Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-03-03

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 24 stycznia 2020r. V nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

W terminie od 24.02.2020 r. do 02.03.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 827).


[02.02.2021 r.]


[12.01.2021 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/20) wraz z załącznikiem pn. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do  Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

[08.12.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/20)


[12.11.2020 r.]

9 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3731/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3556/2020 z dnia 12 października 2020 r. zmieniającej uchwałę nr 3285/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


[03.11.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej


[26.10.2020 r.]

26 października 2020 r. zakończyliśmy  etap negocjacji 1 projektu, który został ponownie  skierowany do tego etapu po procedurze odwoławczej oraz 2 projektów,  które zostały skierowane do negocjacji w wyniku uwolnienia alokacji po zatwierdzeniu listy projektów wybranych do dofinansowania w drodze uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 3285/2020 z 31.08.2020r. Poniżej przedstawiamy informację tabelaryczną dotyczącą 2 projektów, które pozytywnie przeszły etap negocjacji.


[14.10.2020 r.]

12 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3556/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3285/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w ramach procedury odwoławczej w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny po przeprowadzonej procedurze odwoławczej dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


[30.09.2020 r.]

30 września 2020 r. zakończono etap negocjacji  4 projektów w ramach procedury odwoławczej złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


[02.09.2020 r.]

31 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3285/2020, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[24.08.2020 r.]

24.08.2020 r. zakończono etap oceny merytorycznej projektu w ramach procedury odwoławczej złożonego w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach procedury odwoławczej dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


[19.08.2020 r.]

19 sierpnia 2020 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór V)


KOMUNIKAT z dnia 14.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3185/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r. zmienił termin zakończenia negocjacji projektów w ramach V naboru dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej RPO WO 2014-2020.

Negocjacje projektów wydłużono do 21 sierpnia 2020r.

 

[24.07.2020 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3100/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2064/2020 z 20 stycznia 2020 r. zmienionej uchwałą nr 3028/2020 z 06 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Działania 9.1. Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji  RPO WO 2014-2020, nabór V.

Zakres zmian obejmuje:

 • wydłużenie do dnia 14 sierpnia 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów
 • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca na sierpień 2020 r.
 • REGULAMIN KONKURSU - wersja aktualna

[21.07.2020 r.]

21.07.2020 r. zakończono etap oceny formalnej projektu w ramach procedury odwoławczej złożonego w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


[07.07.2020r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 06 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3028/2020 w sprawie zmiany uchwały 2064/2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór V.

Zakres zmian obejmuje:


W ramach konkursu do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 24.02 - 02.03.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2567 zł.


[10.06.2020 r.]

10 czerwca 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach V naboru wniosków do poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 24 ocenianych wniosków, 24 pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. negocjacji. Alokacja na konkurs w wysokości 4 000 000,00  zł pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 10 wnioskodawcami (lp.1-10), których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów, niemniej Instytucja Pośrednicząca zgodnie z zapisami Procedury konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu podejmie również negocjacje z 3 kolejnymi projektodawcami (lp. 11-13), których wnioski zostały skierowane do tego etapu. W przypadku zwiększenia alokacji na konkurs kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.


[17.04.2020 r.]

17 kwietnia 2020 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (Nabór V) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 28 złożonych wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, 24 pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

 

[10.03.2020 r.]

W dniach 24 luty – 03 marca 2020 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 28 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


KOMUNIKAT Z DNIA 28.02.2020r.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020  z dnia 24 stycznia 2020r., Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 informuje o zmianie terminu naboru z 24.02.2020r. - 02.03.2020r.  na 24.02.2020r. - 03.03.2020r.

Wydłużenie naboru spowodowane jest awarią systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 (aplikacji służącej do tworzenia i składania wniosków o dofinansowanie), która wystąpiła w dniu 28.02.2020r. z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020.


[03.02.2020 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 24.01.2020r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania 9.1.3 „Wsparcie edukacji przedszkolnej” w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 11.02.2020r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 06.02.2020r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej pw.opolskie.pl) w terminie 24.02.2020 r. do 02.03.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego  tj:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wychowania przedszkolnego

i/lub

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego

i/lub

 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze wychowania przedszkolnego

i/lub

 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Działalność w obszarze edukacji ogólnej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez [2]:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[3]:

I. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

II. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

III. doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (preorientacja zawodowa);

b. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[4], w zakresie:

I. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

II. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e. wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[5];

f. dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie:

 • potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,
 • specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym[6].

[2] Działania określone w pkt 1, lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.

[3] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.

[4] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.

[5] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.

[6] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej wynosi łącznie:

 • 4 000 000,00 zł, w tym:
 • 4 000 000,00 zł pochodzące z EFS

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

 45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2020-01-24