AKTUALNY data naboru wniosków od 2024-05-17 do 2024-05-28

[14.05.2024]

KOMUNIKAT:

Nawiązując do informacji, o której mowa w Regulaminie wyboru projektów nr FEOP.06.02-IP.02-002/24 dotyczącym projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027 w rozdziale I Wprowadzenie w pkt 1 Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie w podpunkcie pn. Umiejętności lub kompetencje cyfrowe, gdzie wskazano, że kompetencje cyfrowe wskazano w ramie DigComp, o której mowa w podrozdziale 6.1 pkt 4 W Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027, pragniemy podkreślić, że najnowsza wersja ramy DigComp dostępna na stronie http://www.digcomp.pl/ to wersja DigComp 2.2. Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw opublikowana w 2022r.


[24.04.2024]

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem II naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkurencyjnych dla działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Instytucja Pośrednicząca programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu w dniu 14 maja 2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przy ul. Głogowskiej 25c (II piętro, sala nr 67).

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące w szczególności regulaminu wyboru projektów oraz kryteriów wyboru projektów.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DRUKOWANYMI LITERAMI) i wysłanie go najpóźniej do 7 maja 2024 r. na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym jest bezpłatny.

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl. Tematy przedstawione w mailach zostaną omówione na spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie!


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 ogłasza w dniu 16 kwietnia 2024r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurencyjnych nr FEOP.06.02-IP.02-002/24 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, działanie 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2024 r.

Miejsce składania wniosków

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: http://pw2021.opolskie.pl

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie 17.05.2024r. do 28.05.2024r.

Ww. termin obejmuje rozpoczęcie naboru (dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu), przyjmowanie wniosków oraz zakończenie naboru.

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: http://pw2021.opolskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta uprawnionego do składania wniosków w ramach naboru:

Typ beneficjenta ogólny: Administracja publiczna

Typ beneficjenta szczegółowy: Jednostki Samorządu Terytorialnego

Typ beneficjenta ogólny: Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Typ beneficjenta szczegółowy:

 • Centra aktywności lokalnej,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej

Typ beneficjenta ogólny: Przedsiębiorstwa

Typ beneficjenta szczegółowy:

 • MŚP,
 • Duże przedsiębiorstwa

Typ beneficjenta ogólny: Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje rynku pracy

W przypadku projektu partnerskiego każdy partner podobnie jak wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym FEO 2021-2027.

Beneficjent oraz Partner/Partnerzy muszą wpisywać się zarówno w typ ogólny jak i w typ szczegółowy Beneficjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

5. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nowymi usługami reintegracji społ. i zawodowej z  założeniem utworzenia trwałej ścieżki wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

c) tworzenie nowych ZAZ

6. Tworzenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla odbiorców usług w podmiotach reintegracyjnych jako element kompleksowego projektu.

7. Działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego  i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze (jedynie jako element kompleksowego projektu stanowiący działania towarzyszące usługom aktywnej integracji), w tym m.in.:

a) animacja kulturalna w środowisku lokalnym, w tym m.in. pikniki edukacyjne, warsztaty,

b) udział w formach proponowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym z zakresu aktywizacji społeczno-kulturalnej,

c) uczestnictwo w formach proponowanych przez instytucje kultury, rekreacji i innych form spędzania czasu wolnego w regionie,

d) formy spędzania czasu wolnego, w tym w zakresie kultury i rekreacji.

Numeracja typów przedsięwzięć wskazana zgodnie z zapisami karty dla działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w treści Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (wersja nr 10)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie :

85 %

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję) :

- 95% w tym maks. udział BP 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 6.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

6 705 882,35 PLN:

 • 6 000 000,00 PLN środki EFS+,
 • 705 882,35 PLN środki BP.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj. IP na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Autokontroli w zakresie oceny projektu, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy wdrożeniowej dokonuje Instytucja Pośrednicząca.

Natomiast instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ FEO 2021 – 2027.

Jednakże wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu, lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, a w przypadku o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, ma możliwość wniesienia skargi wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi zapada w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zarówno Wnioskodawca, IZ, a także IP, mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

UWAGA! Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Punkt Informacyjny o EFS: e-mail: punktefs@wup.opole.pl

 • tel. 77 44 16 754, 77 44 16 599

oraz pod numerem telefonu:

Pytania i odpowiedzi dla naboru wniosków o dofinansowanie FEOP.06.02-IP.02-001/24 oraz nr FEOP.06.02-IP.02-002/24 w działaniu 6.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim FEO 2021-2027

Linki

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2024-04-16