Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-12-18


17 maja  2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr  4786/2021 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, wchodzący w zakres projektu zidentyfikowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4

Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


11 maja 2021 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20, do działania 6.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną  i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista projektu zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa  RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 19 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr 4602/2021 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do 14 maja 2021 r. Wydłużenie oceny merytorycznej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego i tym samym nie ma konieczności aktualizacji Pozakonkursowej Procedury Wyboru Projektu.


04 marca 2021 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20, w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i został przekazany do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej.

Lista z projektem zakwalifikowanym do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W ramach naboru trwającego od 14 do 18 grudnia 2020 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: