Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-11-16
W dniu 30.10.2018r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) z terenu województwa opolskiego w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

[20.12.2018 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowaniu projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020


[05.12.2018 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V naboru do Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP RPO WO 2014-2020 (Nabór nr RPOP.07.01.00-IP.02-16-002/18)


[20.11.2018 r.]

Zestawienie wniosków złożonych w ramach naboru dla Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających warunki formalne oraz kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach 7.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu, Głogowska 25c,  45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.pw.opolskie.pl

oraz

  • w formie papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór dotyczy projektów powiatowych urzędów pracy w zakresie typu projektu określonego dla działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, tj.:
  • Formy pomocy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym m.in.[1]:

a) szkolenia,

b) staże,

c) przygotowanie zawodowe dorosłych,

d) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

e) prace interwencyjne,

f) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.) dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,

h) świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,

i) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

[1] W ramach projektu realizowane są instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. W przypadku wygaśnięcia ww. ustawy w ramach projektu realizowane będą formy pomocy zgodnie z nową ustawą dotyczącą rynku pracy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2017 r.  w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020, wynosi 25 426 758,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

  • Regulamin naboru - Dokumenty programowe dotyczące składania oraz  przygotowania projektu pozakonkursowego zostały załączone (wraz z innymi niezbędnymi informacjami) na CD do pisma wzywającego o naborze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach RPO WO 2014-2020.
  • Wzór wniosku o dofinansowanie
  • Wzór umowy o dofinansowanie
 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Punkt Informacyjny o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.rpo.wup.opole.pl);
  • Wydział Wdrażania PO WER i RPO, tel. 77 44 16 492 lub 77 44 17 462.

Linki

www.rpo.wup.opole.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.pw.opolskie.pl

Zamieszczono w dniu: 2018-10-30