Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

40 tys. euro i 100% dotacji – to nadzwyczajny konkurs projektowy ogłoszony w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

W związku z walką z epidemią COVID19 ogłoszono nadzwyczajny konkurs projektowy. W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym.

Dotacje zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:

 • Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);
 • Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);
 • Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

Oto najważniejsze informacje:

 •  wnioski można składać do 9 kwietnia
 • maksymalna kwota dotacji to 40 tys. EUR
 • dofinansowywanie na poziomie 100%
 • o dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne
 • konkurs organizowany jest w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

więcej informacji i formularze wniosków dostępne na stronie:

https://www.cei.int/…/covid-19-extraordinary-call-for-propo…

Odstępstwa od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3

30 marca 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Przyjęto następujące rozwiązania:

1) możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);

2) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom:

 • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie alokacji,
 • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania,  a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;

3) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (akceptacja warunkowa uzależniona od zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z wytycznych dotyczących rynku pracy);

4) umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;

5) możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);

6) w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;

7) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).

Odnośnie kwestii wydłużenia okresu udzielania wsparcia pomostowego dla zakładanych działalności gospodarczych, która stanowi odstępstwo od Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, należy podkreślić, iż zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do MFiPR przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa, zostaną Państwo o nim niezwłocznie poinformowani.

Odstępstwa od ww. procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

Pierwsze zmiany w realizowanych umowach – dodatkowe środki w związku z COVID -19

Wprowadzamy pierwsze zmiany w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w związku z COVID -19

Caritas Diecezji Opolskiej podjęła działania mające na celu wyposażenie 140 pielęgniarek Stacji Opieki Caritas w niezbędną odzież ochronną, płyny dezynfekcyjne i koncentratory tlenu związane ze stanem epidemii COVID-19. Środki zakupione zostaną w ramach aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Pilotażowy program medycznych świadczeń pielęgnacyjnych. Caritas w ramach projektu planuje zakupić: odzież ochronną (rękawiczki, fartuchy, kombinezony, czepki, ochraniacze na obuwie, maski, przyłbice, okulary ochronne), preparaty i płyny do dezynfekcji oraz koncentratory tlenu. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie opieki nad osobami potrzebującymi z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Pielęgniarki Caritas obsługują pacjentów z 53 gmin województwa opolskiego, a podjęte działania dodatkowo zwiększą liczbę osób objętych usługami zdrowotnymi w programie do ok. jednego tysiąca oraz zwiększą liczbę personelu służb świadczących usługi zdrowotne do ok. 140. Działania podjęte w ramach projektu są odpowiedzią na potrzeby pacjentów, u których niemożliwe jest świadczenie opieki przez najbliższą rodzinę.

Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący udzielania zamówień publicznych w związku z COVID-19

Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19

W odpowiedzi na pytania dotyczące art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, Urząd
Zamówień Publicznych wyjaśnia, co następuje.

I.
Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są
towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zob. art. 2 ust. 1 ustawy
o COVID-19), nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim
przewidziane.

Z treści art. 6 ustawy o COVID-19 wynika, że przepis ten:

1. ma zastosowanie tylko do zamówień na towary lub usługi,
2. niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
3. dotyczy sytuacji, w których:

– zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby,
lub
– jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Należy podkreślić, że przesłanka wymieniona w punkcie 1 i 2 musi być spełniona w
każdym przypadku. Ponadto do zastosowania omawianego wyłączenia wymagane
jest zaistnienie jednej z dwóch przesłanek wymienionych w punkcie 3.

II.
Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w 6 ustawy o COVID-
19 powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez
zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego.

III.
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy towar lub usługa jest niezbędna do
przeciwdziałania COVID-19.

Analizując pojęcie niezbędności w celu przeciwdziałania COVID – 19, należy odwołać
się do dyspozycji art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, który stanowi, że przez
przeciwdziałanie COVID-19 na gruncie ustawy o COVID-19 rozumie się wszelkie
czynności związane ze:

1. zwalczaniem zakażenia,
2. zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
3. profilaktyką,
4. zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2.

O niezbędności zamówień na towary lub usługi, o której mowa w art. 6 ustawy o
COVID-19, można zatem mówić w sytuacji, gdy towary lub usługi są niezbędne do
realizacji celów wymienionych w przywołanym wyżej art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-
19.

IV.
Po stwierdzeniu, że analizowana dostawa towaru lub usługa jest niezbędna do
przeciwdziałania COVID-19 konieczne jest zbadanie, czy w analizowanej sprawie
zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania wyłączenia, o którym mowa
w art. 6 ustawy o COVID-19, tj.czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub czy wymaga tego
ochrona zdrowia publicznego. Do zastosowania omawianego przepisu wymagane
jest zaistnienie jednej z ww. przesłanek. W niektórych stanach faktycznych obie
przesłanki będą występowały łącznie.

Ustawa o COVID-19 nie zawiera wskazań, jak należy badać, czy zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby,
ani jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego.
Zamawiającydokonuje oceny możliwości wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Pzp na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19, po rozważeniu okoliczności stanu
faktycznego konkretnej sprawy z uwzględnieniem informacji przekazywanych
przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez
Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego itp.

V.
W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z walką z chorobą
wywołaną wirusem SARS-CoV-2, uznać należy, że wyłączenie, o którym mowa w art.
6 ustawy o COVID-19, będzie w szczególności możliwe w zakresie zamówień na
zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony
indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji. Podkreślić jednak należy, że w
każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej
sprawy zaistniały omówione wcześniej przesłanki zastosowania przepisu art. 6
ustawy o COVID-19.

Art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień
publicznych, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z
zakresu IT. Potrzeby zamawiających w tym zakresie różnią się w zależności od
specyfiki wykonywanej działalności. W związku z tym – jak w każdym przypadku niezbędna
jest każdorazowa analiza dokonana przez zamawiającego, polegająca na
sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT lub usługę IT wypełnia
przesłanki określone w ww. przepisie.

W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją
epidemiologiczną w kraju, pracodawcy (w tym podmioty publiczne) na podstawie art.
3 ustawy o COVID-19 polecają swoim pracownikom wykonywanie pracy poza
miejscem jej stałego wykonywania (polecenie wykonywania pracy zdalnej). W opinii
Urzędu, art. 6 ustawy o COVID-19 może być zastosowany do zamówień publicznych,
których przedmiotem jest wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów,
telefonów) do pracy zdalnej, czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej
zamawiającego w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej. Podkreślić
należy, że wyłączenie to nie jest „automatyczne” – w każdym przypadku konieczne
jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione
wcześniej przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19.

W związku z tym niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez
zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt
IT, usługę IT lub wyposażenie stanowiska pracy wypełnia przesłanki określone w ww.
przepisie.

Zmiany terminów naborów wniosków dla działań 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych i 5.5 Ochrona powietrza

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO) nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 4 z dnia 24 lutego 2020 r. w ramach:

– działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, którego rozpoczęcie zaplanowano w kwietniu 2020r.

IZ RPO podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na czerwiec 2020 r. Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest koniecznością zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM) zaktualizowanego kryterium wyboru projektów. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem nie jest możliwe przeprowadzenie posiedzenia KM w trybie stacjonarnym. Mając na uwadze powyższe, KM odbędzie się w trybie obiegowym, co wiąże się z wydłużeniem procedury i koniecznością przesunięcia naboru.

– działania 5.5. Ochrona powietrza, którego rozpoczęcie zaplanowano w czerwcu 2020r.

IZ RPO podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na wrzesień 2020 r. Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mają wpływ na zaplanowany konkurs.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 5 z dnia 23 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskie.

Są decyzje ruszają zakupy

Po szczegółowych analizach i rozmowach z partnerami w całym regionie są już ostateczne decyzje w sprawie sfinansowania potrzeb szpitali czy działań w sferze opieki społecznej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Już teraz jest 45 milionów złotych dofinansowania unijnego na potrzeby szpitali, kolejne 13,6  miliona złotych na działania w opiece społecznej.

 – Jest już zgoda wojewody, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej na te działania – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – To oznacza m.in., że 19 szpitali z naszego województwa już może przygotowywać się do zakupu środków ochrony osobistej i potrzebnego sprzętu. 45 milionów z funduszy unijnych zabezpieczy te potrzeby na najbliższe trzy miesiące. To m.in. 30 dodatkowych respiratorów, aparatura do monitorowania czynności życiowych, urządzenia do tlenoterapii, niezbędne urządzenia diagnostyczne czy urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i karetek. Ale to także środki ochrony osobistej – rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji.

Spośród tych szpitali ok. 14,7 mln zł otrzyma na zakupy szpital w Kędzierzynie-Koźlu, 6,27 mln zł Szpital Wojewódzki w Opolu, 5,1 mln zł Uniwersytecki Szpital Kliniczny, 3,7 mln zł – Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu (neuorpsychiatria), 2,2 mln zł ZOZ w Nysie, 1,9 mln zł szpital w Strzelcach Opolskich, 1,4 mln zł specjalistyczny  szpital w Branicach, 1,4 mln zł szpital w Krapkowicach, 1,2 mln zł Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, 1,2 mln zł w Oleśnie, 1,1 mln zł szpital onkologiczny, ponad 1,5 mln zł szpital w Białej razem ze szpitalem w Prudniku, 790 tys. zł – OCR w Korfantowie, 762 tys. zł – w Głubczycach, 532 tys. zł – w Brzegu, 387 tys. zł – w Namysłowie, 328 tys. zł – w Głuchołazach, 280 tys. zł – w Kluczborku i 91 tys. zł – ZOL w Głuchołazach. – Przygotowujemy także projekt własny dla szpitali i placówek, które teraz nie otrzymają dofinansowania – dodaje marszałek. – Zapotrzebowanie na kwotę ponad 20 mln zł zgłosiło już ponad 30 placówek medycznych, opiekuńczych czy sanitarno-epidemiologicznych.

Natomiast w tej chwili ruszają już zakupy w projektach, realizowanych w sferze opieki społecznej. Te działania to przede wszystkim poprawa opieki nad seniorami, najbardziej zagrożonymi w czasie epidemii, osobami obłożnie chorymi i wykluczonymi społecznie, którzy sami sobie nie potrafią pomóc. Partnerami zarządu województwa są w tych działaniach –  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Opolskiej, Miasto Opole  i Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu. – Tutaj ROPS już uruchomił pierwsze zakupy środków ochrony osobistej dla asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Opole kupi m.in. analizatory do diagnostyki infekcji dolnych oraz zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wraz z usługą wykonywania kilkukrotnych testów dla ok. 5000 pacjentów – informuje marszałek województwa. To także pieniądze na posiłki dla osób potrzebujących i bezdomnych czy choćby zakup laptopów dla wychowanków domów dziecka do zdalnej  nauki.

– Pierwsze potrzeby szpitali i opieki społecznej dotyczące środków ochrony osobistej, które teraz sfinansujemy, to m.in. 5,82 mln sztuk rękawic ochronnych, 900 tys. masek, 324 tys. fartuchów czy 30 500 przyłbic ochronnych – wylicza marszałek Andrzej Buła.

Tekst: Violetta Ruszczewska

Źródło: https://www.opolskie.pl/2020/03/sa-decyzje-ruszaja-zakupy/

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie czynny zdalnie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie już działa. Na tą chwilę zdalnie.

Z konsultantem możecie się skontaktować pod nr tel☎️ 77 448 99 63 lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres 📧 lpi.nysa@opolskie.pl

Zapraszamy!

Komunikat dla wnioskodawców

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Komunikat dla wnioskodawców dotyczący trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął: komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020  w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Uruchomiliśmy także infolinie dla Beneficjentów:

 • Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 – 77 44 04 720-722
 • Wojewódzki Urząd Pracy – 77 44 16 754
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 77 40 33 660
 • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – 77 54 17 934

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje przekazywać będziemy na bieżąco.

Zmiany do Regulaminu konkursu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Nabór XVII (13-20.03.2020 r.)

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Nabór XVII (13-20.03.2020 r.).

Informacja dla beneficjentów, którzy mają podpisane umowy lub są na etapie podpisywania

Informacje dla naszych beneficjentów, którzy mają podpisane umowy o dofinansowanie projektów lub są na etapie podpisywania umowy

👉Do odwołania👈 wszelka komunikacja w sprawach dotyczących projektów będzie odbywała się tylko drogą telefoniczną☎️, elektroniczną📧 lub za pośrednictwem systemu SL💻.

W okresie tym nie będzie również możliwości zorganizowania żadnych spotkań konsultacyjnych z pracownikami rozliczającymi projekty w IZ RPO WO 2014-2020.

Przypominamy jednocześnie, że osoby z zewnątrz nie mają możliwości wejścia do budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 38😔

Ograniczenie dotyczy wszystkich zadań wykonywanych w naszym departamencie👉w tym m. in:
konsultacji z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
składania wniosków o dofinansowanie projektów;
składania wniosków o płatność, ich korekt itp.;

Wszystkie dodatkowe informację związane z tą wyjątkową sytuacją będziemy Wam przekazywać na bieżąco🙂

Ps. Wszystkie swoje zadania wykonujemy normalnie 😉

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w najbliższym czasie, znajdziecie na stronieℹ️https://bit.ly/2TH5SRP

Zawieszenie konsultacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz Klientów, od 12 marca 2020 r. do odwołania, w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim w Opolu, Brzegu, Nysie oraz Kędzierzynie-Koźlu, zawieszone zostaje udzielanie konsultacji bezpośrednich. Ponadto, od poniedziałku (16 marca 2020 r.) konsultacje we wszystkie dni robocze udzielane będą w godzinach:

 • w Głównym Punkcie Informacyjnym w Opolu – 8:30 – 16:30;
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Brzegu – 7:30 – 15:30;
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Kędzierzynie-Koźlu – 7:30 – 15:30;
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Nysie – 7:30 – 15:30.

Czasowo zniesione zostają poniedziałkowe dyżury konsultantów w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej:  https://rpo.opolskie.pl/?cat=8.

W celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanym z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ogranicza do minimum kontakty z osobami z zewnątrz.

W związku z tym prosimy o kontaktowanie się z nami tylko drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Ograniczenie dotyczy wszystkich zadań wykonywanych w naszym departamencie w tym m. in:

 • konsultacji z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • składania wniosków o dofinansowanie projektów;
 • składania wniosków o płatność, ich korekt itp.;

Wszystkie dodatkowe informację związane z tą wyjątkową sytuacją będziemy Wam przekazywać na bieżąco

Ps. Wszystkie swoje zadania wykonujemy normalnie

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w najbliższym czasie, znajdziecie na stronie