Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2016-10-10

16 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5792/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 5278/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r., zmieniającej uchwałę 4127/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2017 r., zmieniającej uchwałę nr 3901/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 - aktualizacja 


9 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5278/2018 zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  RPO WO 2014-2020.

Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną (w ramach procedury odwoławczej) i znajdują się na ww. liście, nie zostały wybrane do dofinansowania z powodu braku środków.

Lista ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny merytorycznej projektów (w ramach procedury odwoławczej) w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)


31 stycznia 2018 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym, ocenianych w ramach procedury odwoławczej do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 11 projektów, spełniających kryteria wyboru projektów i uzyskujących wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego poddziałania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej w ramach procedury odwoławczej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu, tj. etapu IV rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ – PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze odwoławczej złożonych w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny merytorycznej (procedura odwoławcza) został wyznaczony na 31 stycznia 2018 r. 


Komunikat o wycofaniu wniosku

31 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wycofaniu wniosku nr RPOP.05.03.01-16-0047/16 pn. Życie w twierdzy - zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Nysie i remont Wieży Ziębickiej w Nysie, złożonego przez gminę  z listy rankingowej projektów ocenionych w ramach naboru wniosków nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16 dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Lista projektów w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3901/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. W wyniku podjętej uchwały spośród 35 projektów spełniających kryteria wyboru projektów, 13 zostało wybranych do dofinansowania.

Lista projektów w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020


2 czerwca Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 35 projektów, spełniających kryteria wyboru projektów i uzyskujących wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego poddziałania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu, tj. etapu IV rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 maja 2017 r. Uchwałą nr 3851/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 do dnia 2 czerwca 2017 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty na miesiąc czerwiec 2017 r.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie, wymagana była zmiana regulaminu konkursu, przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3851/2017 w dniu 29 maja 2017 r.


WYDŁUŻENIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 do dnia 26 maja 2017 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej nie wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty na miesiąc maj 2017 r.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.

 

Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 27 marca 2017 r. Uchwałą nr 3528/2017 dokonał zmiany zapisów regulaminu konkursu ogłoszonego dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 do dnia 28 kwietnia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej wpłynie na planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który został przesunięty na miesiąc maj 2017 r.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie, wymagana była zmiana regulaminu konkursu, przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 3528/2017 w dniu 27 marca 2017 r.10 lutego 2017 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

44 projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY FORMALNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminu zakończenia II etapu, tj. oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 do dnia 10.02.2017 r. Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu, tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach przedmiotowego naboru.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


W dniach 3-10.10.2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 47 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Informujemy, że dnia 10.01.2017 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. W jej wyniku 44 wnioski zostały zakwalifikowane do dalszej oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH I OCENY FORMALNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2017 r. zatwierdził wydłużenie terminów zakończenia I etapu, tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych do dnia 13.01.2017 r. oraz II etapu, tj. oceny formalnej do dnia 3.02.2017 r., wniosków złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020. Jednocześnie informujemy że przedłużenie I etapu, tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych oraz II etapu, tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach przedmiotowego naboru.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.


WYDŁUŻENIE TERMINU WERYFIKACJI WYMOGÓW FORMALNYCH

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2016 r. zatwierdził wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 do dnia 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie informujemy że przedłużenie I etapu, tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych nie wpłynie na pierwotny termin na dokonanie oceny merytorycznej wniosków w ramach przedmiotowego naboru.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana regulaminu konkursu.

 
Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu ogłoszonego dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Konkurs nr RPOP.05.03.01-IZ.00-16-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-7

45-082 OPOLE

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja_przygotowania_wersji_elektronicznej_i_papierowej_wniosku

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. Przebudowa[1], remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury, służące podwyższeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa wynikających z aktualnych przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 2. Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jedynie jako element uzupełniający projektu.
 4. Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia.
 5. Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych.
 6. Działania edukacyjne, informacyjne jako integralny element projektu.
 7. Działania dotyczące wykorzystania, rozwoju aplikacji i usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką jako integralny element projektu.
 

[1] Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409).

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

100% - w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1364).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla pierwszego naboru do poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura wynosi 42 400 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 5.3.1 (wersja nr 4)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (wersja nr 1)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu (wersja 3)

ZAŁĄCZNIKI:

1. Etapu konkursu

2. Instrukcja wypełniania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie

3. Wzór wniosku o dofinansowanie

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla pozostałych wnioskodawców

6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców

7. Wzór umowy

8. Kryteria wyboru projektów

9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

INNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W NABORZE:  
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 13).
 3. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020.
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1364).
 16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 z późn. zm.).
DOKUMENTY POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r. 
 4. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
 

Archiwum:

Regulamin konkursu 5.3.1 (wersja nr 1)

Regulamin konkursu 5.3.1 (wersja nr 2)

Regulamin konkursu 5.3.1 (wersja nr 3)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z (t.j.Dz.U z 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Telefonu: +48 77 44 04 720 -722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2016-08-05