Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-12-18

04 marca 2021 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20, w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i został przekazany do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej.

Lista z projektem zakwalifikowanym do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W ramach naboru trwającego od 14 do 18 grudnia 2020 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-006/20 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: