Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-10-12

[14.10.2020 r.]

W dniu 12 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję w sprawie anulowania  V naboru wniosków w działaniu 8.3 RPO WO Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Zgodnie z treścią obligatoryjnego dla tego naboru kryterium czas realizacji projektu przez ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru południowego województwa wynosi minimum 36 m-cy. Powyższy wymóg jest konsekwencją zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Celem spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca musiałby rozpocząć realizację projektu już 01.01.2021r., tj. przed planowanym na marzec 2021 r. terminem rozstrzygnięcia konkursu. Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, dalej WUP) planowała szybsze zakończenie oceny w ramach przedmiotowego naboru, jednak konieczność jego wydłużenia do dnia 16.10.2020r. wskutek zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej wpływające na organizację pracy w WUP powodują w konsekwencji brak takiej możliwości.

Zatem realizację projektu wnioskodawca lub kilku wnioskodawców musiałoby rozpocząć nie wiedząc czy ich projekt zostałby wybrany do dofinansowania, a zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla V naboru wniosków w działaniu 8.3 RPO WO planowany  nabór miał na celu wyłonienie wyłącznie jednego operatora wsparcia dla obszaru południowego województwa.


 [07.10.2020 r.]

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie V naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 8.10.2020 r. zostaje odwołane.


[28.09.2020 r.]

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej” RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się online w dniu 08.10.2020 r. o godzinie 11.00.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 05.10.2020 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl; a.kislak@wup.opole.pl; k.trusz.wup.opole.pl;


[08.09.2020 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 września przyjął uchwałę nr 3324/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu.

Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:

  • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 30.03.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. na: od dnia 30.03.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.;
  • w punkcie 8 pn. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2021 r. na marzec 2021 r.

Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu.

Zakres zmian w załączniku nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 obejmuje konieczność potwierdzania przez uczestników projektów - osoby bezrobotne, statusu na rynku pracy odpowiednimi zaświadczeniami (do tej pory wymagane były tylko stosowne oświadczenia).

Zakres zmian w załączniku nr 13 do wzoru decyzji o dofinansowaniu projektu pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 obejmuje konieczność  potwierdzania przez uczestników projektów - osoby bezrobotne, statusu na rynku pracy odpowiednimi zaświadczeniami (do tej pory wymagane były tylko stosowne oświadczenia).

Zakres zmian w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu pn. Analiza regionalna dotycząca potrzeb i problemów włączenia społecznego - Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 dotyczy danych na temat aktualnej liczby podmiotów ekonomii społecznej na obszarze województwa opolskiego.


[31.08.2020 r.]

W ramach konkursu do działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 30.03 – 30.09.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o minimalnej wartości dofinansowania  100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2873 zł.


[25.03.2020 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VIII Integracja społeczna, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 marca br. przyjął uchwałę nr 2418/2020 w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów.

W związku z powyższym termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów zostaje wydłużony do dnia 30.09.2020 r. tj. będzie trwał od 30.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2021 r.


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 28 lutego 2020r. V nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

W terminie od 30.03.2020 r. do 06.04.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 937).


[02.03.2020 r.]

Szanowni Państwo, nawiązując do ogłoszenia z dnia 28.02.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 „Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej" RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 06.03.2020 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl


[11.03.2020 r.]

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie V naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Integracja społeczna, Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 12.03.2020 r. zostaje odwołane.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ANULOWANY

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej oraz
  • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej pw.opolskie.pl) w terminie 30.03.2020 r. do 16.10.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA!

Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w  Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów [1] :

a) zindywidualizowane usługi tj. podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związane ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (wzmocnienie kompetencji biznesowych PS) [2] ,

b) dostarczanie i rozwijanie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

c) bezzwrotne wsparcie finansowe na:

i. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

ii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,

iii. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne;

d) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego [3].

2) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub

b) przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 c) i d)).

3) Wsparcie ekonomizacji istniejących organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

a) uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego) lub

b)przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenia nowego/nowych miejsc pracy (z możliwością uzyskania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego, o których mowa w pkt 1 c) i d)).

4. Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES, w tym w zakresie:

a) usług animacji lokalnej i usług rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających m.in. tworzenie podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz utrzymanie miejsc pracy w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (bez możliwości przyznawania im wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego),

b) usług rozwoju ekonomii społecznej,

c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

5) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa, dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.


[1] Wsparcie finansowe może być udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom społecznym

[2] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

[3] Wsparcie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa społecznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi łącznie:

  • 3 859 000,00 zł, w tym:
  • 3 385 000,00 zł pochodzące z EFS
  • 474 000,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa

Umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

  1. Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
  2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
  3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

 45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2020-02-28