Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-09-11

W ramach naboru trwającego od 04 do 11 września 2020 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/20 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym trzy wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: