Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-10-30
15.02.2021
Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej
10 lutego 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Poniżej przedstawiamy wyniki tej oceny: Spośród 3 prawidłowo złożonych wniosków:  wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie spełnienia warunków formalnych na etapie oceny formalnej, natomiast wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
28.01.2021
Zmiana terminu przeprowadzenia oceny formalnej wniosków
W dniu 18 stycznia br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę, która wydłuża termin przeprowadzenia oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej to 10 luty 2021 r. W załączeniu: Uchwała wraz z uzasadnieniemWykaz zmian, a także zmienione Ogłoszenie i Regulamin.

19.11.2020
Lista złożonych projektów
W dniu 30 października 2020 r. zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu. Informujemy, że poprawnie złożono 3 wnioski. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru
28.09.2020
Zmiana terminu składania wniosków
W dniu 22 września br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr 3421/2020, która wydłuża termin naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nowy termin składania wniosków to: 11 maja – 30 października 2020 r. W załączeniu: Uchwała wraz z uzasadnieniem, Zmieniony Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu, a także zmienione Ogłoszenie i Regulamin.
08.07.2020
Zmiana terminu składania wniosków
W dniu 15 czerwca br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę, która wydłuża termin naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nowy termin składania wniosków to: 11 maja – 30 września 2020 r. W załączeniu: Uchwała wraz z uzasadnieniemWykaz zmian, a także zmienione Ogłoszenie i Regulamin.
24.04.2020
Zmiana terminu składania wniosków
W dniu 20 kwietnia br. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę, która wydłuża termin naboru wniosków w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nowy termin składania wniosków to: 11 maja – 20 lipca 2020 r. W załączeniu: Uchwała wraz z uzasadnieniemWykaz zmian, a także zmienione Ogłoszenie i Regulamin.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów

Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej (wypełniony z użyciem dostępnego na stronie Panelu Wnioskodawcy oraz

papierowej (w jednym egzemplarzu).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).


[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020  tj.:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej[2] na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym działania wspierające integrację rodzin[3], w zakresie:

a) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w ramach dziennego domu opieki,

b) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych całodobowo w ramach domu pomocy społecznej[4], innej placówki zapewniającej całodobową opiekę[5],

c) usług opiekuńczych/asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu jako element uzupełniający kompleksowego projektu.


[2] Definicja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

[3] Elementy projektu dotyczące integracji rodzin nie są obligatoryjne i będą możliwe do realizacji jedynie jako działania uzupełniające.

[4] Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 54-66 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).

[5] Na przykład placówki realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 67-69 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), mieszkania wspierane zgodne z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte regionalną pomocą inwestycyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1620):

− Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;

− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %.

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488):

− Mikro , małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie: - dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70 % - dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania  10.1.2 infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 8 000 000 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:
 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.2  Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.2  Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 poddziałania 10.1.2  Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 10. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 39) w zakresie Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych  RPO WO 2014-2020.
 11. Obszary subregionów województwa opolskiego i Aglomeracji Opolskiej.
 12. Analiza wewnątrzregionalna w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 39)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju  w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020  (wersja nr 16)
 13.  Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dotyczy postępowań wszczętych do 27.07.2016 r. włącznie).
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dokumenty pomocnicze wymienione w punkcie 2 i 3 dostępne są pod adresem IZ RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1431 z późn. zm.), Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej IZ RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą

- E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

- Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669

- Bezpośrednio w siedzibie:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej

ul. Krakowska 38

45-075 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: