Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-11-26
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU  Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 29 marca 2016r.


 

W dniach 19 listopada - 26 listopada 2015 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z EFS w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020. 28.01.2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 3 wnioski o dofinansowanie projektów przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.


Pismo ws. sposobu wyliczania wkładu własnego w ramach Działania 8.3

Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
  Lista projektów, wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOP.08.03.00-IP.02-16-001/15

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,

Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony     w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl)

b) w formie papierowej.

Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  konkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

a)    wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące:

I. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.,

II. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na:

I. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,

II. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących, przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,

III. przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem utworzenia nowego/nowych miejsc pracy,

c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego obejmujące wsparcie finansowe połączone z działaniami, o których mowa w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług.

2) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie:

a) usług animacji lokalnej,

b)    usług rozwoju ekonomii społecznej

c)    usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

3)    Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

4)    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym poziom dofinansowania UE - maksymalnie 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi: 13 373 284,36 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 11 965 570,00 zł.

Kwota środków odwoławczych przeznaczonych na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi 1 337 331,40 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej  1 196 557,00 zł.

Niezbędne dokumenty

 

Ponadto w ramach działania 8.3 obowiązują:


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie Wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole,

pokój nr 14,

tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599

e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl,

strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020;

Linki

www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

www.pw.opolskie.pl

Zamieszczono w dniu: 2015-10-19