Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-11-23

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza nabór pozakonkursowy na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej.


WYNIKI NABORU

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Wybór do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu zidentyfikowanego Samorządu Województwa Opolskiego / Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, pn. „ Wspieramy najlepszych ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Informujemy, iż 8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, podjął uchwałę nr 1791/2016 w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu zidentyfikowanego pn. „ Wspieramy najlepszych ” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej.


 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 
  • w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl)
oraz
  • w formie papierowej.
Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  pozakonkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, która stanowi załącznik nr 3 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.1.5 Program pomocy stypendialnej RPO WO 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się wyłącznie Samorząd Województwa Opolskiego / Departament Edukacji i Rynku Pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na realizację indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków lub słuchaczy potrzebujących wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów:
  • przyrodniczych,
  • informatycznych,
  • języków obcych,
  • matematyki,
  • przedsiębiorczości
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i placówek systemu oświaty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego projekt będzie dofinansowany w 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.1.5 Program pomocy stypendialnej RPO WO 2014-2020, wynosi 1 908 896,47 PLN, w tym dofinansowanie z UE 1 707 960,00 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: Punkt Informacyjny o EFS ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020; Wydział Wyboru i Realizacji Projektów PO KL i RPO, Zespół ds. Edukacjitel. 77 44 17 454 lub 77 44 17 474.

Linki

www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO  2014-2020 www.rpo.opolskie.pl www.pw.opolskie.pl

Zamieszczono w dniu: