Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-09-11

2 lutego  2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałami nr  4207/2021 oraz 4208/2021 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/20

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/20

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


14 stycznia 2021 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naborów o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/20  do działania 6.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną  i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa


20 listopada 2020 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/20 w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną  i zostały przekazane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W ramach naboru trwającego od 04 do 11 września 2020 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/20 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym trzy wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: