Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-04-10

11 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5638/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 4583/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole), zmienionej uchwałą nr 5276/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. zatwierdził Listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


9 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5276/2018 zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole)  RPO WO 2014-2020.

Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną (w ramach procedury odwoławczej) i znajduje się na ww. liście, nie został wybrany do dofinansowania z powodu braku środków.

Lista ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny merytorycznej projektu (w ramach procedury odwoławczej) w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020 (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)


14 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014 – 2020.

Lista projektów ocenionych podczas oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej


31 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4583/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole), zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020. Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i znajdują się na ww. liście zostały wybrane do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020


17 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

4 projekty spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania) i zostały przekazane do następnego etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia konkursu


5 września 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014-2020.

6 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


W terminie od 03.04.2017 r. do 10.04.2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Opole) RPO WO 2014 – 2020.

Informujemy, iż 18 lipca 2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, tj. oceny formalnej


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych został wyznaczony na 18 lipca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie I etapu konkursu tj. naboru, w zakresie weryfikacji wymogów formalnych nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

dla Gminy Opole

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1];
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 roku.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020 tj.:

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

 1. odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne. Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji;
 2. przebudowa, remont i adaptacja[1] zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie  życia mieszkańców;
 3. tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowanie działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników);
 4. realizacja działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym[2] oraz wspierania dostępu do usług;
 5. inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków/pomieszczeń w celu adaptacji[3] ich do świadczenia usług w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i osobami z niepełnosprawnościami;
 6. przebudowa, rozbudowa i adaptacja[4] obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych lub treningowych polegająca jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych[5].

[1] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[2] Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[4] J. w.

[5] Dotyczy zachowania demarkacji pomiędzy PI 9a oraz 9b. Zgodnie z zapisami UP w odniesieniu do wspierania rozwoju mieszkań chronionych, wspomaganych i treningowych, w ramach PI 9a możliwa jest interwencja EFRR wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych (co nie jest możliwe w ramach PI 9b oraz CT4).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%,
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1208),
 • W ramach pomocy de minimis  - 70%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  RPO WO 2014-2020 dla Gminy Opole wynosi 22 781 732,96 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 954 835,60 PLN pochodzące ze środków Budżetu Państwa, co ogółem wynosi 26 736 568,56 PLN.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFRR)
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Poradnik Ministerstwa Środowiska dotyczący przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe
 11. Dokument Ministerstwa Środowiska - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 16. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 17. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 18. Rozporządzenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1208)
 19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488).

  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:  

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych:

  a) dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.;

  b) dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.

 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. Ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK  udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202

Faksu: 77 44 04 721

lub bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-02-02