Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2024-03-28

Komunikat o zmianie terminu oceny formalnej

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 w dniu 15 maja 2024 r. Uchwałą nr 64/2024 dokonał wydłużenia terminu przeprowadzenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach naborów nr: FEOP.02.01-IZ.00-006/24, FEOP.02.01-IZ.00- 007/24, FEOP.02.01-IZ.00-009/24, FEOP.02.01-IZ.00-010/24 w ramach Priorytetu FEO 2021-2027 02 - Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim, dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim.

Termin przeprowadzenia oceny formalnej uległ wydłużeniu do 30 sierpnia 2024 r.


28 marca 2024 r. zakończyliśmy nabory: FEOP.02.01-IZ.00-006/24, FEOP.02.01-IZ.00-007/24, FEOP.02.01-IZ.00-008/24, FEOP.02.01-IZ.00-009/24, FEOP.02.01-IZ.00-010/24 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło łącznie 33 wnioski o dofinansowanie projektu, które zostały przekazane do oceny formalnej.

Lista projektów złożonych w ramach naborów FEOP.02.01-IZ.00-006/24, FEOP.02.01-IZ.00-007/24, FEOP.02.01-IZ.00-008/24, FEOP.02.01-IZ.00-009/24, FEOP.02.01-IZ.00-010/24 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach alokacji EFRR: 66 100 000 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 79 815 530,60 PLN

FEOP.02.01-IZ.00-006/24 dla Subregionu Aglomeracja Opolska

Kwota alokacji: 14 000 000,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków:  34 461 799,02 PLN

FEOP.02.01-IZ.00-007/24 dla Subregionu Brzeskiego

Kwota alokacji: 800 000,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków:  5 850 086,63 PLN

FEOP.02.01-IZ.00-008/24 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Kwota alokacji: 7 500 000,00 PLN

Nie złożono wniosków.

FEOP.02.01-IZ.00-009/24 dla Subregionu Południowego

Kwota alokacji: 21 000 000,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 23 911 287,99 PLN

FEOP.02.01-IZ.00-010/24 dla Subregionu Północnego

Kwota alokacji: 17 800 000,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 15 592 356,96 PLN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku). Pismo przewodnie nie jest wymagane na etapie składania pierwotnej wersji wniosku.

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta ogólny:

 1. Administracja Publiczna
 2. Partnerstwa
 3. Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 3. Partnerstwa Publiczno-Prywatne

W przypadku realizacji projektu w formule PPP uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest podmiot publiczny.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektu określone dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim  FEO 2021 - 2027:

 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będące w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłownicze
 • z programu nie będą wspierane budynki należące do skarbu państwa oraz budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021 - 2027:

wynosi: 66 100 000 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

Aglomeracja Opolska: 14 000 000 PLN

Subregion Brzeski: 5 800 000 PLN

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 7 500 000 PLN

Subregion Południowy: 21 000 000 PLN

Subregion Północny: 17 800 000 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane/podjęte z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Załączniki:

 1. Procedura oceny projektów
 2. Instrukcja obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
 5. Wzory załączników
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027
 10. Wskaźnik dochodów podatkowych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
 4. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 7. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
 8. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 9. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
 10. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 11. Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 z 5 marca 2023 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
 13. Podział subregionalny w województwie opolskim – mapa.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,

Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

E-maila: pife.opole@opolskie.pl

Telefonu: 77/44-04-720, 77/44-04-721, 77/44-04-722

Linki

Zamieszczono w dniu: 2024-02-13