Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-01-25

27 marca 2019 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną  i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W ramach naboru trwającego od 18 stycznia do 25 stycznia 2019 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/19 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/19 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: