Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-12-21

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Poddziałania: 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W związku z rozstrzygnięciem protestów dotyczących wyniku konkursu projektów złożonych w ramach I naboru projektów do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 10.10.2016 r. przyjął uchwałę nr 2737/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 2303/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku ww. uchwały, poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, uwzględniająca wyniki rozstrzygnięć złożonych protestów.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej ponownej oceny merytorycznej projektów po procedurze odwoławczej w ramach I naboru do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:


Komunikat w sprawie dodania do Regulaminu konkursu załącznika nr 12 – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 1352/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020 oraz przyjęcia Ogłoszenia o konkursie w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, poprzez dodanie załącznika nr 12 – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu


WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ

z uwzględnieniem projektów przywróconych

W związku z zakończeniem przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (IP WUP), weryfikacji kwalifikowalności projektów przywróconych do oceny w wyniku pozytywnie rozstrzygniętych odwołań, informujemy, iż 2 projekty zostały przywrócone do dalszej oceny. Z uwagi na to publikujemy zaktualizowaną listę 7 projektów, pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej, tym samym skierowanych do kolejnego etapu konkursu.  

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

20 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2303/2016, zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach I naboru do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:
 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, informujemy iż 5 projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną.


KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 13.11.2015r., Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełniące rolę Związku ZIT jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów. W związku z powyższym, ocena merytoryczna zostaje przedłużona. Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony na 13 maja 2016 r.

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 13.11.2015r., Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełniące rolę Związku ZIT jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 8 marca 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony na 15 marca 2016 r.


 

INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW FORMALNYCH

W dniach 14 grudnia – 21 grudnia 2015 r. do Instytucji Pośredniczącej ZIT (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pełniące rolę Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w trybie konkursowym wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020. 9 lutego 2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 8 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY) – w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020.

W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych, proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania: Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników), zaleca się, aby:

- w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu „Nazwa wskaźnika” wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt 5.1,

- w pkt 5.1 Zakres rzeczowy w danym zadaniu w polu „Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania” obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.

 
 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

15 marca 2016 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. 8 projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. Wyniki oceny formalnej

ZESTAWIENIE PODPISANYCH UMÓW/DECYZJI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 WSPARCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie www.pw.opolskie.pl) oraz
 • papierowej.
Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  konkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS). oraz Regulaminie konkursu. W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej, tj.:
 1. podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 3. podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 4. podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
  2. kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:
  1. wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
  2. doskonalenie umiejętności i kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
 3. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:
  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  2. podnoszenie kompetencji/kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
  4. programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy poprzez naukę programowania.
 4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:
  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
  2. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
  3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.
 5. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:
  1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,
  2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
  3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.
 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020, maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym poziom dofinansowania UE - maksymalnie 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej wynosi 28 633 449,82 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) 25 619 400,00 zł.   Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs na procedurę odwoławczą przeznacza się 2 863 347,97 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 561 940,00 zł.

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU 9.1.2

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Etapy konkursu (EFS).
 2. Załącznik nr 2 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS).
 4. Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS).
 5. Załącznik nr 5 - Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych.
 6. Załącznik nr 6 - Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez nauczycieli i uczniów (EFS).
 7. Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla działania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Załącznik nr 8 - Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali AO.
 9. Załącznik nr 9: Wzór umowy o dofinansowanie projektu: Wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu
 10. Załącznik nr 10 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej;
 11. Załącznik nr 11 - Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres EFS (wersja 5).
 2. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS.
 3. Wytyczne MIiR w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 4. Wytyczne MIiR w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
 6. Wytyczne MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne MIiR w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 8. Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarów i usług typowych dla-konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów.
 9. Wytyczne MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.).

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu, IP ZIT udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • E – maila: info@ao.opole.pl;
 • Faksu: +48 77 44 59 612;
 • Telefonu: +48 77 54 17 933;
 • Bezpośrednio w siedzibie: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Dział Oceny i Wyboru Projektów ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu 9.1.2

 

Linki

Zamieszczono w dniu: 2015-11-13