Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-07-03

24 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr  3231/2020 zatwierdził wyniki oceny oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim RPO WO 2014-2020.

Lista dot. ocenionego projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.03.01.03-IZ.00-16-001/20

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym do poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim RPO WO 2014-2020


20 sierpnia 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.03.01.03-IZ.00-16-001/20 w ramach poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został przekazany do dalszego etapu tj. rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do rozstrzygnięcia naboru pozakonkursowego

 

7 lipca 2020 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.03.01.03-IZ.00-16-001/20 w ramach poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną  i został przekazany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 29 czerwca do 3 lipca 2020 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden wniosek złożony przez Województwo Opolskie o dofinansowanie projektu pn. Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną.

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: