleconą, zaś Komisja Oceny Projektów oceni czy decyzja ta była prawidłowa (poprawność sporządzenia budżetu projektu jest jednym z kryteriów wyboru projektów). Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że przeprowadzenie egzaminu jest integralną częścią zadania polegającego na realizacji szkoleń, stąd sugerujemy, żeby nie wydzielać samego egzaminu jako osobnego zadania, ale ująć go w zadaniu dotyczącym organizacji szkoleń. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, podrozdział 8.3 Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu finansowanego ze środków EFS:

  „Przykładowo, zadaniem merytorycznym w projekcie EFS w ramach kosztów bezpośrednich będzie: realizacja szkoleń, studia podyplomowe, staże, zatrudnienie subsydiowane, przyznawanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadania merytorycznego nie stanowią pojedyncze wydatki, np. usługa cateringowa, hotelowa i trenerska”.

  W związku z powyższym, zdaniem IZ sam egzamin stanowiłby pojedynczy wydatek, a zatem nie powinien być wyodrębniany jako osobne zadanie, ale jako część większego zadania. W takiej sytuacji, jeśli tylko pewna część zadania (tj. egzamin) będzie powierzona wykonawcom zewnętrznym (a reszta zadania – nie), całe to zadanie nie będzie uznawane za zadanie zlecone.
  Pytanie
  Jak definiują Państwo „lukę kompetencyjną“? W regulaminie konkursu nie znaleźliśmy takiej informacji. Z racji tego, że konieczność objęcia osób o największej luce kompetencyjnej jest kryterium bezwględnym, prosimy o podanie definicji luki kompetecyjnej. Ułatwi nam to określenie jakiego rodzaju narzędziami do jej diagnozy będziemy się posługować.
  Odpowiedź
  Dokumentacja konkursowa i Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Pomiar luki kompetencyjnej ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Wybór metodologii pomiaru luki kompetencyjnej jest dowolny – zgodnie z pkt 4 Regulaminu konkursu.
  Pytanie
  Czy w przypadku projektu, w którym nie jest realizowany typ 2 projektu, czyli „Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy“, czy obowiązuje również wymóg dotyczący „luki kompetencyjnej“?
  Odpowiedź
  Zgodnie z kryterium merytorycznym szczegółowym: „Projekt w zakresie typu nr 1 skierowany jest do osób dorosłych wykazujących największą lukę kompetencyjną” obowiązek doboru do grupy docelowej wyłącznie osób wykazujących największą lukę kompetencyjną dotyczy typów projektu: nr 1 pkt a) i nr 1 pkt b). Więc niezależnie od tego czy w danym projekcie jest jednocześnie realizowany (lub nie) typ projektu nr 2, powyższy wymóg musi być spełniony (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu typ projektu nr 2 nie może być realizowany samodzielnie), tj. pomiar luki kompetencyjnej musi być dokonany w każdym projekcie realizowanym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.
  Pytanie
  Co Państwo rozumieją przez komplementarność projektu z działaniami finansowanymi ze środków własnych wnioskodawcy? W którym miejscu wykazać taką komplementarność?
  Odpowiedź
  Komplementarność projektu należy opisać w punkcie 3.10 Identyfikacja projektów komplementarnych i efektów synergii wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu:

  „Projekt zgłaszany do wsparcia może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia, jak również pozostawać w związku z realizacją innych projektów. W niniejszym punkcie należy wskazać projekty powiązane logicznie i tematycznie z innymi realizowanymi/zrealizowanymi projektami”.

  Komplementarność z działaniami finansowanymi ze środków własnych Wnioskodawcy to komplementarność z działaniami, na które Wnioskodawca nie uzyskał wsparcia z jakichkolwiek środków zewnętrznych (np. unijnych, krajowych).
  Pytanie
  Mam pytanie w zakresie prawidłowego wypełnienia pkt 3.9 KLASYFIKACJA PROJEKTU.  Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków:

  Z rozwijalnej listy należy wybrać kolejno: zakres interwencji (dominujący), zakres interwencji (uzupełniający) lub zaznaczyć kwadrat nie dotyczy, formę finansowania, typ obszaru realizacji, terytorialne mechanizmy wdrażania, rodzaj działalności gospodarczej projektu, branże kluczowe odpowiadające przedmiotowemu projektowi oraz temat uzupełniający. Terytorialne mechanizmy wdrażania należy wybrać z listy rozwijalnej zgodnie z tabelą 4 załącznika nr 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Natomiast wskazany rodzaj działalności powinien być zgodny z tabelą 7 załącznika 1 ww. rozporządzenia. Należy zwrócić uwagę, aby dane, o których mowa powyżej, były zgodne z aktualnym stanem prawnym, wskazanym w dokumentach rejestrowych ujętych w pkt. 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu.

