Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-04-10

[14.04.2020 r.]

09 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Projekt województwa opolskiego o całkowitej wartości 29 960 770,22 PLN uzyskał dofinansowanie w kwocie  28 312 927,84 PLN w tym:

- 25 466 654,67 PLN środki EFS,

- 2 846 273,17 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranym do dofinansowania projekcie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projekcie, które spełnił kryteria i został wybrany do dofinansowania

[09.04.2020 r.]

08 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Projekt spełnił wszystkie kryteria   merytoryczne i został przekazany do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 29  960 770,22 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 28 312 927,84  PLN, w tym:

- 25 466 654,67 PLN środki EFS,

- 2 846 273,17 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria merytoryczne  tj. zakwalifikowanego do rozstrzygnięcia w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

 

[07.04.2020 r.]

06 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został przekazany do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 29  960 770,22 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 28 312 927,84  PLN, w tym:

- 25 466 654,67 PLN środki EFS,

-2 846 273,17 PLN środki Budżetu Państwa.

 Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria formalne tj. zakwalifikowanego do oceny merytorycznej w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.


[06.04.2020 r.]

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynął wniosek Województwa Opolskiego.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 29  960 770,22 zł. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 28 312 927,84  PLN, w tym:

- 25 466 654,67 PLN środki EFS,

- 2 846 273,17 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. złożonego wniosku  o dofinansowanie  w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.


[03.04.2020 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, z dnia 31.03.2020 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (IZ), informuje, iż jest to nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym.

Oznacza to, iż ww. nabór dedykowany jest jednemu podmiotowi, który składa wniosek na wezwanie IZ w terminie przez nią wyznaczonym w wezwaniu, co zostało wskazane w  Pozakonkursowej procedurze wyboru projektu oraz w załączniku nr 1, pn. Procedura naboru (EFS). W niniejszym dokumencie zastosowano wiele możliwych odstępstw od procedury, w związku z panującą sytuacją w kraju. Mając na uwadze obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, niniejszy projekt poświęcony jest działaniom związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19. Jego głównym celem jest wsparcie szpitali i innych podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, w walce z epidemią w województwie opolskim.


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

[31.03.2020 r.]

W Pozakonkursowej procedurze wyboru projektu dla Działania  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór w terminie 31.03-10.04.2020 r., Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, którego kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,3124 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia Pozakonkursowej procedury wyboru projektu to kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna

Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne[2],

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[3].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Uwaga!

W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID – 19, dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w SZOOP w zakresie ww. typów beneficjenta.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub;
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub;
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

[3] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są typy projektów określone dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami  w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1. Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:

a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący[1] lub innych form opieki,

b) wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych[2],

c) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,

d) zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

e) teleopieki medycznej,

f) zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,

g) podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych[3].

2. Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym[4]:

a) rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,

b) zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,

c) wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

Uwaga!

W związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci pandemii koronawirusa, jeżeli działania planowane w ramach wniosku projektowego dotyczą działań zmierzających do poprawy sytuacji epidemicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID – 19, dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w SZOOP w zakresie ww. typów projektu.

Zgodnie z kryterium o charakterze bezwzględnym działania zaplanowane w projekcie muszą zostać uzgodnione z właściwym wojewodą.

[1] Projektodawca jest zobowiązany do zaangażowania w świadczenie usług lekarza geriatry. Mając jednak na uwadze małą liczbę praktykujących w Polsce lekarzy geriatrów, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia lekarza specjalisty w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami określonymi w standardzie DDOM, i zostanie wykonana odpowiednia analiza, potwierdzająca taki fakt, wówczas możliwe jest dopuszczenie świadczenia usług w ramach DDOM przez zespół medyczny, w którym zamiast geriatry mógłby zostać zaangażowany lekarz innej specjalności – z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych.

[2] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu.

[3] Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb świadczących usługi zdrowotne stanowi jedynie część kompleksowego projektu i jest uzupełnieniem działań o charakterze wdrożeniowym.

[4] Działania stanowią jedynie element kompleksowego projektu dotyczącego zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94,5%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 wynosi 35 910 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór I.

Załączniki:

 1. Procedura naboru (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19 w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach RPO WO 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Społeczny.
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w ramach RPO WO 2014-2020.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 37 (karta działania 8.1, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.1).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z 21 czerwca 2019 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 8. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 10. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 11. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawcy

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektu, środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-03-31