Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-10-02

KOMUNIKATY:

[04.03.2020 r.]

02 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór XIII (23.09-02.10.2019 r.)

Spośród 9 ocenionych projektów:

- 9 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne.

Całkowita wartość dofinansowania 9 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 16 560 630,94 PLN, w tym:

- 14 920 549,44 PLN środki EFS,

- 1 640 081,50 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  16 596 327,94 PLN,  w tym:

- 14 950 165,15 PLN środki EFS,

- 1 646 162,79 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[04.03.2020 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zmianie ulega wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, nabór XIII.

[04.03.2020 r.]

28 lutego 2020 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 9 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji:

- 9 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne.

Całkowita wartość dofinansowania 9 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 16 560 630,94 PLN, w tym:

- 14 920 549,44 PLN środki EFS,

- 1 640 081,50 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  16 596 327,94 PLN, w tym:

- 14 950 165,15 PLN środki EFS,

- 1 646 162,79 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna

[04.03.2020 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Negocjacje projektów wydłużono do 28 lutego 2020 r.

[22.01.2020 r.]

10 stycznia 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród 9 ocenionych projektów pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały wszystkie projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny, tj. negocjacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[22.01.2020 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 23.08.2019 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania. Zmiana obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów z kwoty:

- 10 005 883,00 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS,

- 1 005 883,00 PLN środki Budżetu Państwa.

na kwotę:

- 16 596 327,94 PLN, w tym:

- 14 950 165,15 PLN środki EFS,

- 1 646 162,79 PLN środki Budżetu Państwa.

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów wynika z faktu, iż łączna wartość wniosków o dofinansowanie projektu poddanych ocenie merytorycznej przekracza wartość alokacji. Biorąc pod uwagę, iż działania w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej są istotne dla regionu, zasadne jest zwiększenie alokacji, w celu umożliwienia skierowania do negocjacji i ewentualnego wyboru wszystkich projektów pozytywnie ocenionych.

Data obowiązywania od  21.01.2020 r.


[19.11.2019 r.]

18 listopada 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród 9 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywną ocenę formalną otrzymały wszystkie projekty, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 14 950 165,15 PLN. Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 9 000 000,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[16.10.2019 r.]

W dniach 23.09 – 02.10.2019 roku do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 9 wniosków  o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 18 789 353,02 PLN,  a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

- 16 596 327,94 PLN, w tym:

- 14 950 165,15 PLN środki EFS,

- 1 646 162,79 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

- 10 005 883,00 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS,

- 1 005 883,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

 

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 23.08.2019 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 (IZ) informuje o wydłużeniu terminu naboru do dnia 02.10.2019 r.

Decyzja IZ podyktowana jest prowadzonymi pracami modernizacyjnymi infrastruktury serwerowej Urzędu Marszałkowskiego. Od piątku 27 września 2019 r. od godziny 15.30 do niedzieli 29 września 2019 r. do godzin wieczornych mogą wystąpić problemy z dostępem do systemu Panel Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020. Mając na uwadze powyższe, IZ postanowiła wydłużyć nabór o czas trwania utrudnień.


  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115)

45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

* elektronicznej  oraz

* papierowej

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 23-30.09.2019 r.

 Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1. podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

2. podmioty ekonomii społecznej[2],

3. organizacje pozarządowe[3].

Wyżej wymienione podmioty muszą być uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[4].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

[3] Tamże.

[4] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

 1) Wsparcie rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. poprzez:

a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności:

i. asystentura rodzinna,

ii. rodziny wspierające,

iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie,

iv. terapia i mediacja,

v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi;

b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

2) Wsparcie pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) m.in. poprzez:

a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8[1] dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy zastępczej,

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia,

d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o charakterze wspomaganym/ chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą[2],

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

[1] W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10).

[2] Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych/chronionych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych/ chronionych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wynosi:

- 16 596 327,94 PLN, w tym:

- 14 950 165,15 PLN środki EFS,

- 1 646 162,79 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIII [wersja aktualna]

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XIII. [wersja archiwalna]

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 10. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 33 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 8. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 11. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 03 marca 2018 r.
  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 93 821, 77 54 16 212

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu, ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-08-23