Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-10-12
 

WYNIKI NABORU


25 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 2051/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem projektów przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów do przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów do przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych RPO WO 2014-2020


15 kwietnia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dwa projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Poniżej prezentujemy listę ww. projektów.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej projektów przywróconych do oceny w wyniku procedury odwoławczej


 

29 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1763/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną wszystkie projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020


25 lutego 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej


29 stycznia 2016 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020. 6 projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


 

W dniach 21 września – 12 października 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 18 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020. 17 grudnia 2015 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Wszystkie 18 wniosków przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 21.08.2015 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 29 stycznia 2016 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO mający swoją siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Ul. Piastowska 14 45-082 Opole jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

(Decyzją IZ RPO WO nabór na typy działań związanych z obszarem zdrowia i usług społecznych dotyczących opieki nad osobami zależnymi uruchomiony zostanie w późniejszym terminie. Pierwszy konkurs w ramach działania 8.1 dotyczy jedynie działań związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej).


Komunikat

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 21.08.2015 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia weryfikacji wymogów formalnych złożonych wniosków.

W związku z powyższym, weryfikacja wymogów formalnych zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia weryfikacja został wyznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r.


Komunikat

o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 21.08.2015 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 12.10.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 21.09.2015 r. – 28.09.2015 r. na 21.09.2015 r. – 12.10.2015 r. Decyzja IZ RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach działania 8.1 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W związku z częstymi zapytaniami ze strony Wnioskodawców IZ RPO WO 2014-2020 prowadzi szkolenia oraz konsultacje w ramach ww. działania. W trakcie tych spotkań pojawiają się liczne problemowe zapytania, dlatego też IZ RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Wnioskodawców i wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom lepszego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, z datą obowiązywania od dnia 28.09.2015 r.

 


Szanowni Państwo,

W dniach 14-18.09.2015r. prowadzone będą konsultacje dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)

Konsultacje dotyczyć będą jedynie aspektów technicznych proponowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie, nie zaś treści merytorycznych poszczególnych części opisowych wniosków.

Konsultacje przeprowadzać będą pracownicy Referatu Przyjmowania Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Spotkania będą się odbywać po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu godziny pod numerem telefonu 0-77 54-16-213 lub 0-77 54-16-212.

Miejsce konsultacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Ul. Ostrówek 5-7

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wypełniony w generatorze wniosków- znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl  formularz wniosku, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków). Natomiast wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 na jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

- Listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

- Przesyłką kurierską,

- Osobiście,

- Przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony podpisem i datą).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 poz. 332).

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy przedsięwzięć w zakresie*:

Wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez:

a) usługi wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, w tym w szczególności:

i. asystentura rodzinna,

ii. rodziny wspierające,

iii. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie,

iv. terapia i mediacja,

v. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

vi. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi;

b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego** w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej.

Wsparcia pieczy zastępczej zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez:

a) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy zastępczej,

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia,

d) indywidualne programy usamodzielniania realizowane w mieszkaniach o charakterze treningowym/wspieranym/ chronionym dla osób opuszczających pieczę zastępczą***,

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.

*Decyzją IZRPO WO nabór na typy działań związanych z obszarem zdrowia i usług społecznych dotyczących opieki nad osobami zależnymi uruchomiony zostanie  w późniejszym terminie. Pierwszy konkurs w ramach działania 8.1 dotyczy jedynie działań związanych ze wsparciem rodziny i pieczy zastępczej.

**Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania  w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek.

***Wsparcie w zakresie mieszkań wspomaganych (treningowych/wspieranych/ chronionych) polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wynosi 6 mln  PLN

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 94,5%,

w tym poziom dofinansowania UE - maksymalnie 85%.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 5,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wynosi

w łącznej kwocie 3 335 295,00 Euro*,

w tym 3 000 000,00 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego,

natomiast 335 295,00 Euro z Budżetu Państwa.

Z ogólnej kwoty alokacji przeznaczonej na nabór, na procedurę odwoławczą przeznacza się 333 530,00 Euro**,

w tym 300 000,00 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego

i 33 530,00 Euro z Budżetu Państwa.

*Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 13 816 793,07 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

**Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 1 381 681,38 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja aktualna (załączniki do Regulaminu nie uległy zmianie)

Wykaz zmian

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Załączniki:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)

3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFS

Załączniki do umowy

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFS - ryczałt

Załączniki do umowy - ryczałt

4. Kryteria wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020. Zakres: EFS

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 2

6. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332)

8. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020

9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020

10. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA

Ponadto w ramach działania 8.1 obowiązują:

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS. Wersja 2

Lista sprawdzająca do autokorekty w zakresie stosowania PZP

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień regulaminu,  IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki Często zadawane pytania na stronie: www.rpo.opolskie.pl

- E – maila: info@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722

Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy, Strona RPO, Portal Fundusze Europejskie

Zamieszczono w dniu: 2015-08-21