Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-06-30

KOMUNIKATY:

[26.11.2020 r.]

23 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór VII (23-30.06.2020 r.).

Całkowita wartość dofinansowania 2 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 791 005,79 PLN, w tym:

- 707 742,87 PLN  środki EFS,

- 83 262,92 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  2 347 059,00 PLN, w tym:

- 2 100 000,00 PLN środki EFS,

- 247 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[26.11.2020 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.4  Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4  Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór VII

[23.11.2020 r.]

16 listopada br. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Przeprowadzone negocjacje dwóch projektów zakończyły się pozytywnie, co doprowadziło do spełnienia kryterium negocjacyjnego.

Całkowita wartość dofinansowania 2 projektów spełniających kryterium negocjacyjne wynosi 791 005,79PLN, w tym:

- 707 742,87 PLN środki EFS,

- 83 262,92 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  2 347 059,00 PLN, w tym:

- 2 100 000,00 PLN środki EFS,

- 247 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach z pozytywnie zakończonym etapem negocjacji w ramach działania 7.4  Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór VII (23-30.06.2020 r.)

[09.10.2020 r.]

6 października 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.4  Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór VII (23-30.06.2020 r.).

Spośród 2 ocenionych projektów pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały wszystkie projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny, tj. negocjacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4  Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór VII (23-30.06.2020 r.)

[20.08.2020 r.]

W dniu 14 sierpnia 2020 roku zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły oba wnioski, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 832 639,20 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

- 791 005,79 PLN, w tym:

- 728 375,28 PLN środki EFS,

- 62 630,51 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

- 2 347 059,00 PLN, w tym:

- 2 100 000,00 PLN środki EFS,

- 247 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja  tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów  spełniających kryteria formalne, tj. przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór VII (23-30.06.2020 r.).


[08.07.2020 r.]

W odpowiedzi na trwający od 23 do 30.06.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynęły 2 wnioski  o dofinansowanie.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 832 639,20 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 791 005,79 PLN, w tym:

- 728 375,28 PLN środki EFS,

- 62 630,51 PLN środki Budżetu Państwa.

 Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi: 2 347 059,00 PLN, w tym:

- 2 100 000,00 PLN środki EFS,

- 247 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór VII (23-30.06.2020 r.).


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór VII.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna: ul. Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie 23-30.06.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

- organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,

- pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Usługi zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót do pracy[1]:

a) działania w ramach rehabilitacji kardiologicznej (blok I),

b) działania w ramach rehabilitacji neurologicznej (blok II) oraz

szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej skierowane m.in. do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne (blok III)[2].

Uwaga! Wsparcie uzupełniające mogą stanowić działania mające na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym m.in.:

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Ważne!

Realizacja projektu musi być zgodna z zapisami RPZ, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Uwaga!

W ramach naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „małe” projekty, których maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 400 tys. PLN. Rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie kwot ryczałtowych określanych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

[1] Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym Programie Zdrowotnym, pn. „Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy”. Ponadto uzupełniająco może być prowadzony monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[2] Szkolenia będą możliwe do realizacji wyłącznie w powiązaniu z usługami zdrowotnymi z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającymi powrót do pracy (blok I i/lub blok II).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy wynosi:

- 2 347 059,00 PLN, w tym:

- 2 100 000, 00 PLN środki EFS,

- 247 059,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór VII

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja aktualna]                                                                                                                                          Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja archiwalna]
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Regionalny Program Zdrowotny pn. „Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy”.
 10. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 39 (karta działania 7.4, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 7.4).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9 z 9 lipca 2018 r.
 4. Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2).
 5. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne.
 6. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 21 czerwca 2019 r.
 9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 10. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 11. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 12. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 14. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z grudnia 2015 r.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej.  Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 515 237 525, 571 490 904, 539 651 840, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-05-21