Informujemy, że 14 lipca 2015r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały
nr 865/2015, 866/2015, 867/2015 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa wchodzących w zakres poniższych projektów zidentyfikowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

1. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa;

2. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4;

3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w tabeli.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym  znajduje się tutaj.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Skład komisji