Proces wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dobiegł końca. Doświadczenia poprzedniej perspektywy skłaniają do dyskusji w kontekście skuteczniejszego ewaluowania i monitorowania programów, działań i obszarów interwencji, przy jednoczesnym zachowaniu integralności procesu ewaluacji funduszy strukturalnych z procesem monitorowania i ewaluacji polityk publicznych w obecnym okresie programowania. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z ewaluacją opartą na wiedzy oraz nową jakością obserwacji regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizował dotychczas trzy Opolskie Konferencje Ewaluacyjne.

Poniżej zaprezentowane zostały krótko informacje na temat konferencji oraz publikacje pokonferencyjne. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne, zarówno zarządzającym rozwojem regionalnym, jak i szeroko rozumianemu środowisku naukowo-badawczemu, w podejmowaniu istotnych decyzji związanych z rozwojem polityk publicznych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Publikacja pn. EWALUACJA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM – teoria i praktyka

6 kwietnia 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizował
I Opolską Konferencję Ewaluacyjną pn. Ewaluacja Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym. Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat procesu ewaluacji w województwie opolskim, wzmocnienie potencjału ewaluacyjnego poprzez aktywizowanie interesariuszy w proces „uczenia się ewaluacji” oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie przeprowadzonych badań ewaluacyjnych na poziomie regionalnym.

Publikacja 2009

Publikacja pn. BADANIA EWALUACYJNE – PO CO? Budowa przyszłości regionu

24 marca 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizował
II Opolską Konferencję Ewaluacyjną pn. BADANIA EWALUACYJNE – PO CO? Budowa przyszłości regionu. Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Celem konferencji było wskazanie kierunków dodatkowego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przyszłych badań regionalnych w okresie 2011 – 2015, jak również upowszechnienie wyników ewaluacji zrealizowanych na poziomie regionalnym w 2010 roku koncentrujących się na analizie cząstkowych efektów i przyszłych obszarów interwencji finansowej programów operacyjnych. Dodatkowo założeniem ww. przedsięwzięcia było pokazanie ewaluacji jako niezbędnego narzędzia w procesie zarządzania strategicznego i budowania regionalnej polityki rozwojowej opartej na wynikach badań ewaluacyjnych.

Celem publikacji jest wskazanie ewaluacji jako niezbędnego narzędzia w procesie planowania i wdrażania polityki regionalnej, wyznaczenie kierunków rozwoju działań ewaluacyjnych w obecnym i kolejnym okresie programowania oraz przedstawienie roli badań i poziomu wykorzystania wiedzy opartej na ewaluacji z perspektywy doświadczeń instytucji „uczących się”.

Publikacja 2011

Publikacja pn. MONITOROWANIE I EWALUACJA POLITYK PUBLICZNYCH – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości

W dniach 10 i 11 grudnia 2014 roku Jednostka Ewaluacyjna i Opolskie Obserwatorium Terytorialne jako jednostki działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego) zorganizowały Opolską Konferencję Monitorowania i Ewaluacji polityk Publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości. Współpraca obu jednostek została podjęta z uwagi na potrzebę ciągłego łącznego procesu monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej, w tym bieżącej oceny zachodzących procesów rozwojowych, weryfikacji stopnia osiągania celów strategicznych oraz prowadzenia badań, ewaluacji i analiz nt. sytuacji, trendów oraz prognozowania scenariuszy rozwoju województwa opolskiego w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym, a także analizowania kierunków interwencji regionalnych i formułowanie zaleceń do zmian polityki. Celem konferencji była kontynuacja dyskusji w kontekście skuteczniejszego ewaluowania i monitorowania programów, działań i obszarów interwencji na bazie doświadczeń poprzednich okresów programowania przy jednoczesnym zachowaniu integralności procesu ewaluacji funduszy strukturalnych z procesem monitorowania i ewaluacji polityk rozwoju. Patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne oraz Główny Urząd Statystyczny.

Podsumowaniem konferencji było wydanie publikacji pod tym samym tytułem. Opracowanie zawiera zarówno referaty zaprezentowane w ramach konferencji, jak i dodatkowe materiały, których wspólnym mianownikiem jest próba wskazania najlepszych dróg rozwoju procesu ewaluacji i monitorowania polityk publicznych w perspektywie lat 2014-2020.

Publikacja 2015