Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-07-10
26.10.2023 Lista ocenionych projektów 23 października 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10756/2023 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu Lista ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
26.10.2023 Zakończenie oceny merytorycznej 17 października 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku. Został on oceniony pozytywnie i przekazany do rozstrzygnięcia. W załączeniu Lista projektów ocenionych pozytywnie
13.09.2023 Zakończenie oceny formalnej 28 sierpnia 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Został on zakwalifikowany do dalszego etapu oceny. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
13.07.2023 Lista złożonych wniosków 10 lipca br. zakończyliśmy nabór projektów w ramach działania. Przyjęliśmy jeden wniosek o dofinansowanie. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027- Zarząd Województwa Opolskiego: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023

Miejsce składania wniosków

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IP elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl Generator przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionych zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu. Załączniki należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: Jednostki Samorządu Terytorialnego Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Opolskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie współpracy gospodarczej MŚP w wymiarze krajowym i międzynarodowym.
 2. Promocja gospodarcza MŚP, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych m.in. misjach/targach

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.6 Promocja MŚP, w tym wsparcie internacjonalizacji oraz promocji eksportu w postępowaniu niekonkurencyjnym wynosi 8 000 000 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W postępowaniu niekonkurencyjnym nie przewiduje się możliwości wniesienia protestu (nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 16 ustawy wdrożeniowej). Wniesienie skargi/wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich: Wnioskodawcy mają możliwość wniesienia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę/wniosek do RPO można zgłosić pisemnie pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa Lub drogą elektroniczną na adres:
 1. BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 2. ePUAP ( Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP )
Lub osobiście w czterech biurach RPO w: Warszawa; Katowice; Gdańsk; Wrocław.   Wniesienie skargi do sądu administracyjnego: W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie z wymogami art.  53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Jak wskazuje przepis art. 54 ww. ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Wymogi formalne skargi są następujące: Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;   Skarga administracyjna wg przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: Wnioskodawca/beneficjent ma prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych, na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.). Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania niekonkurencyjnego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IP można składać za pomocą:
 • e – maila: info@ocrg.opolskie.pl,
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669,
 • Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Dział Informacji i Promocji, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Linki

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca i/lub partner powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania programu FEO 2021-2027
 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 2. SZOP-FEO-2021-2027-wersja-nr-3
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (projekt).
 7. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
 9. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 10. Link do generatora
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2030
 12. Regulamin KOP EFRR FEO 2021-2027
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta FE na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji
 14. Księga Tożsamości Wizualnej marki FE 2021-2027
Nieznajomość powyższych dokumentów może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, nieprawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) i inne konsekwencje skutkujące obniżeniem liczby przyznanych punktów lub uzyskaniem oceny negatywnej.

Zamieszczono w dniu: 2023-06-29