Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-06-02

6 września 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5438/2021 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020.

Lista dot. ocenionego projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/21

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020


31 sierpnia 2021 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa


03 sierpnia 2021 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 22 marca 2021r. do 2 czerwca 2021 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Województwo Opolskie o dofinansowanie projektu pn. ,,Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19"

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: