Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-12-16

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 8 listopada 2019r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

W terminie od 09.12.2019 r. do 16.12.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 454 lub 77 44 16 827).


[03.11.2020 r.]

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


[03.09.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (nabór konkursowy nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/19).


[03.08.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (nabór konkursowy nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/19) wraz z załącznikiem pn. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.


[29.05.2020 r.]

25 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 2784/2020, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków do podziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[21.05.2020 r.]

21 maja 2020 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 (nabór IV)


[18.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 18 maja 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 2676/2020 z 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1670/2019 z 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Działania 9.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV wraz z ogłoszeniem o konkursie.

Zakres zmian obejmuje wydłużenie do dnia 22 maja 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów.


[08.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 5 maja 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę  nr 2676/2020 w sprawie zmiany uchwały 1670/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego,  Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:

 • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
 • 23 652 217,73 PLN, w tym:
 • 22 340 120,00 PLN pochodzące z EFS,
 • 1 312 097,73 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

[25.03.2020 r.]

25 marca 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 7 ocenianych wniosków, 6 pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało przekazanych  do następnego etapu konkursu tj. negocjacji. Alokacja na konkurs w wysokości 21 176 471 zł pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 4 wnioskodawcami, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów niemniej Instytucja Pośrednicząca zgodnie z zapisami Procedury konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu podejmie również negocjacje z 2 kolejnymi projektodawcami, których wnioski zostały skierowane do tego etapu.


[30.01.2020 r.]

30 stycznia 2020 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (Nabór IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 7 złożonych wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[23.12.2019 r.]

W dniach 9 grudnia – 16 grudnia 2019 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


[03.12.2019 r.]

Prezentacji ze spotkania dla potencjalnych Wnioskodawców do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

FAQ czyli pytania i odpowiedzi do Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


[08.11.2019 r.]

W ramach konkursu do Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 09-16.12.2019 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.


Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 08.11.2019 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego” w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 22.11.2019 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 20.11.2019 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 09.12.2019 r. do 16.12.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA!

Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej tj:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze edukacji i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze edukacji i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym[2] dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  2. uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
  3. kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
  4. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów
  5. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym
 1. Rozwój doradztwa zawodowego poprzez:
  1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania
  2. tworzenie Punktów Informacji i Kariery,
  3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

[2] Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%, w tym maksymalny udział budżety państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego wynosi łącznie:

 • 21 176 471,00 zł, w tym:
 • 20 000 000,00 zł pochodzące z EFS
 • 1 176 471,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25,  45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-11-08