W związku z zakończeniem prac nad Kryteriami wyboru projektów w ramach poddziałania 9.1.3. Wsparcie edukacji przedszkolnej, które znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 6] przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1461/2015  7 grudnia 2015 r. przedstawiamy Raport z przeprowadzonych w dniach od 26 stycznia do 9 lutego 2015 r. konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS w zakresie poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów EFS – Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej