Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2024-03-28

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM (PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE)

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 12068/2024 z 9 kwietnia 2024 r. unieważnił postępowanie w zakresie wyboru do dofinansowania projektów dla naborów nr FEOP.02.01-IZ.00-001/24, FEOP.02.01-IZ.00-002/24, FEOP.02.01-IZ.00-003/24, FEOP.02.01-IZ.00-004/24, FEOP.02.01-IZ.00-005/24.

Postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania zostało unieważnione w oparciu o pkt 32 Regulaminu wyboru projektów dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (Partnerstwo Publiczno-Prywatne), programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.


28 marca 2024 r. zakończyliśmy nabory: FEOP.02.01-IZ.00-001/24, FEOP.02.01-IZ.00-002/24, FEOP.02.01-IZ.00-003/24, FEOP.02.01-IZ.00-004/24, FEOP.02.01-IZ.00-005/24 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W naborach nie wpłynął żaden wniosek.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku). Pismo przewodnie nie jest wymagane na etapie składania pierwotnej wersji wniosku.

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta ogólny:

 1. Administracja Publiczna
 2. Partnerstwa
 3. Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 1. Partnerstwa Publiczno-Prywatne

Uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest podmiot publiczny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektu określone dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej PPP w województwie opolskim  FEO 2021 - 2027:

 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Nabór dedykowany projektom hybrydowym (partnerstwo publiczno-prywatne).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej PPP w województwie opolskim FEO 2021 - 2027:

wynosi: 17 000 000 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

Aglomeracja Opolska: 3 700 000 PLN EFRR

Subregion Brzeski: 1 400 000 PLN EFRR

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 1 900 000 PLN EFRR

Subregion Południowy: 5 400 000 PLN EFRR

Subregion Północny: 4 600 000 PLN EFRR.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Załączniki:

 1. Procedura oceny projektów
 2. Instrukcja obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
 5. Wzory załączników
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej PPP w województwie opolskim FEO 2021-2027
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej PPP w województwie opolskim FEO 2021-2027
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej PPP w województwie opolskim FEO 2021-2027
 10. Wskaźnik dochodów podatkowych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
 4. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 7. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
 8. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 9. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
 10. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 11. Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 z 5 marca 2023 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
 13. Podział subregionalny w województwie opolskim – mapa.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,

Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

E-maila: pife.opole@opolskie.pl

Telefonu: 77/44-04-720, 77/44-04-721, 77/44-04-722

Linki

Zamieszczono w dniu: 2024-02-13