Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-06-23
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach RPO WO 2014-2020.


WYNIKI NABORU

[13.09.2017 r.]

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I. W wyniku oceny dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów  i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I.

 

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym      w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I.


[13.09.2017 r.]

8 września 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I.

Ocenie podlegał 1 projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu.

 

Lista projektów do działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcia konkursu.


[18.08.2017 r.]

18 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszedł 1 projekt, który zostały przekazany do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria formalne tj. zakwalifikowanego do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[8.08.2017 r.]

W dniach 16 – 23 czerwca 2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Weryfikację wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie projektu zakończyliśmy 3 sierpnia 2017 r. W jej wyniku wniosek ten przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego wymogi formalne, tj. zakwalifikowanego do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora.


KOMUNIKAT

Komunikat o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

 

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora,  w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 28.02.2017 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie:

zmiany terminu naboru z 08–15.05.2017 r. na 16- 23.06.2017 r.

Decyzja IZ RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 o przedmiotowej tematyce, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 7.5 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W trakcie konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami pojawiają się liczne kwestie problemowe i zapytania, dlatego też IZ RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i zmienić termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom lepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Data obowiązywania od 04.05.2017 r.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkcie Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej;

- papierowej.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór operatora dla realizacji typu projektu określonego dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników[1]

UWAGA!

W ramach niniejszego konkursu nastąpi wybór jednego beneficjenta pełniącego funkcję operatora.

Beneficjent zobligowany jest do objęcia wsparciem całego terytorium województwa opolskiego.

[1] Przez usługi rozwojowe rozumiane są usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mające na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub pozwalające na ich rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy wynosi łącznie:

- 26 000 000,00 PLN (środki EFS).

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

W związku z wyborem jednego beneficjenta, maksymalne dofinansowanie projektu jest równe powyższej kwocie.

Potencjalny wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku na całkowitą wartość alokacji.

Beneficjent zobowiązany jest do proporcjonalnego podziału dostępnej alokacji na poszczególne lata realizacji projektu tj.:

- 1 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 6 500 000,00 PLN

- 2 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 6 500 000,00 PLN

- 3 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 6 500 000,00 PLN

- 4 rok realizacji projektu - 25% wartości alokacji tj. 6 500 000,00 PLN

Za zgodą IZ, w szczególnie uzasadnionej sytuacji dopuszcza się przesunięcie środków między poszczególnymi latami w trakcie realizacji projektu.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu zostanie podpisana, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

REGULAMIN KONKURSU - WERSJA AKTUALNA


REGULAMIN KONKURSU (wersja archiwalna)

Załączniki:

  1. Etapy konkursu (EFS) WERSJA AKTUALNA

Etapy konkursu (EFS) (wersja archiwalna)

2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników - wybór operatora w ramach RPO WO 2014-2020.

6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (WERSJE AKTUALNE):

a) Wzór umowy

b) Wzór decyzji

6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (WERSJE ARCHIWALNE):

a) Wzór umowy

b) Wzór decyzji

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw.

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA W RAMACH RPO WO 2014-2020. Koncepcja realizacji PSF wdrażanego w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 16.

2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 3.

4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

8. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.

3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2 i 3 dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytanie na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?page_id=274

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212-213

- Bezpośrednio w siedzibie IOK poprzez:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-02-28