Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-03-31
12.07.2023 Lista ocenionych projektów 10 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 9999/2023 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu Lista ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
04.07.2023 Zakończenie oceny merytorycznej 3 lipca 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku. Został on oceniony pozytywnie i przekazany do rozstrzygnięcia. W załączeniu Lista projektów ocenionych pozytywnie
04.07.2023 Zmiana Regulaminu wyboru projektów Dnia 27 czerwca 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 9871/2023 nastąpiła zmiana Regulaminu wyboru projektów w postaci dodania Załącznika nr 10 - wzoru decyzji o dofinansowaniu projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia ww. Uchwały o czym dodatkowo poinformowany indywidualnie zostanie Wnioskodawca. W załączeniu Zmieniony Regulamin – wersja nr 2 wraz z wykazem zmian
Zakończenie oceny formalnej 18 maja 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Został on zakwalifikowany do dalszego etapu oceny. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
06.04.2023 r. Lista złożonych wniosków 31 marca br. zakończyliśmy nabór projektów w ramach działania. Przyjęliśmy jeden wniosek o dofinansowanie. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027- Zarząd Województwa Opolskiego: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023

Miejsce składania wniosków

 

Miejscem składania wniosków jest system teleinformatyczny, w którym należy złożyć wniosek oraz dostęp do formularza wniosku.

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IP elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl Generator przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionych zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu. Załączniki należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta:

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: Jednostki Samorządu Terytorialnego. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosków jest Województwo Opolskie. Grupą docelową w ramach projektu stanowią:
 • MŚP,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy przedsięwzięć
 1. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki).
 2. Inwestycje w MŚP zwiększających skalę ich działalności oaz wzrost zasięgu ofert – wyłącznie dla MŚP z terenu Subregionu Południowego (powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki).
 3. Udzielanie voucherów dla MŚP na profesjonalne usługi świadczone przez akredytowane IOB.
 4. Rozwijanie kompetencji IOB w celu uzyskania akredytacji i świadczenie profesjonalnych usług.
Stworzenie sieci podmiotów oferujących wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz rozpoczynających działalność.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.7 Opolskie Konkurencyjne w postępowaniu niekonkurencyjnym wynosi 9 000 000 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku projektów niekonkurencyjnych, z uwagi na zastosowanie trybu określonego w art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej, zapis art. 63 oraz art. 64 ust. 1 i 2 dotyczący środków odwoławczych nie ma zastosowania. Brak możliwości wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania niekonkurencyjnego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IP można składać za pomocą:
 • e – maila: info@ocrg.opolskie.pl,
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669,
 • Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Dział Informacji i Promocji, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Linki

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca i/lub partner powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania programu FEO 2021-2027
 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (projekt).
 7. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
 9. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 10. Link do generatora
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2030
 12. Regulamin KOP EFRR FEO 2021-2027
Nieznajomość powyższych dokumentów może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, nieprawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) i inne konsekwencje skutkujące obniżeniem liczby przyznanych punktów lub uzyskaniem oceny negatywnej.

Zamieszczono w dniu: 2023-03-22