Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-06-08

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej. W terminie od 01.06.2018 r. do 08.06.2018r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).


[01.04.2020 r.]

W dniu 30 marca 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Przyjęto następujące rozwiązania:

1) możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);

2) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom:

 • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie alokacji,
 • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania,  a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;

3) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (akceptacja warunkowa uzależniona od zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z wytycznych dotyczących rynku pracy);

4) umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;

5) możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);

6) w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;

7) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).

Odnośnie kwestii wydłużenia okresu udzielania wsparcia pomostowego dla zakładanych działalności gospodarczych, która stanowi odstępstwo od Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, należy podkreślić, iż zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do MFiPR przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa, zostaną Państwo o nim niezwłocznie poinformowani.

Odstępstwa od ww. procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.


[21.02.2020 r.]

W dniu 10.02.2020. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2180/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, z pózn. zm..

W związku z powyższym zmianie ulegają Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, które stanowią załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu oraz załącznik 13 do wzoru decyzji o dofinasowanie projektu, w zakresie:

 • uelastycznienia zapisów dotyczących wsparcia szkoleniowo-doradczego,
 • doprecyzowania zapisów regulujących kwestie rozliczania wsparcia pomostowego (m.in. kwestia zwrotu niewykorzystanych środków i podejście do rozliczenia wsparcia pomostowego),
 • aktualizacji aktów prawnych.

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.


[19.04.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach  Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej


[28.02.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (nabór konkursowy nr RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/18)


[22.02.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (nabór konkursowy nr RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/18).


[30.01.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej


{25.01.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (nabór konkursowy nr RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/18).


[04.01.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (nabór konkursowy nr RPOP.07.03.00-IP.02-16-001/18).


[05.12.2018 r.]

3 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 62/2018, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Ponadto w dniu 03.12.2018r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę  nr 51/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 5315/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, z późn. zm oraz uchwałę nr 52/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 5316/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II, z późn. zm.

W związku z powyższym zmianie ulegają Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, które stanowią:

- załącznik nr 14 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu);

- załącznik nr 13 do wzoru decyzji o dofinansowanie projektu  (załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu);

w zakresie:

- wprowadzenia rekomendacji MIiR dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (tj. wsparcie finansowe wypłacane jest w kwocie netto niezależnie od statusu podatkowego dotacjobiorcy);

- dostosowania dokumentu  do wymogów RODO w związku z wejściem w życie  z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO);

- zmiany sposobu kontaktowania się z uczestnikiem projektu (z korespondencji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na zastosowanie łącznie korespondencji elektronicznej i SMS-ów);

- wskazania maksymalnych terminów oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz maksymalnego terminu na wypłatę I transzy dotacji;

- rekomendowania beneficjentom prowadzenia całego procesu udzielania wsparcia z zastosowaniem rund;

- zagwarantowania wsparcia dla uczestników w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na otrzymanie dotacji, w tym zwłaszcza zabezpieczenia przekazanych środków.


WYNIKI NABORU

[29.10.2018 r.]

29 października 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 2 października 2018r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 6169/2018 z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II, z późn. zm.

Zakres zmian obejmuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej do:

 • 25 970 060,26 PLN, w tym:
  • 22 381 494,78 PLN pochodzące z EFS,
  • 3 588 565,48 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

[14.09.2018 r.]

14 września 2018 r zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 7 projektów ocenionych merytorycznie do IV etapu, tj. negocjacji przekazano 7 projektów, jednak z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z 4 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej  (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami). W przypadku niewykorzystania całej kwoty alokacji kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.


KOMUNIKAT z dnia 22.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie II naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 24.05.2018 r. zostaje odwołane.


KOMUNIKAT z dnia 16.05.2018r.


KOMUNIKAT z dnia 14.05.2018r.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 20.04.2018 r o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 24.05.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 18.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.nowobilska@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.nowobilska@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl


KOMUNIKAT z dnia 30.04.2018r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II z dnia 20.04.2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zakres zmian obejmuje:

 • Zmianę terminu naboru z 21.05. - 28.05.2018 r. na 01.06. – 08.06.2018 r.;
 • Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z październik 2018 r. na listopad 2018r.
 • Zmianę Regulaminu konkursu w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru oraz wskazanej powyżej zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu;
 • Zmianę załącznika nr 1 pn. Procedura konkursu (EFS) w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;
 • Zmianę załącznika nr 10 pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, który został rozszerzony o załączniki tj.: Listę miast średnich oraz Listę miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W związku z powyższym IP RPO WO 2014-2020 postanowiła zmienić termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz wprowadzić zmiany do Regulaminu konkursu dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom przygotowania prawidłowego wniosku o dofinansowanie projektu.

Wprowadzone zmiany obowiązywać będą z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.


[13.06.2018 r.]

W dniach 01 czerwca – 08 czerwca 2018 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


WYNIKI NABORU

[23.07.2018 r.]

23 lipca 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 7 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej https://pw.opolskie.pl/) w terminie 01.06-08.06.2018r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów, Zarząd Województwa Opolskiego upoważnia niniejszym Regulaminem Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru zostanie ogłoszony w komunikacje zamieszczonym na stronie internetowej:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.

[1] Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej  w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

Bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a) usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i/lub doradztwo w ww. zakresie udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej

b) przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania wsparcia[3];

c) wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym[4] w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres do 6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

[3] Dzień ten rozumiany jest jako dzień podpisania umowy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

[4] Doradztwo o charakterze specjalistycznym nie obejmuje takich form wsparcia jak: mentoring, tutoring, coaching itp.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w

finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%, a w przypadku części budżetu projektu dot. środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 100%

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%[5]

[5] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej wynosi łącznie:

 • 25 970 060,26 PLN, w tym:
  • 22 381 494,78 PLN pochodzące z EFS,
  • 3 588 565,48 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...)
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2018-04-20