Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-04-27

 

15 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr  2710/2020 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020.

Lista dot. ocenionego projektu złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/20

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020


13 maja 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru o numerze RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/20, do działania 4.2. System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną  i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.


30 kwietnia 2020 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.04.02.00-IZ.00-16-001/20 w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną  i został przekazany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym jeden wniosek złożony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o dofinansowanie projektu pn. Doposażenie jednostek OSP województwa opolskiego w sprzęt służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020


 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

MAJ 2020 r.

Zamieszczono w dniu: 2020-04-16