Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-01-31
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi), Osi VII Konkurencyjny rynek pracy,  w ramach RPO WO 2014-2020.

WYNIKI NABORU

6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi obejmujących profilaktykę raka jelita grubego

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej RPO WO 2014-2020– nabór I w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi obejmujących profilaktykę raka jelita grubego


2 czerwca 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi.

Z zakresu wsparcia obejmującego profilaktykę raka jelita grubego 6 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Jeden Wnioskodawca nie przyjął stanowiska negocjacyjnego.

Jedyny projekt z zakresu wsparcia obejmującego profilaktykę raka piersi nie spełnił kryteriów wyboru projektów.

Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów do 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi obejmujących profilaktykę raka jelita grubego, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 15.11.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, że na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 24 maja 2017 r. podjęta została decyzja o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania w ramach profilaktyki raka jelita grubego w zakresie kwoty alokacji na dofinansowanie projektów (pkt 10 Regulaminu). Kwota alokacji w ramach profilaktyki raka jelita grubego wzrosła z 12 000 000,00 PLN (w tym: 10 736 842,00  PLN pochodzące z EFS oraz 1 263 158,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa) do 12 197 018,41 PLN (w tym 10 913 121,73 PLN pochodzące z EFS oraz 1 283 896,68 pochodzące z Budżetu Państwa).


WYNIKI NABORU

18 kwietnia 2017 r.  zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej RPO WO 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 8 projektów, które zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej.


W dniach 05 – 31 stycznia 2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów zakończyliśmy 22 marca 2017 r. W jej wyniku 8 wniosków o dofinansowanie projektu przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi

KOMUNIKAT

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy,  w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 15.11.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 31.01.2017 r., a tym samym

zmiany terminu naboru z 05–12.01.2017 r. na 05- 31.01.2017 r.

Decyzja IZ RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 o przedmiotowej tematyce, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 7.4 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W trakcie konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami pojawiają się liczne kwestie problemowe i zapytania, dlatego też IZ RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom lepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Data obowiązywania od 03.01.2017 r.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z częstymi zapytaniami ze strony Wnioskodawców, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) na podstawie stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Zdrowia informuje, iż:

- Dotyczy projektów w ramach profilaktyki raka jelita grubego:

Do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 mogą przystąpić podmioty, które realizowały badania w ramach krajowego Programu profilaktyki raka jelita grubego w 2014 i/lub 2015 r., mimo, że  nie zrealizowały w tych latach co najmniej 75% założonej liczby badań.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

W związku z częstymi zapytaniami ze strony Wnioskodawców, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, iż:

- Dotyczy projektów w ramach profilaktyki raka jelita grubego:

Maksymalny koszt badania określony w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (tj. 420 zł brutto) został oszacowany jako średnia wypadkowa wszystkich usług   i materiałów związanych z wykonaniem badania kolonoskopowego ze środków krajowych   w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego. Zatem do szacunku należy przyjąć, iż   w skład przedmiotowego, maksymalnego jednostkowego kosztu badania należy brać pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:

1. Koszty osobowe zespołu osobowego endoskopowego

2. Koszty histopatologii

3. Koszty obsługi administracyjnej

4. Koszty materiałów i preparatów używanych do endoskopii i histopatologii oraz służących przeprowadzeniu badania kolonoskopowego

5. Amortyzacja sprzętu

Ponadto, koszt znieczulenia jest możliwy do poniesienia w ramach projektów finansowanych ze środków EFS, jednak nie należy go uwzględniać do kalkulacji ceny jednostkowej badania kolonoskopowego. 

- Dotyczy projektów w ramach profilaktyki raka piersi:

Zgodnie z wymaganiami konkursu projekt musi spełnić kryterium merytoryczne o charakterze bezwzględnym, w brzmieniu: W zakresie profilaktyki nowotworowej projekt zakłada objęcie wsparciem osoby, które wcześniej nie wykonywały badań mammograficznych, którego definicja mówi o tym, iż projekt zakłada, że co najmniej 20% uczestników będą stanowiły osoby, które nigdy nie wykonywały badań mammograficznych na podstawie informacji z SIMP.  Do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpływały zgłoszenia, iż niektóre podmioty nie posiadają dostępu do niniejszych danych w bazie SIMP. Jednak według informacji pozyskanych przez Ministerstwo Zdrowia z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiot leczniczy świadczący usługi zdrowotne w ramach Programu profilaktyki raka piersi może dokonać weryfikacji wszystkich badań w Programie od 2007 r., czyli odkąd świadczenia w profilaktyce sprawozdawane są w SIMP. W przypadku weryfikacji w systemie (na podstawie nr PESEL) nie powinna się wyświetlić żadna data,   co będzie oznaczało, że kobieta nie badała się w ramach tego Programu. Jednocześnie zgodnie  z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju, do czasu, gdy przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia wypracowane zostanie rozwiązanie umożliwiające wszystkim beneficjentom potwierdzanie danych z wykorzystaniem SIMP -   w uzasadnionych przypadkach (brak możliwości pozyskania danych z SIMP przez dany podmiot) możliwe jest uznawanie spełnienia warunku dotyczącego koncentracji wsparcia na dotarciu do kobiet (20% uczestniczek), które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi,  na podstawie pisemnego oświadczenia ostatecznego odbiorcy wsparcia.

   

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 15.11.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania. Zakres zmian obejmuje:

- Zmianę terminu naboru z 16-23.12.2016 r. na 5-12.01.2017 r.

- Zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.

- Zmianę kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów  realizowanych w zakresie profilaktyki raka jelita grubego  z 8 292 941,00 PLN, w tym: 7 420 000,00 PLN pochodzące z EFS oraz 872 941,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa na 12 000 000,00 PLN, w tym 10 736 842,00 PLN pochodzące z EFS oraz 1 263 158,00 pochodzące z Budżetu Państwa.

- Zmianę maksymalnej wartości dofinansowania w przypadku projektów realizowanych w zakresie profilaktyki raka jelita grubego z 4 mln PLN na 6 mln PLN.

Powyższe zmiany są wynikiem dużego zainteresowania oraz licznymi pytaniami ze strony potencjalnych Wnioskodawców. W związku z powyższym IZ RPO WO 2014-2020 postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców i wprowadzić zmiany do regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom lepszego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej;

- papierowej

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku  o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

- organizacje pozarządowe,

- podmioty ekonomii społecznej,

- pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 w zakresie:

1) Profilaktyki raka jelita grubego, w tym:

a) usługi zdrowotne - badanie kolonoskopowe,

b) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym:

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

2) Profilaktyki raka piersi, w tym:

a) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

Uwaga! Działania te nie mogą stanowić jedynych działań  w projekcie, są możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu z działaniami mającymi na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym:

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

UWAGA!

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU PROJEKTOWEGO NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE OBA ZAKRESY WSPARCIA:

- PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO,

- PROFILAKTYKA RAKA PIERSI.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDEN BENEFICJENT (NIEZALEŻNIE CZY JEST WNIOSKODAWCĄ, CZY PARTNEREM) MOŻE ZŁOŻYĆ MAKSYMALNIE DWA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU, JEDEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO, A DRUGI W RAMACH PROFILAKTYKI RAKA PIERSI.

Powyższe zostanie zweryfikowane podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o dofinansowanie projektu o przyjęciu będzie decydować data i godzina wysłania wniosku on-line.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ”[1] - 85%.

[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób  z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy w zakresie:
 • profilaktyki raka jelita grubego wynosi:

- 12 197 018,41 PLN, w tym:

- 10 913 121,73 PLN pochodzące z EFS oraz

- 1 283 896,68 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

 • profilaktyki raka piersi wynosi:

- 4 264 941,00 PLN, w tym:

- 3 816 000,00 PLN pochodzące z EFS oraz

- 448 941,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna


REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna
REGULAMIN KONKURSU - wersja archiwalna

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:

Dokumenty aktualne:

- Umowa - Umowa ryczałt

- Decyzja

- Decyzja ryczałt

Dokumenty nieaktualne:

- Umowa

- Umowa - ryczałt

- Decyzja

- Decyzja - ryczałt

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej.

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

10. Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2016 - 2018.

11. Wykaz terenów z województwa opolskiego o szczególnie niskiej zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

12. Wykaz terenów z województwa opolskiego o szczególnie niskiej zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki raka piersi, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.


Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 14.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 3.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dostępne są pod adresem http://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytania na stronie:

www.rpo.opolskie.pl

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212-213

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2016-11-15