Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-05-11
28.09.2023 Lista ocenionych projektów 25 września 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10496/2023 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu Lista ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
25.09.2023 Zakończenie oceny merytorycznej 18 września 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 9 projektów zostało skierowanych do rozstrzygnięcia, natomiast 1 projekt otrzymał ocenę negatywną z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych. W załączeniu Lista ocenionych projektów
25.09.2023 Zmiana Regulaminu wyboru projektów Dnia 18 września 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 10459/2023 nastąpiła zmiana Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowy wykaz zmian wraz z uzasadnieniem dostępny jest poniżej. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia ww. Uchwały, o czym dodatkowo poinformowany indywidualnie zostanie każdy Wnioskodawca. W załączeniu Zmieniony Regulamin – wersja nr 4 wraz z Wykazem zmian
04.07.2023 Zmiana Regulaminu wyboru projektów Dnia 3 lipca 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 9931/2023 nastąpiła zmiana Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowy wykaz zmian wraz z uzasadnieniem dostępny jest poniżej. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia ww. Uchwały o czym dodatkowo poinformowany indywidualnie zostanie każdy Wnioskodawca. W załączeniu Zmieniony Regulamin wyboru projektu - wersja nr 3 wraz z wykazem zmian
04.07.2023 Zakończenie oceny formalnej 30 czerwca 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 10 projektów zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu oceny, natomiast 1 projekt otrzymał ocenę negatywną z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. W załączeniu Lista ocenionych projektów - ocena formalna
11 maja br. zakończyliśmy nabór projektów w ramach działania. Przyjęliśmy jedenaście wniosków o dofinansowanie. Lista wniosków złożonych w ramach naboru
W związku z koniecznością zapoznania się Wnioskodawców z nowym sposobem aplikowania, a tym samym licznymi pytaniami dotyczącymi nowego sposobu składania i podpisywania wniosków oraz załączników, a także funkcjonowania i użytkowania nowego systemu generowania wniosków o dofinansowanie 17 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 9316/2023,  która przedłuża termin naboru wniosków dla przedmiotowego działania. Nowy, wydłużony termin naboru to: 12 kwietnia – 11 maja 2023 r. Jednocześnie zmianie ulega termin przeprowadzenia oceny projektów z września 2023 r. na październik 2023 r. Poniżej dostępne są:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027- Zarząd Województwa Opolskiego: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie 12-21 kwietnia 2023 r. 12 kwietnia – 11 maja 2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023

Miejsce składania wniosków

System teleinformatyczny, w którym należy złożyć wniosek oraz sposób dostępu do formularza wniosku IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

System teleinformatyczny, w którym należy złożyć wniosek oraz sposób dostępu do formularza wniosku IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027. Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IP elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: Generator przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionych zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu. Załączniki należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku). W przypadku awarii systemu LSI 2021-2027 podczas naboru/oceny wniosków/złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektu, ZWO upoważnia Dyrektora OCRG do podjęcia decyzji o wydłużeniu czasu naboru/oceny wniosków/złożenia korekty wniosku o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej  IP FEO 2021-2027, FEO 2021-2027 oraz na portalu Funduszy Europejskich i/lub Wnioskodawca zostanie o tym fakcie poinformowany indywidualnie. Inne okoliczności, które mogą wpływać na datę zakończenia naboru:
 • zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania,
 • inna niż przewidywana pierwotnie liczba składanych wniosków,
 • zmiana regulaminu wyboru projektów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach postępowania konkurencyjnego mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).
Wnioskodawca powinen prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy przedsięwzięć

 1. Infrastruktura B+R w MŚP.
 2. Prace B+R w MŚP.
Każdy z powyższych typów przedsięwzięć może być uzupełniony o podnoszenie kompetencji pracowników MŚP. W ramach niniejszego naboru brak możliwości finansowania elementu wdrożeniowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: W zależności od rodzaju pomocy publicznej, którą objęty jest projekt:
 • Projekty/koszty dotyczące infrastruktury badawczej objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę badawczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. Dz.U. 2022 poz. 2498 z późn. zm.):
  1. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 50 %;
  2. Średnie przedsiębiorstwa: 50 %.
 • Projekty/koszty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2573):
  1. Koszty dotyczące badań przemysłowych:
− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 60 %;
 1. Koszty dotyczące prac rozwojowych:
− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 35 %. Maksymalna intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe i prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do poziomu 80% jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków zgodnie z art. 25 pkt. 6.b) Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu:
 1. projekt zakłada efektywną współpracę:
  1. między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
  2. między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 2. wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.
W związku z powyższym, przy zastosowaniu wyżej opisanych dodatkowych 15 punktów procentowych, intensywność pomocy w odniesieniu do kosztów badań przemysłowych i prac rozwojowych nie może przekroczyć: Koszty dotyczące badań przemysłowych: − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 75 %. Koszty dotyczące prac rozwojowych: − Mikro i małe przedsiębiorstwa: 60 %; − Średnie przedsiębiorstwa: 50 %. Wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane, gdy zostaną:
 • zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych lub technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, lub
 • opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (zawartych w wykazie czasopism opublikowanym przez MEiN, aktualnym na dzień przyjęcia artykułu do druku), lub
 • opublikowane w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lubw całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
Przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania a także kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą. Rozpowszechnianie wyników prac B+R w gospodarce regionalnej musi nastąpić w okresie trwałości projektu. W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 2062 z późn. zm.): 70 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP w postępowaniu konkurencyjnym wynosi 20 000 000 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o dofinansowanie, wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 56 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej, wybieranego w sposób konkurencyjny, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 56 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027. Protest jest wnoszony za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 44 ust. 1, tj. OCRG, w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest od negatywnej oceny formalnej/merytorycznej projektu oraz od niewybrania projektu do dofinansowania w trybie konkurencyjnym w ramach FEO 2021-2027 należy złożyć do IZ FEO 2021-2027 za pośrednictwem OCRG na adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla postępowania konkurencyjnego została opisana szczegółowo w Rozdziale 16 tzw. ustawy  wdrożeniowej, tj. ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079).

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania konkurencyjnego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do Zapytania do IP można składać za pomocą:
 • e – maila: info@ocrg.opolskie.pl
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669
 • Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Informacji i Promocji, Krakowska 38, 45-075 Opole.
Natomiast w zakładce „często zadawane pytanie” na stronie internetowej programu FEO 2021-2027 zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych postępowań konkurencyjnych.

Linki

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca i/lub partner powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania programu FEO 2021-2027
 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (projekt).
 7. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
 9. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 10. Link do generatora
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2030
 12. Regulamin KOP EFRR FEO 2021-2027
  Nieznajomość powyższych dokumentów może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, nieprawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) i inne konsekwencje skutkujące obniżeniem liczby przyznanych punktów lub uzyskaniem oceny negatywnej.

Zamieszczono w dniu: 10-03-2023