Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-11-09

KOMUNIKATY

[25.11.2020 r.]

17 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wynik oceny projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt województwa opolskiego o całkowitej wartości 32 804 232,82 PLN uzyskał dofinansowanie w kwocie  30 999 999,80 PLN w tym:

- 27 883 597,86 PLN środki EFS,

- 3 116 401,94 PLN środki BP.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 31 000 000 PLN, w tym:

- 27 883 598,00 PLN to środki EFS,

- 3 116 402,00 PLN to środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranym do dofinansowania projekcie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projekcie, które spełnił kryteria i został wybrany do dofinansowania

[23.11.2020 r.]

17 listopada 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt spełnił wszystkie kryteria merytoryczne i został przekazany do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 32 804 232,82 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 30 999 999,80  PLN, w tym:

- 27 883 597,86 PLN środki EFS,

- 3 116 401,94 PLN środki Budżetu Państwa.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w naborze wynosi 31 000 000 PLN, w tym:

- 27 883 598,00 PLN to środki EFS,

- 3 116 402,00 PLN to środki BP.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanego do rozstrzygnięcia w ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[13.11.2020 r.]

10 listopada 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach procedury nadzwyczajnej w Działaniu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został przekazany do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 32 804 232,82 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to

31 000 000,00 PLN, w tym:

- 27 883 597,89 PLN środki EFS,

- 3 116 402,11 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria formalne tj. zakwalifikowanego do oceny merytorycznej w ramach w ramach procedury nadzwyczajnej w Działaniu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

[10.11.2020 r.]

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach nadzwyczajnej procedury wyboru projektu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych   i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym   z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór II, do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynął 1 wniosek złożony przez  Województwo Opolskie.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 32 804 232,82 zł. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 31 000 000,00  PLN, w tym:

- 27 883 597,89 PLN środki EFS,

- 3 116 402,11 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. złożonego wniosku  o dofinansowanie w ramach nadzwyczajnej procedury wyboru projektu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych     i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym    z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór II.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020


[03.11.2020 r.]

W Procedurze wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór w terminie 06-09.11.2020 r., Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,6225 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym to kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Sekretariat Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, III piętro), 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w terminie określonym w wezwaniu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu w roli Lidera jest Samorząd Województwa Opolskiego.

W roli partnerów w ramach projektu mogą występować następujące podmioty:

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Uwaga!

W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w SZOOP w ww. zakresie.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektów:

1) Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący[1] lub innych form opieki,

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych[2],

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

e) teleopieki medycznej,

f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,

g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[3].

2) Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym[4]:

a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,

b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

Uwaga!

W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w SZOOP w zakresie ww. typów projektu.

Zgodnie z kryterium o charakterze bezwzględnym działania zaplanowane w projekcie muszą zostać uzgodnione z właściwym wojewodą.

[1] Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając jednak na uwadze małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu.

[3] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[4] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wynosi 31 000 000 PLN, w tym:

- 27 883 598,00 PLN środki EFS,

- 3 116 402,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór II.

Załączniki:

 1. Procedura naboru (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19 w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny.
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w ramach RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 41 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 21 czerwca 2019 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 8. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 11. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawcy

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (wskazane w  punktach 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym, środki odwoławcze nie przysługują.

Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela odpowiedzi indywidualnie na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania można składać za pomocą:

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Natomiast w zakładce „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych naborów.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-11-03