Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-11-26

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 23.11.2020 r. II nabór wniosku o dofinansowanie projektu trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

W terminie od 23.11.2020 r. do 26.11.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole  w godzinach pracy IP tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS  tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 937).


[04.12.2020 r]

3 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3880/2020 zatwierdził wyniki oceny projektu Samorządu Województwa Opolskiego złożonego w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Projekt złożono w ramach w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu ma na celu  zakup narzędzi TIK do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w szkołach podstawowych województwa opolskiego.

Projekt o całkowitej wartości  16 468 100,00 uzyskał dofinansowanie w kwocie  15 644 695,00 PLN, w tym:

  • 13 997 885,00 PLN środki EFS,
  • 1 646 810,00 PLN środki BP.

[02.12.2020 r]

2 grudnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji (Nabór II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i został przekazany do następnego etapu tj. rozstrzygnięcia naboru.

[27.11.2020 r.]

27 listopada 2020 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji (Nabór II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[27.11.2020 r]

27 listopada 2020 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji (Nabór II) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[23.11.2020 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 23.11.2020 r.  w sprawie II naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego informuję, iż w części pn. Inne dokumenty obowiązujące w naborze omyłkowo zamieszczono nieaktualną wersję Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z 9 lipca 2018). Aktualna i obowiązująca w przedmiotowym naborze wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 7.08.2020 r. została umieszczona pod niniejszym komunikatem.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c (pokój nr 10) 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 23.11.2020 r. do 26.11.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. w terminie wyznaczonym przez IP w wezwaniu w godzinach pracy IP tj. od 7:30 do 15:30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Kierownika Wydziału Wyboru i Realizacji Projektów RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest typ projektu 3a określony dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno -komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego wynosi łącznie:

  • 15 647 059,00 PLN, w tym:
  • 14 000 000,00 PLN pochodzące z EFS
  • 1 647 059,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dodatkowe

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

  1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
  2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
  3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym środki odwoławcze nie przysługują. Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Głogowska 25c

45-315 Opole

tel. 77 44 16 754.

Linki

Zamieszczono w dniu: 2020-11-23