  Wnioskodawcą jest stowarzyszenie, które nie prowadzi (i nie ma zarejestrowanej) działalności gospodarczej. Czy w takim wypadku pkt 3.9 F powinien (może) zostać niewypełniony?
  Odpowiedź
  Punkt 3.9 F PKD projektu w przypadku omawianego konkursu jest nieaktywny w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020 (generatorze wniosków), w związku z czym nie ma możliwości wypełnienia go.
  Pytanie
  Nasze wątpliwości dotyczą również poprawnego wypełnienia pkt w sekcji XII, 2.5 Rodzaj działalności gospodarczej(lidera) wnioskodawcy. Ze względu na to, że wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wypełniono ww. pola. Czy jest działanie poprawne i czy pomimo braku wypełnionego pola wniosek przejdzie poprawienie walidację? 
  Odpowiedź
  Pola PKD lidera (wnioskodawcy) oraz Rodzaj działalności gospodarczej (lidera) wnioskodawcy są obligatoryjne i należy je uzupełnić bez względu na formę prawną Wnioskodawcy. Należy wybrać kod PKD oraz wskazać rodzaj działalności gospodarczej odpowiadający zakresowi prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W przypadku stowarzyszenia, które nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców) należy co do zasady wpisać dane odpowiadające zakresowi działalności statutowej stowarzyszenia (np. kod PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). Z kolei w punkcie Rodzaj działalności gospodarczej (lidera) wnioskodawcy należy ująć działalność najbardziej zbliżoną do kodu PKD, który wykażą Państwo w polu powyżej, tj. PKD (lidera) wnioskodawcy.  Pomocna tutaj może okazać się wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej REGON znajdująca się pod tym adresem. Omawiane pola należy wypełnić analogicznie dla lidera i partnera (partnerów) projektu.
  Pytanie
  Proszę o wsparcie w ramach punktu 3.5 wniosku tj. nazwa grupy docelowej: Czy w ramach tego pola należy podawać status na rynku pracy tzn. wskazać liczbę osób pracujących, bezrobotnych, biernych objętych wsparciem w projekcie czy wystarczy podać liczbę osób, które z własnej inicjatywy są objęte wsparciem w projekcie. Pytanie wynika ze specyfiki konkursu tzn. grupę docelową stanowią osoby, które z własnej inicjatywy są objęte wsparciem bez względu na status na rynku pracy.
  Odpowiedź
  Zgodnie z Instrukcją wypełniania  wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)  w tabeli w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wszystkie ze wskazanych w Instrukcji grup docelowych (tj. bezrobotni, bierni, pracujący). Nie ma w tym przypadku żadnego odstępstwa w odniesieniu do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego RPO WO 2014-2020.
  Pytanie
  Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może być uczestnikiem projektu?
  Odpowiedź
  Tak, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może być uczestnikiem projektu.
  Pytanie
  Czy w przypadku projektu partnerskiego pomiędzy podmiotem prywatnym a jednostką sektora finansów publicznych (oba podmioty uczestniczą w budżetowaniu projektu) do rocznego obrotu wykazuje się dane finansowe obu podmiotów czy tylko partnera prywatnego?
  Odpowiedź
  W przypadku każdego partnerstwa (niezależnie od typu podmiotu), o ile wszyscy partnerzy uczestniczą w budżetowaniu projektu, pod uwagę brane są obroty wszystkich partnerów.
  Pytanie
  Jaką należy założyć zdawalność egzaminów do szkoleń językowych i TIK?
  Odpowiedź
  Zgodnie z kryterium bezwzględnym „Projekt w zakresie typu nr 1 zakłada formalną ocenę i certyfikację kompetencji” szkolenia językowe i szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych muszą kończyć się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy szkoleń powinni przystąpić do egzaminu zewnętrznego. Zgodnie ze wskaźnikami rezultatu bezpośredniego przyjętymi w RPO WO 2014-2020 uzyskanie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje jest konieczne na poziomach wskazanych poniżej:
  • minimum 84% dla wskaźnika Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
  • minimum 90% dla wskaźnika Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
  • minimum 84% dla wskaźnika Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
  • minimum 83% dla wskaźnika Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.
  Zgodnie z zapisami wzoru Umowy o dofinansowanie projektu… jeśli beneficjent w ramach realizacji projektu nie spełni kryteriów bezwzględnych Instytucja Zarządzająca (IZ) może uznać wszystkie, bądź odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych za niekwalifikowalne. Każdy przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez IZ.
  Pytanie
  Czy w projekcie może być realizowany wyłącznie pierwszy typ projektu i wyłącznie w obszarze TIK?
  Odpowiedź
  Tak, w projekcie może być realizowany wyłącznie typ projektu nr 1 pkt a), tj. kształcenie i szkolenie osób dorosłych w zakresie TIK.
  Pytanie
  Czy w przypadku realizacji szkoleń rozwijających kompetencje TIK zakres tematyczny musi obejmować wszystkie 21 kompetencji DIGCOMP na wszystkich 3 poziomach, czy może obejmować np. tylko 4 obszary kompetencji DIGCOMP np. na 2 poziomach (A i B)?
  Odpowiedź
  Zgodnie z kryterium „Projekt w zakresie typu nr 1 skierowny jest do osób dosrosłych wykazujących największą lukę kompetencyjną“ i pkt 4 Regulamianu konkursu, Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania pomiaru luki kompetencyjnej. Pomiar luki kompetencyjnej ma służyć wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub języków obcych (w Państwa przypadku – TIK), a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp. W związku z powyższym Wnioskodawca sam określa obszary i kompetencje (oraz poziomy znajomości), których będą dotyczyć szkolenia. Nie ma obowiązku uwzględniania w projekcie wszystkich 21 kompetencji cyfrowych na wszystkich poziomach znajomości.
  Pytanie
  Czy w ramach kosztów bezpośrednich kwalifikowalne będzie wynagrodzenie Specjalisty ds. identyfikacji luk kompetencyjnych, który w ramach swoich obowiązków, będzie miał m.in.:
  • opracowanie metodologii badania poziomów luk kompetencyjnych
  • opracowanie zestawu pytań testowych
  badanie luk kompetencyjnych w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami?
  Odpowiedź
  Opisany koszt (wynagrodzenie specjalisty ds. identyfikacji luk kompetencyjnych) jest kosztem bezpośrednim. Jednak to czy zostanie on uznany za kwalifikowalny zależy od oceny Komisji Oceny Projektów (KOP). Na etapie oceny merytorycznej KOP bada m.in. (zgodnie z kryteriami wyboru projektów):
  • trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
  • kwalifikowalność wydatków projektu,
  • poprawność sporządzenia budżetu projektu.
  Do decyzji Wnioskodawcy pozostaje to, jakie zadania uwzględni w projekcie i jak uzasadni prawidłowość ich doboru i kwalifikowalność kosztów przeznaczonych na ich realizację. Ocena w tym zakresie możliwa jest tylko na podstawie całościowej analizy założeń projektu i może być dokonana tylko przez KOP.
 • Działanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

  Pytanie:

  Wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, którą należy przeprowadzić w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz 71). Odnosząc się do §3 1. Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: 34) instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków.

  Czy zapis o wyłączeniu jest jednoznaczny z brakiem konieczności rozpoczynania procedury OOŚ i uzyskania decyzji o braku przesłanek do przeprowadzenia postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Jak zapis o wykluczeniu ma się do „Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000? W Związku z powyższym jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie?

  Planowany do realizacji projekt będzie polegał na modernizacji i rozbudowie osiedlowych sieci ciepłowniczych, realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj.

  Odpowiedź:
  W przypadku wątpliwości dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 należy zwrócić się do właściwego organu (organów), wskazanego (wskazanych) w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353). Wymagana w tym zakresie dokumentacja mająca stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu (opisana w punkcie 2 Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu) powinna być zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Instytucja ogłaszająca konkurs (IOK) polega w tym zakresie na rozstrzygnięciach podjętych przez właściwe organy, zaś w przypadku wystąpienia wątpliwości na etapie weryfikowania/opiniowania dokumentacji projektowej pod kątem wpływu wywieranego przez przedsięwzięcie na środowisko, IOK może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o wyjaśnienia i/lub dostarczenie poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji projektowej. Procedura weryfikacji dokumentacji OOŚ i Natura 2000 została opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (punkt 5). Dodatkowo, proszę zauważyć, że zgodnie z zapisem w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (punkt. 2.2.1), w przypadku braku decyzji środowiskowej, Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć postanowienie organu uprawnionego do wydania ww. decyzji o braku przesłanek do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Pytanie:
  Jaki dokument jest wymagany aby potwierdzić, że wnioskodawca spełnia kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego?
  Odpowiedź:
  Fakt spełnienia kryteriów efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o których mowa w Regulaminie konkursu (wiersz 4 Szczegółowe warunki konkursu, pkt. 6) powinien wynikać z całości złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej, tj. z wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. W związku z tym mogą Państwo zawrzeć odpowiednie zapisy przede wszystkim w samym wniosku o dofinansowanie projektu i w studium wykonalności inwestycji (zwłaszcza w punkcie H. Specyficzne analizy dla danego rodzaju projektu/sektora). Ponadto spełnienie omawianych kryteriów powinno wynikać również z innych załączników do wniosku, np. z programu funkcjonalno-użytkowego (w przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”) w ramach załącznika nr 4 czy z innych niezbędnych dokumentów wymaganych prawem lub kategorią projektu w ramach załącznika nr 13 (w tym załączniku Wnioskodawca może dołączyć wszelkie dokumenty mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego projektu). Dodatkowo, na każdym etapie konkursu Wnioskodawca może zostać wezwany przez IOK do uzupełnienia niezbędnych dokumentów w celu przeprowadzania oceny projektów, a także dokonania weryfikacji prawidłowości zawartych w nim danych.
  Pytanie:
  W przypadku inwestycji na terenie nieruchomości niebędących własnością Wnioskodawcy/Partnerów konieczne będzie uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości – dotyczy to szczególnie przebudowy zatok i pętli dla komunikacji publicznej, czy też budowy dróg rowerowych przy drogach krajowych/wojewódzkich. W jaki sposób będzie weryfikowane prawo do dysponowania nieruchomością? Czy będzie to standardowe oświadczenie jak w przypadku ubiegania się o zgodę budowlaną zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)?
  Odpowiedź:
  Wszyscy wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie winni dołączyć oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością objętą inwestycją (realizacją projektu), podpisane przez osoby upoważnione. W celu skorygowania/weryfikacji informacji zawartych w projekcie oraz w celu weryfikacji trwałości IOK może poprosić o złożenie przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniu (np. umowy najmu, użyczenia itd.). W przypadku gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, każdy z partnerów winny jest dołączyć ww. oświadczenie w celu potwierdzenia prawa dysponowania nieruchomością objętą projektem. W oświadczeniu należy wskazać formę prawną dysponowania nieruchomością. W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu, który nie jest własnością wnioskodawcy (np. ułożenie rurociągów, instalacji elektrycznej) należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.
  Pytanie:
  Wniosek o dofinansowanie będzie miał charakter partnerski. Czy w takim przypadku analiza finansowa będąca załącznikiem do Studium Wykonalności powinna być opracowana dla każdego partnera osobno, czy też tylko Lidera projektu, przez którego przejdą wszystkie przepływy finansowe?
  Odpowiedź:
  Analiza finansowa ma na celu ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, weryfikację trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE (analiza finansowa służy do ustalenia właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE jedynie w przypadku korzystania z metody luki w finansowaniu).Dokonywana jest ona zazwyczaj z punktu widzenia właściciela infrastruktury. W przypadku, gdy w projekcie UE występuje kilka podmiotów (np. właściciel infrastruktury i jej operator), należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt (analizę skonsolidowaną). W analizie finansowej, w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosuje się metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Analiza skonsolidowana to szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których:
  1. obok wnioskodawcy występuje operator (system wnioskodawca–operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez wnioskodawcę umów związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu,
  2. występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów). W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów (np. gdy projekt budowy drogi jest realizowany przez kilka gmin), a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy wrażliwości i ryzyka) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

  Pytanie:
  W ramach podziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, Gmina X w ramach projektu partnerskiego planuje realizować zadanie polegając na budowie 2 szt. parkingów typu P+R. Wskaźnikiem rezultatu dla tego typu zadań jest: Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedz”. Czy w związku z powyższym kosztem kwalifikowanym będzie zakup i montaż urządzenia do liczenia samochodów korzystających z parkingu?
  Odpowiedź:
  Kwalifikowalność wydatków badana jest na etapie oceny merytorycznej w oparciu o zapisy całego projektu, w związku z czym ostateczna decyzja dotycząca uznania danego wydatku za kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.
  Pytanie:
  Proszę o informację w którym PGN winna zostać ujęta inwestycja o charakterze zintegrowanym typu Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2? Czy w/w  inwestycja powinna zostać ujęta w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej danej gminy gdzie zlokalizowana jest (ma siedzibę) spółka, która planuje zakup nowoczesnego taboru czy we wszystkich gminach, na których będzie się poruszać zakupiony tabor (wręcz nierealne będzie wyliczanie wskaźników)?
  Odpowiedź:
  Inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2, powinna zostać ujęta w planach gospodarki niskoemisyjnej wszystkich gmin, na terenie których będzie się poruszał zakupiony tabor.
  Pytanie:
  Proszę o informacje i wyjaśnienie czy Powiat jako beneficjent jest zobligowany do posiadania własnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej czy wystarczy by inwestycje Powiatowe zostały ujęte w Programach Gospodarki Niskoemisyjnej Gmin na terenie których planowane są inwestycje Powiatowe?
  Odpowiedź:
  Plany gospodarki niskoemisyjnej powinny być wykonywane na poziomie lokalnym. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, iż jeśli beneficjentem będzie powiat, to musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej dla wszystkich gmin, na obszarze których realizowany będzie projekt.
  Pytanie:
  Dot. Kryterium merytoryczne szczegółowe 1 – Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN): Czy zakres planowanej inwestycji musi być w PGN opisany bardzo szczegółowo (np. budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej  A o długości 9,5 km), czy też wystarczy bardziej ogólny zapis jako cele i wskaźniki do realizacji w PGN (np. budowa dróg rowerowych przy drogach powiatowych o długości co najmniej 40 km w okresie do 2025 roku)?
  Odpowiedź:
  IZ RPO WO 2014-2020 nie ingeruje w treść Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, niemniej jednak zapisy PGN powinny pozwolić na łatwe zidentyfikowanie inwestycji, które planowane są do realizacji w ramach projektu składanego do w ramach RPO WO 2014-2020 i potwierdzenie ich zawarcia w PGN.
  Pytanie:
  Czy posiadanie przez beneficjentów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), jest warunkiem obligatoryjnym w ubieganiu się o środki z RPO WO 2014-2020?
  Odpowiedź:
  Podstawowym dokumentem, który jest wymagany w ramach działania 3.1.1 RPO WO 2014-2020 jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [PGN]. Zgodnie z definicją kryterium merytorycznego szczegółowego „Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”  w ramach poddziałania 3.1.1 RPO WO 2014-2020: „Wsparcie otrzymają projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obszaru, na którym realizowany jest projekt dotyczące w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. planów zrównoważonej mobilności miejskiej”. W związku z powyższym, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nie jest dokumentem, który będzie wymagany podczas oceny projektów. Jednakowoż PGN powinien się do niego odnosić (o ile PZMM nie stanowi części PGN) w zakresie projektów dotyczących transportu.
  Pytanie:
  Zwracam się z prośbą o potwierdzenie następującego założenia: uznaliśmy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. będzie realizatorem projektu jako spółka komunalna, realizująca zadania polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego, w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jako realizator PKS może samodzielnie ogłosić przetarg na zakup taboru niskoemisyjnego, dokonać zakupu, a następnie wprowadzić środki transportu bezpośrednio do ewidencji środków trwałych PKS? W naszej opinii – tak.
  Odpowiedź:
  Zgodnie z zapisami Podrozdziału 7.6 pkt 112) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym: „W przypadku jeżeli operatorem wykonującym usługi publiczne ma być spółka komunalna, wniosek o dofinasowanie podpisuje:
  1. organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego – jeżeli dofinansowanie na tabor ma otrzymać jednostka samorządu terytorialnego i jednostka ta będzie stroną umowy o dofinansowanie (i po otrzymaniu dofinansowania i zakupie taboru przekaże go spółce komunalnej) albo
  2. zarząd spółki komunalnej – jeżeli dofinansowanie ma otrzymać na własność bezpośrednio spółka komunalna i spółka komunalna będzie stroną umowy o dofinansowanie.”
  Z ww. zapisów wynika, iż w przypadku, gdy Beneficjentem jest organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego, czyli w danym przypadku PKS jest jedynie realizatorem, Beneficjent dopiero po zakupie taboru przekazuje go spółce komunalnej. Z zapisów Wytycznych wynika, że zakupu musi dokonać Beneficjent, a nie realizator.
  Pytanie:
  Zwracam się z prośbą o potwierdzenie następującego założenia: uznaliśmy, że Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. będzie realizatorem projektu jako spółka komunalna, realizująca zadania polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego, w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jako aktywny płatnik podatku VAT realizator może rozliczyć zakup w kwocie netto (VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym), a następnie wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku VAT? W naszej opinii – tak.
  Odpowiedź:
  Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określa wysokość kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, jak również deklaruje czy wartość podatku VAT będzie stanowić koszt kwalifikowalny. Ponadto, załącznikiem nr 2 do umowy o dofinansowanie jest Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, który Beneficjent wypełnia na podstawie aktualnego stanu prawnego. IZ RPO WO 2014-2020 nie ingeruje w sposób rozliczeń podatkowych Beneficjenta w sytuacji, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa Beneficjent wystąpi o zwrot podatku VAT, który wcześniej określił jako koszt niekwalifikowalny w ramach projektu.
  Pytanie:
   W związku z zamiarem złożenia projektu partnerskiego o szerokim zakresie rzeczowym zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji listy sprawdzającej do oceny formalnej i merytorycznej. Posiadanie takich list znacznie ułatwiłoby pracę nad egzekwowaniem i kompletowaniem dokumentacji projektowej. Odpowiedź: Poniżej załączamy wzory list sprawdzających:
 • Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (choroby cywilizacyjne – cukrzyca i nadwaga)

  Pytanie:

  Z jakiego źródła należy pozyskać dane statystyczne niezbędne do podziału grupy docelowej ze względu na płeć?

  Odpowiedź:

  Na podstawie danych GUS i Programu Zdrowotnego Instytucja Organizująca Konkurs przygotowała tabele pomocnicze.


  Pytanie:

  Jak interpretować zapis z Regulaminu konkursu do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 w zakresie chorób cywilizacyjnych: „w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy” – w takim razie czy podmiot leczniczy może sam aplikować o wsparcie czy też musi koniecznie zawiązywać partnerstwo, w którym będzie albo liderem, albo partnerem?

  Odpowiedź:

  W ramach konkursu wymagane jest, aby w każdym projekcie zaangażowany był co najmniej jeden podmiot leczniczy, który może aplikować zarówno samodzielnie (jako wnioskodawca), jak i w partnerstwie (jako lider lub partner).


  Pytanie:

  Czy w ramach aktualnego konkursu (choroby cywilizacyjne) do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 można realizować działania związane z rehabilitacją?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, realizacja projektu musi być zgodna z zapisami Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ). Zgodnie z RPZ, w ramach każdego projektu muszą być zrealizowane wszystkie etapy (części składowe) zakładane w RPZ, tj. (s. 24 RPZ):

  • działania organizacyjne,
  • działania informacyjno-edukacyjne z elementami promocji aktywności fizycznej,
  • etap I – badania przesiewowe, w tym również badanie stężenia glukozy we krwi/test OGTT,
  • etap II – multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i otyłością.

  W skład etapu II wchodzą 3 komponenty (s. 29 RPZ):

  • dietetyczny,
  • aktywności fizycznej,
  • interwencji behawioralnych mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika.

  Ze względu na to, że w RPZ nie przewidziano na żadnym etapie Programu działań związanych z rehabilitacją, nie ma możliwości dofinansowania takich działań w ramach obecnego konkursu do działania 8.1 (w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych).


  Pytanie:

  Czy każdy wnioskodawca musi powołać radę? Jeśli tak, jaki jest zakres jej obowiązków?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z Regulaminem konkursu beneficjent zobowiązany jest do powołania Rady, która będzie odpowiadała za jakość merytoryczną realizowanych działań, między innymi zapewniając, że będą one świadczone zgodnie z procedurami medycznymi. Skład Rady oraz zakres jej obowiązków muszą zostać określone przez beneficjenta we wniosku aplikacyjnym oraz regulaminie funkcjonowania Rady i muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Regionalnym Programie Zdrowotnym.

  Do głównych zadań Rady będzie należało między innymi:

  1. opracowanie wzoru dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia badań przesiewowych, w tym Karty uczestnika projektu, z określonym zakresem pytań niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu rodzinnego oraz umożliwiających kwalifikację uczestników do etapu II w oparciu o przyjęte kryteria,
  2. określenie warunków kwalifikacji uczestników do II etapu Programu, w tym określenie kryteriów jakie zostaną zastosowane,
  3. opracowanie wzoru indywidualnego programu uczestnika, dziennika zdrowia (w którym będą zapisywane zachowania żywieniowe, informacje z zakresu aktywności fizycznej, informacje o udzielonym wsparciu behawioralnym, w tym dane gromadzone w ramach monitoringu postępu prowadzonej interwencji), ankiety badającej satysfakcję uczestników Programu,
  4. nadzór merytoryczny nad realizowanymi w projekcie działaniami,
  5. stała współpraca z Zarządem Województwa Opolskiego.

  Jednocześnie informuję, że szczegółowe warunki współpracy z ZWO zostaną określone na etapie realizacji projektu.


  Pytanie:

  Czy istnieje możliwość realizacji projektu tylko w zakresie informacji i edukacji?

  Odpowiedź:

  Zgodnie z Regulaminem konkursu działania świadomościowe stanowiące zadanie merytoryczne (np. kampanie informacyjne i działania upowszechniające) w ramach działania 8.1 będą możliwe do finansowania jedynie jeśli będą stanowić część projektu i będą uzupełniać działania o charakterze wdrożeniowym w ramach tego projektu, z zastrzeżeniem iż nie mogą przekroczyć 24% kosztów kwalifikowalnych projektu. W projekcie muszą być realizowane wszystkie etapy zakładane w Regionalnym Programie Zdrowotnym.

 • Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

  Pytanie:

  Czy w ramach naboru wniosków będzie kwalifikować się przedsięwzięcie, które zostało wpisane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych z terminem realizacji na 2015 r.? Aktualnie mamy rok 2016 i inwestycja powinna już być zakończona, niestety nie została nawet rozpoczęta. Jeśli takie zadanie się nie kwalifikuje, to co należałoby zrobić by spełnić wymagania konkursu?

   Odpowiedź:

  Zgodnie z zapisem na s. 7 Regulaminu konkursu:

  Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji w aglomeracji zostały uwzględnione w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, oraz czy aglomeracja została ujęta w Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

  W związku z powyższym dla możliwości aplikowania w konkursie najważniejsze jest to czy dana aglomeracja jest ujęta w ww. dokumentach, czy mieści się w przedziale 2-10 tys. RLM i czy planowany w projekcie (w działaniu 5.4) rzeczowy zakres prac jest zgodny z zakresem prac wpisanym do tych dokumentów. Niezgodność w kwestii terminu realizacji nie stanowi przeszkody dla ubiegania się o dofinansowanie w omawianym konkursie. Wnioskodawca powinien jednak odnieść się w dokumentach aplikacyjnych (przede wszystkim we wniosku o dofinansowanie projektu i w studium wykonalności inwestycji) do zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia i odpowiednio ten fakt wyjaśnić i uzasadnić.

  Pytanie:

  Chcielibyśmy złożyć w naborze wniosków z Działania 5.4. RPO WO wniosek o dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze kilku miejscowości wiejskich, lecz celem podłączenia tych miejscowości do oczyszczalni ścieków musimy wybudować tranzyt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pomiędzy miejscowościami. Budowa sieci tranzytowej pomiędzy miejscowościami na obszarach niezamieszkałych niestety zaniża nam wskaźnik koncentracji poniżej minimalnego progu w konkursie. Czy w związku z tym, możemy złożyć wniosek na budowę sieci kanalizacji na terenach zamieszkałych a w ramach kosztów niekwalifikowalnych zawrzeć budowę sieci tranzytowej na obszarach niezamieszkałych? W takiej konstrukcji spełnimy wymagania dla wskaźnika koncentracji, jeśli przyjmiemy go tylko dla obszarów zamieszkałych. Proszę o informację zwrotną czy możemy w takiej konstrukcji złożyć wniosek oraz czy jeśli przyjmiemy takie rozwiązanie, to czy wskaźnik koncentracji będzie wtedy liczony tylko dla projektu w części dot. wydatków kwalifikowalnych tj. tylko dla obszaru zamieszkałego.

