Ustawa wdrożeniowa

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych RM pod nr UC95).

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 określa kompleksowe rozwiązania wdrożeniowe dedykowane zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, realizacji Krajowego Planu Odbudowy oraz wdrożeniu działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej. Konsekwencją projektowanych rozwiązań jest szereg zmian o charakterze wynikowym i doprecyzowującym w innych ustawach.

Konieczność opracowania nowej ustawy poświęconej wdrażaniu programów polityki spójności, opisanych w umowie partnerstwa, (w poprzednich okresach programowania zwanych „programami operacyjnymi”) wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zasady wdrażania tej polityki reguluje nowy pakiet 5 rozporządzeń unijnych.

Przepisy projektowanej ustawy w zakresie programów są co do zasady analogiczne do rozwiązań stosowanych już obecnie w programach operacyjnych polityki spójności, określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

W projekcie ustawy wprowadza się przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów.

Przepisy w zakresie Krajowego Planu Odbudowy zawarte są w bloku przepisów zmieniających inne ustawy jako przepisy dodawane do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr).

Umiejscowienie przepisów dotyczących KPO w ramach uzppr wynika z faktu, że w ustawie tej zawarty jest już zarys regulacji dotyczący tzw. planu rozwojowego. Obecnie projektowane przepisy stanowią niezbędne rozwinięcie i uzupełnienie tej regulacji.  W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) możliwe i konieczne stało się stworzenie w prawie krajowym rozwiązań służących wdrożeniu reform i inwestycji określonych w KPO, m.in. systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych.

Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza (określana skrótem „BAR”) stanowi odrębną od polityki spójności alokację finansową dla państw członkowskich Unii Europejskiej, związaną z negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi spowodowanymi wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (chodzi w szczególności o zmniejszenie eksportu/importu, utratę rynków zbytu, utratę miejsc pracy itd.). Projekt ustawy (przepisy dodawane do uzppr) przewiduje w zakresie BAR odpowiednie rozwiązania instytucjonalne służące wdrożeniu projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego BAR, w tym przypisuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zadania państwa członkowskiego określone w ww. rozporządzeniu, oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i audyt w zakresie środków BAR.

Materiały

Projekt Ustawy (DOCX 272 KB)
Uzasadnienie (DOCX 206 KB)
Ocena Skutków Regulacji (DOCX 59 KB)

Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27

Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy

PL ENG 

Załączniki do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy 

PL ENG

  • Zmiany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajacego wspólne przepisy 

PL ENG

Załącznik do zmiany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajacego wspólne przepisy 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

PL ENG

Załącznik 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

PL ENG

Załącznik 2 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

PLENG

Załączniki 1-3 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego 

PL ENG

Załącznik do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RadyRADY w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

PL ENG

Załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

PL ENG