Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-10-26
 

WYNIKI NABORU


8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1684/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną wszystkie projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienia otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu


25 stycznia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej


31 grudnia 2015 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020. Wszystkie 3 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


23 i 26 października 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otocznia bizesu RPO WO 2014-2020. Informujemy, iż 4 grudnia 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie 3 wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO mający swoją siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Ul. Ostrówek 5-7

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:
 • elektronicznej
 • papierowej
Załącznik nr 2 Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)   W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
Wparcie uzyskać mogą wnioskodawcy, których prawna siedziba znajduje się na terenie województwa opolskiego*

*na specjalnych warunkach określonych w Regulaminie konkursu

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw – dalsza profesjonalizacja usług IOB.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85%,
 • W przypadku projektów objętych pomocą de minimis – 70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi ogółem 6 360 750,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFRR)
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 5. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
 7. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 10. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020
 11. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020
 12. Oświadczenie wnioskodawcy

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFRR (wersja nr 4).
 2. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 2)
 3. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 8. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

Lista sprawdzająca do autokorekty w zakresie stosowania PZP  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z późn. zm.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
 • Zakładki Często zadawane pytania na stronie  rpo.opolskie.pl
 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: 77 44 04 721
 • Telefonu: 77 44 04 720-722
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2015-09-18