Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-12-02

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 9 października 2015 r. nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego.


KOMUNIKAT

24 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2308/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

21 czerwca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego  RPO WO 2014-2020. 23 projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach danego typu projektów). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego po ocenie meryt.zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV-rozstrzygnięcie konkursu


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 09.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena merytoryczna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 21 czerwca 2016r.


WYNIKI NABORU

W dniach 10 listopada -02 grudnia 2015 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 76 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. 21.01.2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 70 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 09.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 20 kwietnia 2016r.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1  Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 09.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 21 marca 2016r.


Komunikat o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 09.10.2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. poddziałania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 02.12.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 10.11.2015 r. – 18.11.2015 r. na 10.11.2015 r. – 02.12.2015 r. Decyzja IP RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W związku z licznymi pytaniami ze strony Wnioskodawców IP RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Wnioskodawców i wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom lepszego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, z datą obowiązywania od dnia 09.11.2015 r.


Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY) – w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020.

W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych, proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania:

Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników), zaleca się, aby:

- w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu „Nazwa wskaźnika” wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt 5.1,

- w pkt 5.1 Zakres rzeczowy w danym zadaniu w polu „Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania” obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach procedury odwoławczej dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/15)


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

23 grudnia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. 7 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Spośród 7 pozytywnie ocenionych projektów 2 zostały wycofane przez Wnioskodawcę na etapie negocjacji, zatem do dofinansowania zakwalifikowano 5 projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


WYNIKI NABORU

29 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3127/2016 w sprawie zmiany uchwały nr 2307/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w procedurze odwoławczej w ramach I naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/15)


Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (12.05.2017 r.)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl)

b)    w formie papierowej.

Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  konkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1)    Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej . Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Kształcenie kompetencji kluczowych (technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw  i umiejętności .

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi technologie informacyjno-komunikacyjne zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi technologie informacyjno-komunikacyjne do nauczania przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

4) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty .

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (SZOOP RPO WO) projekty będą dofinansowane w 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego wynosi 17 515 455,50 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) 15 671 720,00 zł.

Kwota środków odwoławczych przeznaczonych na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego wynosi 1 751 547,66 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej  1 567 172,00 zł.

Niezbędne dokumenty
 

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję w sprawie zmiany Uchwały nr 1216/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO na lata 2014-2020 (dla Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020 stosowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu)

Dodatkowe załączniki

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599 e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020;

Linki

http://pokl.opole.pl/1/strona-glowna.html - zakładka RPO WO 2014-2020

Zamieszczono w dniu: