Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-11-28
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej (w zakresie profilaktyki raka piersi), Osi VII Konkurencyjny rynek pracy,  w ramach RPO WO 2014-2020.

WYNIKI NABORU

[04.05.2018 r.]

30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór III. W wyniku przeprowadzonej oceny dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór III.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór III.

[04.05.2018 r.]

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie profilaktyki raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór III. W związku z powyższym zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu,  pn. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4508/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, w zakresie profilaktyki raka piersi, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór III wraz z ogłoszeniem o konkursie znajduje się tutaj

[30.04.2018 r.]

23 kwietnia 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do procedury negocjacyjnej został skierowany 1 projekt. Dofinansowanie projektu przekazanego do etapu negocjacji wynosiło 1 924 263,00 PLN z czego EFS: 1 721 709.00 PLN i BP: 202 554,00 PLN. Alokacja w ramach konkursu wynosi 4 356 174,00 PLN w tym środki EFS: 3 897 630,00 PLN oraz BP: 458 544,00 PLN.

Projekt oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[13.03.2018 r.]

8 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dokonaliśmy oceny merytorycznej 1 projektu który został przekazany do IV etapu konkursu tj. negocjacji. Dofinansowanie projektu wynosi 1 924 263 PLN z czego EFS: 1 721 709 PLN natomiast BP: 202 554 PLN. Alokacja w ramach konkursu wynosi 4 356 174 PLN w tym EFS: 3 897 630 PLN i BP: 458 544,00 PLN.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[15.01.2018 r.]

12 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W konkursie złożono 1 wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria formalne tj. zakwalifikowanego do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 [12.12.2017 r.]

W dniach 21 – 28 listopada 2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętego wniosku o dofinansowanie projektu stanowi 1 721 709,00 PLN (alokacja w ramach konkursu wynosi 3 897 630,00 PLN).

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, został przekazany do oceny formalnej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2) Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie

- elektronicznej oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 21-28.11.2017 r.

 Natomiast wersję papierową wniosku, należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (publiczne i prywatne),

- organizacje pozarządowe,

- podmioty ekonomii społecznej,

- pozostałe podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020 w zakresie:

- Profilaktyki raka piersi, w tym:

1) działania informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi, w tym edukacja prozdrowotna o charakterze regionalnym i/lub lokalnym polegająca na zachęcaniu do skorzystania z badań.

Uwaga! Działania te nie mogą stanowić jedynych działań w projekcie, są możliwe do realizacji tylko i wyłącznie w połączeniu z działaniami mającymi na celu poprawę dostępu do usług zdrowotnych, w tym:

- zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem oraz

- opieka nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy w zakresie RPO WO 2014-2020 wynosi:

- 4 356 174,00 PLN, w tym:

- 3 897 630,00 PLN środki EFS,

- 458 544,00 PLN środki Budżetu Państwa

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu

Załączniki:

1. Procedura konkursowa (EFS).

2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach RPO WO 2014-2020.

6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:

- Umowa [wersja aktualna]

Umowa [wersja archiwalna]

- Umowa ryczałt

- Decyzja

- Decyzja ryczałt

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka piersi.

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. Zarządzenie nr 67/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

10. Wykaz terenów z województwa opolskiego o szczególnie niskiej zgłaszalności na badania w zakresie profilaktyki raka piersi, wskazanych jako „białe plamy” przez Centralny Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 21.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznegoz dnia 12 lipca 2016 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 5
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, z dnia 8 grudnia 2016 r.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 lipca 2017 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z dnia 08 maja 2015 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 18 maja 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z dnia 3 marca 2015 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 28 maja 2015 r.
 10. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 styczeń 2017 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Listy sprawdzające do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytanie na stronie: www.rpo.opolskie.pl

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-10-20