Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-04-15
 23.03.2020
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

16 marca 2020 r. Uchwałą nr 2380/2020 Zarząd Województwa Opolskiego, w związku  zakończoną procedurą odwoławczą, wybrał do dofinansowania dwa projekty: nr RPOP.02.04.00-16-0039/19 oraz nr RPOP.02.04.00-16-0006/19.

W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania
30.01.2020
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania
27 stycznia 20120r. Uchwałą nr 2098/2020 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania projekt nr RPOP.02.04.00-16-0026/19. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

03.01.2020
Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

20 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1946/2019 Zarząd Województwa Opolskiego usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania dwa projekty: nr RPOP.02.04.00-16-0037/19 oraz RPOP.02.04.00-16-0038/19.

W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

02.10.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Dnia 30 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1454/2019 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z dostępną w ramach konkursu alokacją przeznaczoną na ww. działanie oraz zgodnie z otrzymaną na etapie oceny merytorycznej projektów punktacją, do dofinansowania wybrane zostały wszystkie 34 projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru

02.10.2019
Lista wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny merytorycznej
20 września 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 44 wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, 34 wnioski zostały ocenione pozytywnie, natomiast 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełniania warunków formalnych, a 9 wniosków zostało ocenionych negatywnie. W załączeniu Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej

05.09.2019
Przedłużenie oceny merytorycznej
Informujemy, że ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, na wniosek IP została przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1301/2019 z dnia 2 września 2019 r. wydłużona do dnia 20.09.2019 r.
18.07.2019
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
12 lipca 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 54 prawidłowo złożonych wniosków, 10 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia warunków formalnych na etapie oceny formalnej, natomiast 44 wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
19.04.2019
Lista złożonych projektów
W dniu 15 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Informujemy, że poprawnie złożono 54 wnioski. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2019

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Przyjmowania i Oceny Projektów Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro) ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej (wypełniony z użyciem dostępnego na stronie Panelu Wnioskodawcy oraz

- papierowej (w jednym egzemplarzu).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).


[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020  tj.:
 1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
 2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488):

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %

Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417):

− Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi  12 695 479,00 PLN.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja  RPO WO 2014-2020.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 10. Opracowanie dotyczące pomocy wywozowej – niedozwolonego wsparcia działalności eksportowej.
 11. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 33) w zakresie działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 33).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020  (wersja nr 15).
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417).
 16. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3602/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
 17. Opracowanie Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem.  Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 3735/2017 z dnia 8 maja 2017 r.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
Inne ważne informacje Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy postępowań wszczętych do 27.07.2016 r. włącznie).
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2. i 3. dostępne są pod adresem IZ RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-     E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

-     Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669

-     Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej

ul. Krakowska 38

45-075 Opole

Linki

Strona RPO WO 2014-2020

Strona OCRG

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

 

Zamieszczono w dniu: 2019-03-07