  Odpowiedź:

  Wskazane przez Państwa rozwiązanie nie jest możliwe. Po pierwsze o dofinansowanie mogą starać się instytucje, których przedsięwzięcia wpisane są do IV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Co za tym idzie o dofinansowanie można starać się jedynie na dokładnie takie przedsięwzięcia jakie zostały uwzględnione w KPOŚK. Zatem jeśli w IV aktualizacji KPOŚK Państwa przedsięwzięcie jest wpisane w całości – tylko w takim zakresie można składać wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie nie może zostać pomniejszone lub powiększone. Po drugie wskaźnik koncentracji liczony jest dla całego przedsięwzięcia, a nie jedynie dla jego wybranej części. Nie ma zatem możliwości wskazania i wyliczenia wskaźnika koncentracji tylko dla części kwalifikowanej. Wskaźnik ten został ustalony na tym poziomie po to, aby uniknąć finansowania przedsięwzięć, które nie są efektywne ekonomicznie. W takiej sytuacji rozwiązaniem dla Państwa może być realizacja projektu opartego na budowie tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach typu projektu 2 b), o ile zakres ten wpisany jest również do KPOŚK.

  Pytanie:

  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki ryczałtowej zgodnie z Wytycznymi MIR oraz zgodnie z podejściem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursach dot. infrastruktury wod-kan? Generalnie wytyczne do przygotowania SW bazują i wskazują jako wzór Wytyczne MIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, a w tym dokumencie dopuszczalne jest stosowanie stawek ryczałtowych.

  Odpowiedź:

  Zgodnie z Regulaminem Konkursu – pkt. 4 Szczegółowe warunki konkursu: 6. W przypadku projektów generujących dochód wysokość dofinansowania projektu ustalana jest przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu. Zatem nie ma możliwości zastosowania zryczałtowanych stawek procentowych dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów.

  Pytanie:

  Czy dopuszczalne jest wprowadzanie zmian w projekcie względem Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)?

  Odpowiedź:

  Projekty dofinansowane ze środków europejskich mają, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, wynikać z aktualnego KPOŚK i Masterplanu (obecnie z IV aktualizacji KPOŚK lub/i Masterplanu). Na etapie szczegółowej dokumentacji dopuszczalna jest zmiana jedynie niektórych parametrów technicznych wskazanych w Załączniku 2 do IV aktualizacji KPOŚK (np. długość sieci kanalizacyjnej, wartość projektu) spowodowana przygotowaniem projektu czy inwentaryzacją dokonaną w tym zakresie. Zmianie natomiast nie mogą ulec parametry podstawowe dotyczące granic aglomeracji (np. liczba RLM) oraz nie może być wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne nieujęte w obecnej aktualizacji KPOŚK.
   
 • Działanie 2.2 – Na jakich zasadach w przypadku konkursów do przedmiotowego działania kwalifikowalna będzie tzw. infrastruktura tranzytowa? Co w przypadku gdy odległość od położenia najbliższego punktu umożliwiającego przyłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej zmusi beneficjenta do prowadzenia infrastruktury tranzytowej po granicy innych działek (będących nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi, znajdującymi się poza obszarem objętym projektem)?

  W przypadku naborów wniosków o dofinansowanie projektów do poddziałań w ramach działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki RPO WO 2014-2020, wydatki na tzw. infrastrukturę tranzytową będą  kwalifikowalne w sposób proporcjonalny tj. kwota dofinansowania infrastruktury tranzytowej liczona jako procent powierzchni terenu inwestycyjnego objętego projektem z całej powierzchni terenu inwestycyjnego przez który przechodzi infrastruktura wytworzona w wyniku realizacji projektu.

  Metodologia obliczania poziomu dofinansowania tzw. infrastruktury tranzytowej w ramach działania 2.2

 • Komunikat do naborów 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 9.2.1, 8.3 (konkursowy i pozakonkursowy)

  Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY) - w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020

  Dotyczy ogłoszonych naborów w ramach poddziałań 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5, 9.2.1 oraz działania 8.3 (konkursowy i pozakonkursowy)

  W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY) pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych, proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania.

  Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników), zaleca się, aby:

  • w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu "Nazwa wskaźnika" wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt.5.1,
  • w pkt 5.1Zakres rzeczowy w danym zadaniu, w polu "Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji" obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

  Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie.

  W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.